siyanuson school

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยจัดสองรุ่น คือ วันที่ 10-13 รุ่นที่ 1 นักเรียน ม.4 ห้องคี่ และ วันที่ 14-16 รุ่นที่ 2 นักเรียน ม.4 ห้องคู่

โรงเรียนศรียานุสรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562