Ogłoszenia‎ > ‎

Klauzula informacyjna RODO

opublikowane: 15 lis 2018, 07:44 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 15 lis 2018, 07:57 ]

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców/ słuchaczy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1.  Administratorem Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach,
    tel: 74 833 01 13, mail: spostroszowice@wp.pl.
  2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach możliwy jest pod adresem email (adres email): iodost@02.pI.
  3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań  ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu.
  5.  Posiada Pan/i /prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.


                                                                                           mgr Urszula Zając
                                                                                    administrator danych


Comments