สวัสดีทุกท่าน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลการดำเนินงาน

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบกำกับติดตามประเมินผลและรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะ

นางสาวละออ จรรยา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ภาพกิจกรรมประชุม