Aktualności

Szanowni Państwo! 

Organizacja konsultacji z uczniami    

                                                                                                                                                                                            


Od 25 maja 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN umożliwiliśmy uczniom klasy VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub grupowych z nauczycielami. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły - poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja są skierowane do ósmoklasistów. W pierwszej kolejności umożliwimy organizację konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski), a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mogą umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji z danego przedmiotu. Od 1 czerwca organizujemy konsultacje które są skierowane do uczniów klas IV-VIII. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mogą umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Równolegle z konsultacjami nadal trwa zdalne nauczanie. Korzystanie przez uczniów z konsultacji indywidualnych czy grupowych nie zwalnia ze zdalnego nauczania.
 

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

Lp.

Dzień tygodnia

Przedmiot

Godziny

Sala

 

1

 

Poniedziałek

Język polski

8.00 - 10.00

gabinet j.polskiego

2

Religia

9.00 – 10.00

pracownia komputerowa

3

Geografia

10.00 - 11.00

gabinet matematyki

4

Język niemiecki

11.00 - 12.00

gabinet matematyki

5

Język angielski

12.00 - 14.00

gabinet j.angielskiego

 

1

 

Wtorek

Fizyka

8.00 - 9.00

gabinet biologii

2

Biologia

9.00 - 10.00

gabinet biologii

3

Chemia

10.00 - 11.00

gabinet biologii

4

Muzyka

11.00 – 12.00

gabinet matematyki

5

EDB

12.00 – 13.00

gabinet biologii

6

Plastyka

12.00 – 13.00

gabinet j.angielskiego

7

Pedagog szkolny - konsultacje

Indywidualne

8.00 - 10.00

gabinet pedagoga

 

1

 

Środa

Matematyka

9.00 - 11.00

gabinet matematyki

2

Przyroda

10.00 – 11.00

gabinet j.polskiego

3

WOS

11.00 - 12.00

gabinet matematyki

4

Logopeda szkolny -konsultacje indywidualne

9.00 - 11.00

„stara” pracownia komputerowa

 

1

 

Czwartek

Religia

8.00 - 9.00

gabinet j.polskiego

2

Historia

9.00 - 10.00

gabinet matematyki

3

Informatyka

10.00 - 11.00

pracownia komputerowa

4

Technika

11.00 - 12.00

gabinet j.polskiego

 

1

 

Piątek

Matematyka

8.00 - 9.00

gabinet matematyki

2

Język polski

9.00 - 11.00

gabinet j.polskiego

3

Język angielski

11.00 - 13.00

gabinet j.angielskiego

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach

opublikowane: 20 maj 2020, 09:50 przez Mariusz Tyrcha   [ zaktualizowane 11 cze 2020, 15:17 ]

‼Egzamin ósmoklasisty 16 – 18 czerwca 2020 r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominam, że zgodnie z kalendarzem szkoły,
12 czerwca 2020 roku (piątek po Bożym Ciele) oraz dni, w których odbywają się egzaminy ósmoklasisty, czyli 16, 17, 18 czerwca (wtorek, środa, czwartek), to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.                       
 
W tych dniach nie publikujemy zadań w ramach zdalnej edukacji.

Pozdrawiam serdecznie,

Urszula Zając

dyrektor

 
Egzamin ósmoklasisty - harmonogram dowozu uczniów

Przedstawiamy harmonogram dowozu uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ostroszowicach, przystępujących do egzaminów.
Każdego dnia (po egzaminie) autobus odwiezie uczniów do rodzinnych miejscowości.

Przypominamy:
· bądźcie punktualni;
· przebywając na przystankach autobusowych i w autobusie zachowajcie wobec siebie bezpieczny odstęp (min. 2 metry);
· w autobusie używajcie maseczek i rękawiczek ochronnych.


