عشق من و او 


عشق شیرینش مرا فرهاد کرد..........او بیامد مرغ دل را از قفس آزاد کرد.......... او بشد لیلا و ما مجنون روی ماه او..........قلب ویران  مرا  آباد کرد

 

کریسمس مبارک