ประเสริฐ ปรคนธรรพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เครื่องผลิดลวดหยิกเครื่องสานตะแกรงลวดหยิก