16 czerwca 2020 r. (wtorek)
Owiesno - przystanek koło biblioteki godz.7.45
Owiesno – przystanek „za krzyżówką” godz.7.45
Owiesno - przystanek koło zamku godz.7.45
Myśliszów – przystanek godz.7.50
Józefówek - przystanek godz.7.55
Jodłownik - przystanek „pętla” godz.8.00
Jodłownik - przystanek II godz.8.00
Grodziszcze - przystanek godz.8.05

17 czerwca 2020 r. (środa)
Owiesno - przystanek koło biblioteki godz.7.45
Owiesno – przystanek „za krzyżówką” godz.7.45
Owiesno - przystanek koło zamku godz.7.45
Myśliszów – przystanek godz.7.50
Józefówek - przystanek godz.7.55
Jodłownik - przystanek „pętla” godz.8.00
Jodłownik - przystanek II godz.8.00
Grodziszcze - przystanek godz.8.05

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

Owiesno - przystanek koło biblioteki godz.7.45
Owiesno – przystanek „za krzyżówką” godz.7.45
Owiesno - przystanek koło zamku godz.7.45
Myśliszów – przystanek godz.7.50
Józefówek - przystanek godz.7.55
Jodłownik - przystanek „pętla” godz.8.00
Jodłownik - przystanek II godz.8.00
Grodziszcze - przystanek godz.8.05


Informujemy, że konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły (indywidualne lub grupowe) nie zwalniają ze zdalnego nauczania. Zdalne nauczanie trwa nadal.


Zarządzenie nr  16 /2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach

z dnia 20 maja 2020 roku

 

w sprawie: wprowadzenia procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa covid-19  w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Podstawa prawna:

1.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 433 ze zm.)

2.     Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

3.     Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych- konsultacje w szkole

 

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z  umożliwieniem od 25.05.2020 r.

- zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole w klasach od 1-3 na okres sytuacji epidemicznej wprowadzenie procedury w sprawie wdrożenia zasad bezpieczeństwa na wypadek ograniczenia rozpowszechniania się wirusa covid-19 w okresie zagrożenia epidemicznego;

- umożliwienia konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej

§ 2

Procedura stanowi:

1.     załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawierający wytyczne ogólne /zasady bezpieczeństwa jakie zostały wprowadzone w szkole/.

2.     Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia zawierający wytyczne dla pracowników.

3.     Załącznik nr 3 – instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania ucznia, pracownika.

4.     Załącznik nr 4 – oświadczenie o zapoznaniu z procedurą bezpieczeństwa.

 

§ 3

1.     Zobowiązuje się pracowników do przestrzegania wytycznych zgodnie z procedurą bezpieczeństwa wraz z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną, zarówno uczniów jak również dotyczącą samych pracowników.

2.     Z procedurą należy zapoznać pracowników a także rodziców, opiekunów prawnych. Odebrane oświadczenie, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                         


Załącznik nr 1

do procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa covid-19 w okresie zagrożenia epidemicznego

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa COVID-19

 

W związku z koniecznością  zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach zostały wprowadzone następujące zasady:

 

I.    ZASADY OGÓLNE

1.     Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2.     Każda osoba po wejściu do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem dezynfekcyjnym, umieszczonym w korytarzu w holu /obok każdego wejścia/.

3.     Wyznaczony pracownik ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

4.     Zakazuje się rodzicom/opiekunom prawnym samowolnego przemieszczania się po szkole. W celu załatwienia spraw np. dostarczenia informacji, dokumentacji i innych należy zgłosić ten fakt pracownikowi nadzorującemu wejście na teren szkoły. Osoba pilnująca wejścia do szkoły ma obowiązek przekazać informację do sekretariatu. Wejść na teren szkoły będzie można tylko za zgodą dyrektora szkoły, po uprzednim wpisaniu się do rejestru wejść na teren szkoły.

