ประวัติส่วนตัว

นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554

สถานภาพ : โสด