פתגמים ומאמרים מהמקורות בנושא נישואין

יסוד הבית
כאשר אליעזר בחר ברבקה בעבור יצחק, מספרת התורה (בראשית כד,כב): "ויקח האיש נזם זהב

בקע משקלו ושני צמידים על ידיה". מפרש רש"י: "בקע, רמז לשקלי ישראל, בקע לגולגולת.

ושני צמידים, רמז לשני לוחות מוצמדות". מחצית השקל רומזת למצוות הצדקה, שהיא גם

כללות כל המצוות. הלוחות מסמלות את התורה. אליעזר נתן לרבקה נזם וצמידים, ללמדנו,

שיסוד הבית היהודי הוא לימוד התורה וקיום המצוות (ליקוטי שיחות).

 

כוח לחמישים שנה

 

אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש אמר פעם לבחור שעמד להתחתן: בספרים נאמר שמתחת לחופה יש לחשוב על החדרת קבלת עול מלכות שמים בעצמו, בכלה ובילדים שהקב"ה ייתן, והדבר מועיל לחמישים שנה.    

ופעם אחרת אמר הרבי:" תחת החופה אפשר לקבל עול מלכות שמים לחמישים שנה,וחבל שיום גדול כזה מסור בידיו של נער ". 
 
  "....טוב שלום גרוע מאשר מריבה קטנה (הרבי)"
 
 
מכתב מהרבי על חשיבות שלום הבית
 "...ששלום בית בין איש לאשתו -מהענינם הכי עקרים בתורתנו הקדושה..." 
(פורסם באתר חב"ד אינפו)

 

Comments