5.     Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

6.     Wprowadza się obowiązek:

a)       utrzymania odległości przynajmniej 2 metrów pomiędzy uczniami i pracownikami,

b)      ograniczenia korzystania z przestrzeni wspólnych, np. poprzez wprowadzenie różnych godzin pracy, rotacji pracowników, przerw a także poprzez ograniczenie liczby w pokoju śniadań (maksymalnie jedna osoba siedząca przy biurku, stoliku lub zachowanie 2 metrów odległości pomiędzy pracownikami).

c)       monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników

d)      na bieżąco dezynfekowania toalet.

7.     Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8.       W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.

 

 

II.             ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

1.           Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, uczniowie klasy VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami.

2.           W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

3.           Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

4.           Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem.

5.           Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

6.           Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

7.           Z sali, w której przebywa grupa, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

8.           W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

9.           Uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce

10.        Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11.        W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.

12.        Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

13.        Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

14.        Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

15.        Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony

z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Jeżeli nie będzie takiej możliwości to zostanie zabezpieczony przed jego używaniem.

16.        Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

17.        Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

18.        Szkoła zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. poprzez różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

19.        Obowiązuje zakaz organizowania wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

20.        Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

21.        W celu uniknięcia organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, pracownik wyznaczony koordynuje zasadami korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

22.        Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

23.        Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

24.        Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

25.        Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają obowiązek ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.

26.        Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców.

27.        Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

28.        Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

29.        Uczniowie ( edukacja wczesnoszkolna ) do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

30.        Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

31.        Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

32.        Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.

33.        Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po jego użyciu w danej grupie.

34.        Zostały odebrane zgody od rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

35.        Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

36.        W przypadku podejrzenia zachorowania wyznacza się pomieszczenie gabinet księgowego wyposażony w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

37.        Przygotowano ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. Stworzona jest lista wszystkich nr kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych. Lista znajduje się w sekretariacie Zespołu .


Załącznik nr 2

do procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa covid-19 w okresie zagrożenia epidemicznego

 

 

Nauczycielu, to Ty masz bezpośredni kontakt z dziećmi. Przestrzegaj wytycznych:

 

1.       Pamiętaj o samoobserwacji i pomiarze temperatury ciała. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 370C) pozostań w domu i skorzystaj z teleporady medycznej.

2.       Na ile jest to możliwe, wyjaśnij dzieciom, jakie zasady w szkole obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone. Przekazuj komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.

3.       Nie organizuj wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

4.       Usuń z klasy, sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinieneś je systematycznie dezynfekować.

5.       Zrezygnuj z mycia zębów przez dzieci w szkole.

6.       Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko musisz je umyć i zdezynfekować. 

7.       Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

8.       Dezynfekuj, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w klasach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

9.       Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

10.    Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia.

11.    Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

12.    Pamiętaj o noszeniu ochron osobistych.

13.    W przypadku gdy mogłeś narazić się na zakażenie COVID-19 poza szkołą musisz zgłosić taki fakt do pracodawcy.

14.    Przed przyprowadzeniem dziecka do klasy zmierz mu temperaturę.

15.    W przypadku podejrzenia zachorowania dziecka zawiadom o tym dyrektora a następnie odprowadź je do wyznaczonego pomieszczenia -gabinet księgowego-, w którym będzie można odizolować dziecko od innych osób. Zostań z dzieckiem do przyjazdu rodzica.


 Załącznik nr 3

do procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa covid-19 w okresie zagrożenia epidemicznego

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U PRACOWNIKA PLACÓWKI OBJAWÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2

 

1.               Pracownicy placówki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących zakażenie wirusem SARS-COV-2, nie powinni przychodzić do pracy, lecz powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr tel. 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni.
O fakcie tym należy powiadomić też niezwłocznie dyrektora placówki.

