การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง CLOUD เป็นการลดการใช้กระดาษตามนโยบายรัฐบาล มีขั้นตอนดังนี้

1. ต้อง Login ด้วย e-Mail ของท่านเองเท่านั้น โปรแกรมจะเก็บหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ ท่

2. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป

3. ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วจึงจะมีผลสมบูรณ์