การยื่นลาผ่าน CLOUD เป็นการลดการใช้กระดาษตามนโยบายรัฐบาล มีขั้นตอนดังนี้

1. ต้อง Login ด้วย e-Mail ของท่านเองเท่านั้น โปรแกรมจะเก็บหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ ท่านไม่สามารถปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ยื่นลา เพราะ e-Mail ของท่านมีเพียงท่านเท่านั้นเข้าถึง

2. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องและจะ Checkbox ผ่านให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป

3. ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วการลาจึงจะมีผลสมบูรณ์