2.               Każdy pracownik placówki jest zobowiązany na bieżąco śledzić obowiązujące przepisy prawa i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także stosować się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

3.               W widocznych miejscach  w klasach , w sekretariacie oraz na gazetce ściennej przy wejściu głównym do placówki umieszcza się numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

4.               Wyznacza się gabinet księgowego w budynku głównym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach ul. Bielawska 58 , jako pomieszczenie, w którym można odizolować pracownika, w przypadku wystąpienia u niego w czasie przebywania w placówce objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-COV-2. Pomieszczenie zostaje wyposażone w środki ochrony oraz płyn dezynfekujący.

5.               W przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-COV-2, należy niezwłocznie:

a)               odsunąć pracownika od pracy i umieścić w wydzielonym pomieszczeniu, o którym mowa w pkcie 5, w celu odizolowania od innych osób,

b)              wstrzymać przyjmowanie dzieci,

c)               powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych przez jej pracowników instrukcji i poleceń,

d)              poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik (mycie i dezynfekcja zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami),

e)               ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach placówki,
w których przebywał pracownik podejrzany o zakażenie.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECKA OBJAWÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE

 

1.           Wyznacza się gabinet księgowego w budynku głównym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach ul. Bielawska 58, jako odrębne pomieszczenie, w którym można odizolować dziecko, w przypadku wystąpienia u niego w czasie przebywania w placówce objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-COV-2. Izolatka zostaje wyposażona w środki ochrony (stroje ochronne –  maski, przyłbice, rękawiczki) oraz płyn dezynfekujący.

2.           W przypadku zauważenia u dziecka pozostającego pod opieką placówki niepokojących objawów chorobowych, takich jak: gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności, należy natychmiast zawiadomić dyrektora placówki, który wyznacza osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce i o zaistniałej sytuacji powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, rodziców dziecka oraz organ prowadzący.

3.           Dziecko pod opieką wyznaczonej przez dyrektora placówki osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. Osoba wyznaczona zobowiązana jest do założenia stroju ochronnego i do zachowania 2 m odległości od dziecka. W izolatce w tym czasie nie może przebywać inna osoba.

4.           Po przyjeździe rodziców dziecko zostaje przekazane pod ich opiekę.

5.           Rodzice podejmują wszelkie decyzje o dalszym postępowaniu w porozumieniu z dyrektorem placówki, stosując się ściśle do instrukcji i poleceń wydawanych przez pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznej.

6.           Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu (mycie i dezynfekcja).

 

 

                       

 

Załącznik nr 4

do procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa covid-19 w okresie zagrożenia epidemicznego

 

 

OŚWIADCZENIE

(pracownika)

 

 

 

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż zostałam/-em zapoznana/-y w zakresie wprowadzenia zarządzenia Dyrektora w zakresie: wdrożenia procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa covid-19 w okresie zagrożenia epidemiologicznego w związku z umożliwieniem otwarcia od 25  maja br. miejsc opieki nad uczniami od 1 do 3 klasy, konsultacjami dla uczniów klasy VIII, oraz  otwarciem Gminnego Przedszkola Publicznego  w Ostroszowicach.

Jednocześnie zobowiązuję się do jej przestrzegania.

 

……………………………..                                                     ..................................................

 (miejscowość)                                                                                                (data)

 

                                                                                                               

………………………………………………………..

  (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

Organizacja nauczania w dniach 25maja- 15 czerwca 2020r.

opublikowane: 24 mar 2020, 10:26 przez Mariusz Tyrcha   [ zaktualizowane 23 cze 2020, 01:21 ]Imię nazwisko

adres e-mail

Alicja Najwer

zdalna-wczesnoszkolna1@wp.pl

Iwona Cebulska

zdalna-wczesnoszkolna2@wp.pl

Aleksandra Bajk kl. 3

zdalna-wczesnoszkolna3@wp.pl

Joanna Czeczot

zdalna-religia@wp.pl

Anna Czarnecka

zdalna-biologia@wp.pl

Jacek Dzwolak

zdalna-fizyka@wp.pl

Ilona Łukasik

zdalna-geografia@wp.pl

Monika Kossakowska

zdalny-polski@wp.pl

Joanna Fedko

zdalny-angielski@wp.pl

Joanna Bełtowska

zdalna-matematyka@wp.pl

Janusz Głód

zdalna-historia@wp.pl

ksiądz Paweł

zdalna-religia@wp.pl

Waldemar Koprowski

zdalna-muzyka@wp.pl

Aleksandra Bajk niem.

