"สวัสดีค่ะ...ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ค่ะ"

ศน.ปราณี คงพิกุล

ปราณี คงพิกุล

ผูู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วิสัยทัศน์ (VISION) การนิเทศการศึกษา

"บูรณาการนิเทศ

ร่วมคิดร่วมทำ

นำนโยบายสู่การปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"


สร้างการรับรู้ เทคนิค จุดเด่น และวัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการ

ตัดสินในระดับภาคและระดับชาติ

"นิเทศทั่วถึง เท่าเทียม สร้างสรรค์ ทันเวลา กัลยาณมิตร"