Ogłoszenia

Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka

opublikowane: przez Małgorzata Śliwa

Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji projektu pn. ,, Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

logo

Projekt skierowany jest do uczniów z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w tym do uczniów: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mościsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piławie Dolnej i Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostroszowicach.

Zakres projektu został ustalony na podstawie przeprowadzonej w każdej placówce diagnozy potrzeb uczniów, a jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji kluczowych wszystkich uczestników.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia w blokach tematycznych:

 1. "Z językiem za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
 2. "Młody przyrodnik" – wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych
 3. "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki
 4. "Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - gimnastyka korekcyjna, arteterapia, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne
 5. "Kreatywny uczeń" – skuteczny biznesmen – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjności, praca zespołowa.

Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zostaną zorganizowane wycieczki szkolne.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami:

 • Powiat Dzierżoniowski
 • Gmina Dzierżoniów
 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Piława Górna
 • Gmina Niemcza
 • Gmina Łagiewniki

Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wartość całego projektu to 2 143 528,98 zł z czego do placówek prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów trafi kwota 399 691,60 zł

Ferie zimowe

opublikowane: 27 sty 2019, 12:13 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 29 sty 2019, 02:03 ]

Zapraszamy na zajęcia na feriach zimowych:

Dzień

 

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Prowadzący

Poniedziałek 28.01

 

Rozrywka
z komputerem
i nie tylko.
Gramy w planszówki Scottie Go! Edu.


Tajemnice przyrody

9.00-14.00
9.00-14.00

Małgorzata Śliwa
Ilona Łukasik 

Wtorek 29.01

 

 

 

GoJump-wyjazd do Wrocławia

9.00-15.00

Monika Kossakowska

Joanna  Fedko

Jacek Dzwolak

Środa 30.01

 

 

Historia bliska- Mała Ojczyzna

 

9.30-12.30

Janusz Głód


Czwartek 31.01

 

 

 

Wyjazd do Wrocławia-kino w Centrum Korona 

 

8.00-15.00

 

Anna Czarnecka

Alicja Najwer

Elżbieta Juziuk-Janicka

Piątek 01.02

 

 Zajęcia plastyczne

 

9.00-14.00

Małgorzata Siwiec

  
Klauzula informacyjna RODO

opublikowane: 15 lis 2018, 07:44 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 15 lis 2018, 07:57 ]

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców/ słuchaczy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach,
  tel: 74 833 01 13, mail: spostroszowice@wp.pl.
 2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach możliwy jest pod adresem email (adres email): iodost@02.pI.
 3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań  ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu.
 5.  Posiada Pan/i /prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.


                                                                                           mgr Urszula Zając
                                                                                    administrator danych


Uwaga na choroby zakaźne!

opublikowane: 14 lis 2018, 14:37 przez Małgorzata Śliwa

List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców i opiekunów.


      Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                     

 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.


W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek. 

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych. 

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością. 

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

 Z wyrazami szacunku

  

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

1-4 of 4