ศน.บุญตา ศรีวรวิบูลย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 1

e- Mail : boonta.sr@sk1edu.go.th

สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของศน.บุญตา ศรีวรวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดประเมินผลทางการศึกษา เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างศึกษานิเทศก์กับโรงเรียน เพื่อการแจ้งหนังสือราชการ/ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกลุ่มงานวัดประเมินผลทางการศึกษา อันได้แก่ การจัดสอบ O-NET/การจัดสอบ NT /การวัดประเมินผลในชั้นเรียน การวัดประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน /การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาบั้นพื้นฐาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2021 /การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ /การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา และงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบ

.....ยินดีต้อนรับ.....