zdalny-niemiecki@wp.pl

Norbert Warchoł

zdalne-edb@wp.pl

Mariusz Tyrcha

zdalna-informatyka@wp.pl

Alicja Woroch-Petrella

zdalny-logopeda@wp.pl

Agnieszka Dębiec

zdalny-pedagog@wp.pl

 3. Uczniowie proszeni są, by w miarę możliwości pobierać materiały z danego przedmiotu w godzinach, kiedy jest on zapisany w planie lekcji – mogą wtedy skorzystać z dodatkowych wyjaśnień nauczyciela, jeśli takowych potrzebują.

4. Zamieszczane przez nauczycieli materiały do zajęć pojawią się najpóźniej wtedy, gdy dany przedmiot powinien się rozpocząć zgodnie z planem lekcji.
5. Proszę odsyłać do nauczycieli tylko te prace, o które oni proszą.
6. Wszelkie notatki należy prowadzić systematycznie, bo nauczyciele w każdej chwili mogą poprosić o ich udostępnienie.

Być może mieli Państwo wrażenie, że jest zbyt dużo materiału, ale proszę pamiętać, że wróciliśmy do planu sprzed kwarantanny, w którym jest sporo godzin przewidzianych dla każdego ucznia.

Przesyłając materiał nie chcemy przerzucić na Państwa ciężaru nauczania, ale mamy ograniczone możliwości, ponieważ nie przebywamy z uczniami w klasie.

Prosimy Państwa o pomoc we wspólnym nauczaniu i przypilnowaniu dzieci, by systematycznie, jeśli istnieje możliwość w wyznaczonych godzinach, pobierały wszelkie materiały. Doskonale zdajemy sobie sprawę z różnych problemów technicznych, sprzętowych, internetowych, finansowych, bowiem nauczyciele żyją w takiej samej rzeczywistości i podobne problemy także mają.

Dziękujemy Państwu za wsparcie, pomoc, sugestie i wskazówki. Są one dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwalają polepszać warunki pracy Waszym dzieciom i nam.


- Tygodniowy rozkład zajęć zdalnych
spostroszowice@wp.pl,     sekretariatostroszowice@wp.pl   

lub telefoniczny z sekretariatem 74 833 01 13

Poza normalnym kontaktem organizujemy również konsultacje z nauczycielami, będą się one odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 13.00.

Nauczyciele będą organizowali zdalną pracę poprzez:

1.     Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną.

2.     Media społecznościowe.

3.     Podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.

4.     Zeszyty przedmiotowe ucznia (uczeń zapisuje w nich każdy temat i treści, które wskaże nauczyciel).

5.     Programy telewizji publicznej i audycje radiowe.

6.     Zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły.

7.     Materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów.

8.     Materiały na stronie internetowej www.epodreczniki.pl.

9.     Materiały na stronie internetowej Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

10.  Inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 

1.      Wychowawcy oddziałów przedszkolnych komunikują się z rodzicami/wychowankami. Rozsyłają do swoich wychowanków zadania mające na celu rozwijanie umiejętności  wpisane w podstawę programową wychowania przedszkolnego.

1.     Wychowawcy klas I-III komunikują się z uczniami/rodzicami. Rozsyłają do swoich podopiecznych syntetyczną informację dotyczącą realizowanych treści oraz ćwiczenia mające doskonalić umiejętności lub poszerzać wiadomości.

2.     Nauczyciele klas I-III na bieżąco monitorują postępy dzieci uzyskując informację zwrotną od rodziców. Ocenie podlega nakład pracy włożony przez ucznia i poprawność wykonania zadań.

