Ogłoszenia‎ > ‎

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

opublikowane: 7 mar 2018, 02:58 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach   [ zaktualizowane 7 mar 2018, 03:00 ]
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia składanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Kandydaci do klas I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjmowani w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie od 26 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

DOKUMENTY:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Godów w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów

2. Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Godów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

3. Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach w roku szkolnym 2018/2019

4. Zgłoszenie ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach w roku szkolnym 2018/2019


Wszystkie dokumenty są do pobrania tutaj:

Comments