"สวัสดีค่ะ..ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ค่ะ"

ศน.ปราณี คงพิกุล

ปราณี คงพิกุล

ผูู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


วิสัยทัศน์ (VISION) การนิเทศการศึกษา

"บูรณาการนิเทศ

ร่วมคิดร่วมทำ

นำนโยบายสู่การปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"


"นิเทศทั่วถึง เท่าเทียม สร้างสรรค์ ทันเวลา กัลยาณมิตร"