ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

> ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

[O42] :: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

[O43] :: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

[O44] :: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

[O45] :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

[O46] :: มาตรการป้องกันการรับสินบน

[O47] :: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

[O48] :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต