Archiwum‎ > ‎Rok 2018/2019‎ > ‎

Ogłoszenia

Procedury bezpieczeństwa w szkole

opublikowane: 29 maj 2019, 16:29 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 29 maj 2019, 16:29 przez Małgorzata Śliwa ]

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole można pobrać w zakładce Dokumenty.

List kuratora oświaty o rekrutacji do szkół

opublikowane: 29 maj 2019, 15:38 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 29 maj 2019, 15:40 przez Małgorzata Śliwa ]

                                                                                                                                                              Wrocław 2019-05-29

Szanowni Państwo! Droga młodzieży!

 

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Za nami egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty, które na Dolnym Śląsku odbyły się we wszystkich szkołach. Ich wyniki zostaną ogłoszone w terminie.

W 2019 r. o miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ubiegają
się ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjalnych. W naszym województwie „podwójny rocznik” liczy 49 tys. osób (26 tys. to ósmoklasiści, 23 tys. to gimnazjaliści). Organy prowadzące szkoły - w lwiej części samorządy - przygotowały odpowiednią liczbę miejsc. Absolwentów będzie w tym roku dwukrotnie więcej, ale liczba miejsc, które czekają na nich w szkołach, jest dwa razy większa. Oznacza to, że podczas rekrutacji nie będzie ani łatwiej, ani trudniej - będzie tak samo
jak w poprzednich latach. Co ważne, w całym województwie oraz w poszczególnych miastach
i powiatach, zachowana została taka sama jak w ubiegłych latach proporcja między liczbą miejsc
w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych.

Ofertę edukacyjną (w tym liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach) ustaliły organy prowadzące po konsultacjach z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Oferta ta jest adekwatna (a zdarza się, że większa) do liczebności „podwójnego rocznika”. Miejsc
dla wszystkich uczniów wystarczy. Przekonują o tym dane, które zebraliśmy od dyrektorów szkół
i organów prowadzących oraz zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. Zapewniam tym goręcej, że część informacji medialnych dotyczących rekrutacji w 2019 r. jest bałamutna i wprowadza w błąd opinię publiczną.

Rzecz jasna są szkoły - zwłaszcza renomowane licea ogólnokształcące - gdzie o jedno miejsce ubiegać się będzie kilka osób. Zjawisko to w takich szkołach występuje co roku. O dostaniu się do nich podczas tegorocznej rekrutacji rozstrzygnie liczba punktów.

Wiele emocji wywołuje rekrutacja do liceów ogólnokształcących, szkół najchętniej wybieranych przez uczniów. Zaręczam, że także w liceach liczba miejsc jest odpowiednia. W Polsce w r. szk. 2003/2004 r. do liceów ogólnokształcących uczęszczało 750 tys. uczniów. Od 1 września 2019 r., po rekrutacji „podwójnego rocznika”, znajdzie się w nich 650 tys. czyli aż o 100 tys. mniej. Głęboki, postępujący niż demograficzny dotknął także szkoły na Dolnym Śląsku. W ostatnich latach liceów ogólnokształcących jednak nie likwidowano, ba, zdarzało się sporadycznie, że tworzono nowe. Przejmowano także budynki gimnazjów na potrzeby liceów. Lokalne władze samorządowe utrzymywały licea mimo spadku liczby uczniów i ich odpływu do szkół w dużych miastach.

We Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska:

- na bazie  Gimnazjum nr 13 powstało Ogólnokształcące Liceum Kreatywności nr XVI

- LO nr IV przejęło budynek Gimnazjum nr 3

- LO nr VII przejęło budynek Gimnazjum nr 16

- do LO nr VIII włączono Gimnazjum nr 30 wraz z jego budynkiem

- Licea Ogólnokształcące nr V, nr IX, nr XIII i nr XIV posiadały w swoich budynkach gimnazja.
Po ich wygaszeniu miejsca przybędzie.

- LO nr V od niedawana działa w nowej siedzibie zdolnej przyjąć więcej uczniów

- tak jak w latach poprzednich, już w czasie rekrutacji, władze Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia mogą wyrazić zgodę na uruchomienie dodatkowych oddziałów
w poszczególnych szkołach biorąc pod uwagę liczbę chętnych i opinię dyrektora szkoły

- wzorem lat ubiegłych przygotowano 30% więcej miejsc dla uczniów spoza Wrocławia

- we Wrocławiu, tak jak w poprzednich latach, ponad 50% wszystkich miejsc przygotowanych
przez samorząd stanowią miejsca w liceach ogólnokształcących

- bogata jest oferta liceów publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy
(np. w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA działają Liceum Ogólnokształcące
i Liceum Sztuk Plastycznych, od kilku lat działa Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej,  w tym roku ogłosiło nabór do 7 oddziałów) oraz liceów niepublicznych.

Kończy się rok szkolny, przeto na ostatniej prostej warto postarać się o jak najlepsze oceny końcowe i prestiżowe świadectwo z wyróżnieniem czyli biało-czerwonym paskiem. Życzę z całego serca wytrwałości i sukcesów. Życzę mądrych, trafnych decyzji, które pozwolą dostać
się do wymarzonej szkoły, rozkwitnąć talentom, zrealizować ambitne plany. Życzę powodzenia
i ściskam kciuki!

