ประวัติส่วนตัว

นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554

ภูมิลำเนา : จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษา

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานภาพ : โสด