Aktualności‎ > ‎

Organizacja nauczania w dniach 25 marca- 10 kwietnia 2020r.

opublikowane: 24 mar 2020, 10:26 przez Mariusz Tyrcha   [ zaktualizowane 25 mar 2020, 05:48 ]
Szanowni Państwo
Od jutra tj. 25 marca do 10 kwietnia 2020 r na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia MEN  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozpoczynamy nauczanie zdalne. Wszyscy nauczyciele od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, są zobowiązani do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość, Do zdalnej realizacji podstawy programowej np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych  podczas realizacji kształcenia na odległość.

Organizacja nauczania w dniach 25 marca - 10 kwietnia 2020 r.

Przekazuję informacje  dotyczące pracy zdalnej, jaką będziemy prowadzić w nadchodzącym czasie od 25 marca 2020 r. do  10 kwietnia 2020 r..

- Tygodniowy rozkład zajęć zdalnych

- W tym czasie obowiązuje kontakt  e-mailowy:

Imię nazwisko

adres e-mail

Alicja Najwer

zdalna-wczesnoszkolna1@wp.pl

Iwona Cebulska

zdalna-wczesnoszkolna2@wp.pl

Aleksandra Bajk kl. 3

zdalna-wczesnoszkolna3@wp.pl

Joanna Czeczot

zdalna-religia@wp.pl

Anna Czarnecka

zdalna-biologia@wp.pl

Jacek Dzwolak

zdalna-fizyka@wp.pl

Ilona Łukasik

zdalna-geografia@wp.pl

Monika Kossakowska

zdalny-polski@wp.pl

Joanna Fedko

zdalny-angielski@wp.pl

Joanna Bełtowska

zdalna-matematyka@wp.pl

Janusz Głód

zdalna-historia@wp.pl

ksiądz Paweł

zdalna-religia@wp.pl

Waldemar Koprowski

zdalna-muzyka@wp.pl

Aleksandra Bajk niem.

zdalny-niemiecki@wp.pl

Norbert Warchoł

zdalne-edb@wp.pl

Mariusz Tyrcha

zdalna-informatyka@wp.pl

Alicja Woroch-Petrella

zdalny-logopeda@wp.pl

Sylwia Żaczek

zdalny-pedagog@wp.pl


spostroszowice@wp.pl,     sekretariatostroszowice@wp.pl   

lub telefoniczny z sekretariatem 74 833 01 13

Poza normalnym kontaktem organizujemy również konsultacje z nauczycielami, będą się one odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 13.00.

Nauczyciele będą organizowali zdalną pracę poprzez:

1.     Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną.

2.     Media społecznościowe.

3.     Podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.

4.     Zeszyty przedmiotowe ucznia (uczeń zapisuje w nich każdy temat i treści, które wskaże nauczyciel).

5.     Programy telewizji publicznej i audycje radiowe.

6.     Zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły.

7.     Materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów.

8.     Materiały na stronie internetowej www.epodreczniki.pl.

9.     Materiały na stronie internetowej Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

10.  Inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 

1.      Wychowawcy oddziałów przedszkolnych komunikują się z rodzicami/wychowankami. Rozsyłają do swoich wychowanków zadania mające na celu rozwijanie umiejętności  wpisane w podstawę programową wychowania przedszkolnego.

1.     Wychowawcy klas I-III komunikują się z uczniami/rodzicami. Rozsyłają do swoich podopiecznych syntetyczną informację dotyczącą realizowanych treści oraz ćwiczenia mające doskonalić umiejętności lub poszerzać wiadomości.

2.     Nauczyciele klas I-III na bieżąco monitorują postępy dzieci uzyskując informację zwrotną od rodziców. Ocenie podlega nakład pracy włożony przez ucznia i poprawność wykonania zadań.

3.      Nauczyciel języka angielskiego klas I-III   raz w tygodniu dostarcza   zadanie do wykonania przez uczniów.

1.     Nauczyciele klas IV-VIII  przygotowują zdalnie lekcje. Systematycznie udzielają uczniom /rodzicom wskazówek, pomocy,  w razie zaistnienia takiej potrzeby wyjaśniają  treści indywidualnie wybranym przez siebie, skutecznym sposobem. Ponadto  wskazują uczniom zadania, które powinny być przez nich przesłane we wskazanym terminie i formie w celu oceny i uzyskania informacji zwrotnej o postępach i trudnościach w nauce. Ocenie podlega nakład pracy włożony przez ucznia i poprawność wykonania zadań. O formie i sposobie poprawy ocen uczniowie będą informowani w kwietniu.

Plan zajęć lekcyjnych od 25 marca 2020 r. – 10 kwietna 2020 r.

W związku z organizacją nauczania zdalnego, uwzględniający równomierne obciążenie zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć i możliwości psychofizyczne ucznia oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających naukę na odległość ( zalecenia ok. 3-5 godzin dziennie ).

Klasy I-III    edukacja wczesnoszkolna 10 h  (2 h dziennie)

język angielski1h  tygodniowo

Klasa IV 7  h

2h język polski, 2h matematyka, 1h historia, 1h język niemiecki, 1h przyroda

 Klasa V-VI  8 h

2h język polski, 2h matematyka, 1h historia, 1h język niemiecki, 1h biologia, 1h geografia

 Klasa VII 11 h

2 h język polski, 2 h matematyka, 1h historia, 1,5 h język angielski, 0,5h język niemiecki, 1h chemia, 1h fizyka,

1 h biologia, 1 h geografia

Klasa VIII   12 h

2 h język polski, 2 h matematyka, 1h historia, 1,5 h język angielski, 0,5 h język niemiecki, 1h chemia, 1h fizyka

1 h biologia, 1 h geografia, 0,5  WOS, 0,5 EDB

Tygodniowy rozkład zajęć, dotychczasowy plan lekcji staje się nieobowiązujący.

Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z nowym planem lekcji (obowiązującym od 25.03.20 do 10.03.20). Plan jest na stronie internetowej placówki i FB

Pedagog i logopeda służą wsparciem uczniom, nauczycielom i rodzicom. Zapraszamy do kontaktów.

W każdy poniedziałek nauczyciel w-f  będzie przesyłać uczniom zestaw ćwiczeń do wykonywania każdego dnia.

Nauczyciele plastyki, techniki, informatyki, religii, świetlicy proponują uczniom raz w tygodniu ciekawe strony internetowe wybranych instytucji kultury, urzędów, na których mogą obejrzeć wystawy, odbyć wirtualne spacery, posłuchać koncertu, obejrzeć film edukacyjny.

Dziękujemy serdecznie za wyrozumiałość i życzliwość, pozdrawiamy i życzymy zdrowia.

Z poważaniem

Urszula Zając


Comments