                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                             Roman Kowalczyk

                                                                                                    Dolnośląski Kurator Oświaty

Wnioski o przyjęcie do przedszkola i klasy pierwszej

opublikowane: 27 lut 2019, 12:52 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 27 lut 2019, 12:52 ]

Wnioski o przyjęcie do przedszkola i klasy pierwszej do wypełnienia możecie Państwo pobrać w zakładce Dokumenty szkolne.

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

opublikowane: 27 lut 2019, 11:07 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 27 lut 2019, 11:10 ]

Zarządzenie Nr 6/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach z dnia 26 lutego 2019 r

w sprawie:

określenia terminów: postępowania rekrutacyjnego. składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. a także terminy składania dokumentów do Gminnego Przedszkola Publicznego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach

Na podstawie art. 154 ust.l pktl ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 rpoz.59;zm.Dz.U z 2017 r poz 949 i poz.2203), Zarządzenia Nr 35/13/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 15 lutego 2019 r zarządza się, co następuje

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Gminnego Przedszkola Publicznego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-PrzedszkoInym w Ostroszowicach w roku szkolnym 2019/2020, powołuję komisję rekrutacyjną i przedstawiam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do Gminnego Przedszkola Publicznego (załącznik nr 2) oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika (załącznik nr I) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach.Skład komisji:

Jacek Dzwolak — przewodniczący komisji

Grażyna Panońko - członek komisji

Alicja Najwer - członek komisji

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020

Terminy rekrutacji do przedszkola - cz. 1

opublikowane: 27 lut 2019, 10:59 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 27 lut 2019, 10:59 ]

Załącznik nr 2

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-PrzedszkoInym w Ostroszowicach w roku szkolnym 2019/2020:

l.p

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11 marca 2019

22 marca 2019

2 4 kwietnia 2019

10 maja 2019

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25 marca 2019

5 kwietnia 2019

13 maja 2019

24 maja 2019

3

Podanie do publicznej wiadomości listy przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2019

27 maja 2019

4

Potwierdzenie            przez   rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

9 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019

28 maja 2019

31 maja 2019

4

Terminy rekrutacji do przedszkola - cz. 2

opublikowane: 27 lut 2019, 10:55 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 27 lut 2019, 11:04 ]

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16 kwietnia 2019

3 czerwca 2019

5

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia            wniosku sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

6

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej v»ťrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej-załącznik 1

opublikowane: 27 lut 2019, 10:37 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 27 lut 2019, 10:51 ]

Załącznik nr 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach  w roku szkolnym 2019/2020:

l.p

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

II marca 2019

22 marca 2019

2 4 kwietnia 2019

10 maja 2019

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25 marca 2019

5 kwietnia 2019

13 maja 2019

24 maja 2019

3

Podanie do publicznej wiadomości listy przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2019

27 maja 2019

4

Potwierdzenie przez    rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

9 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019

28 maja 2019

31 maja 2019


Terminy rekrutacji do klasy pierwszej - załącznik 2

opublikowane: 27 lut 2019, 10:32 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 27 lut 2019, 10:53 ]

 

 

 

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16 kwietnia 2019

3 czerwca 2019

5

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia           wniosku sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

6

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci

opublikowane: 27 lut 2019, 09:43 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 27 lut 2019, 11:22 ]

 Klauzula informacyjna
 przy rekrutacji dzieci
do szkoły/przedszkola

Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno Przedszkolny w Ostroszowicach, 58-262 Ostroszowice ul. Bielawska 58

Przedstawiciel Administratora Danych: Dyrektor Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Ostroszowicach Tel. 74/833-01-13

Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Sowa, email iodost@02.pl

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły /przedszkola realizacja obowiązku szkolnego/przedszkolnego.

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w aft. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie Odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego.

                            mgr Urszula Zając

Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka

opublikowane: 16 lut 2019, 01:24 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 12 mar 2019, 08:24 przez Małgorzata Śliwa ]

Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka
Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji projektu pn. ,, Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.logo

Projekt pn.: „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Lider projektu:

 • Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

 

Partnerzy projektu:

 • Powiat Dzierżoniów,
 • Gmina Miejska Dzierżoniów,
 • Gmina Dzierżoniów,
 • Gmina Piława Górna,
 • Gmina Niemcza,
 • Gmina Łagiewniki

 

Projekt partnerski skierowany jest do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Określone zostały największe problemy placówek z terenu Powiatu. Dzięki temu, projekt odpowiadać będzie na potrzeby dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

 

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;
 • realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć (w tym TIK);
 • szkolenia dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych zajęć;
 • organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów (394K), które są jedną
  z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia

 

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

 

Planowane efekty

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

 

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem, w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nastąpi poprzez realizację zajęć w następujących blokach tematycznych:

 1.  "Z jezykiem obcym za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, hiszpańskiego  i niemieckiego /617os.-318K, 299M/
 2.  "Młody przyrodnik" -wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych /437os.-233K, 204M/
 3.  "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki /367os.-199K, 168M/
 4.   Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne) /793os.-425K,368M/
 5.  "Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen" – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa /286os.-153K,133M/

 

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł

 

Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-06-30


Poniżej znajduje się link z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do projektu:

http://www.stowarzyszeniezd.pl/?page_id=1006

1-10 of 13