3.      Nauczyciel języka angielskiego klas I-III   raz w tygodniu dostarcza   zadanie do wykonania przez uczniów.

1.     Nauczyciele klas IV-VIII  przygotowują zdalnie lekcje. Systematycznie udzielają uczniom /rodzicom wskazówek, pomocy,  w razie zaistnienia takiej potrzeby wyjaśniają  treści indywidualnie wybranym przez siebie, skutecznym sposobem. Ponadto  wskazują uczniom zadania, które powinny być przez nich przesłane we wskazanym terminie i formie w celu oceny i uzyskania informacji zwrotnej o postępach i trudnościach w nauce. Ocenie podlega nakład pracy włożony przez ucznia i poprawność wykonania zadań. O formie i sposobie poprawy ocen uczniowie będą informowani w kwietniu.

Plan zajęć lekcyjnych od 25 marca 2020 r. – 10 kwietna 2020 r.

W związku z organizacją nauczania zdalnego, uwzględniający równomierne obciążenie zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć i możliwości psychofizyczne ucznia oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających naukę na odległość ( zalecenia ok. 3-5 godzin dziennie ).

Klasy I-III    edukacja wczesnoszkolna 10 h  (2 h dziennie)

język angielski1h  tygodniowo

Klasa IV 7  h

2h język polski, 2h matematyka, 1h historia, 1h język niemiecki, 1h przyroda

 Klasa V-VI  8 h

2h język polski, 2h matematyka, 1h historia, 1h język niemiecki, 1h biologia, 1h geografia

 Klasa VII 11 h

2 h język polski, 2 h matematyka, 1h historia, 1,5 h język angielski, 0,5h język niemiecki, 1h chemia, 1h fizyka,

1 h biologia, 1 h geografia

Klasa VIII   12 h

2 h język polski, 2 h matematyka, 1h historia, 1,5 h język angielski, 0,5 h język niemiecki, 1h chemia, 1h fizyka

1 h biologia, 1 h geografia, 0,5  WOS, 0,5 EDB

Tygodniowy rozkład zajęć, dotychczasowy plan lekcji staje się nieobowiązujący.

Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z nowym planem lekcji (obowiązującym od 25.03.20 do 10.03.20). Plan jest na stronie internetowej placówki i FB

Pedagog i logopeda służą wsparciem uczniom, nauczycielom i rodzicom. Zapraszamy do kontaktów.

W każdy poniedziałek nauczyciel w-f  będzie przesyłać uczniom zestaw ćwiczeń do wykonywania każdego dnia.

Nauczyciele plastyki, techniki, informatyki, religii, świetlicy proponują uczniom raz w tygodniu ciekawe strony internetowe wybranych instytucji kultury, urzędów, na których mogą obejrzeć wystawy, odbyć wirtualne spacery, posłuchać koncertu, obejrzeć film edukacyjny.

Dziękujemy serdecznie za wyrozumiałość i życzliwość, pozdrawiamy i życzymy zdrowia.

Z poważaniem

Urszula Zając


14 tydzień samodzielnej nauki w domu

opublikowane: 20 mar 2020, 11:03 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 23 cze 2020, 01:23 przez Mariusz Tyrcha ]

Zgodnie z zaleceniami MEN podajemy uczniom zadania i partie materiału do samodzielnej nauki i samodzielnego rozwiązania w domu na 14 tydzień
(od 15.06.2020 do 19.06.2020)
,

15 tydzień- zadania do samodzielnej nauki w domu

opublikowane: 16 mar 2020, 06:54 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 25 cze 2020, 11:58 przez Mariusz Tyrcha ]

Zgodnie z zaleceniami MEN podajemy uczniom zadania i partie materiału do samodzielnej nauki i samodzielnego rozwiązania w domu na 15 tydzień
(od 22.06.2020 do 26.06.2020):


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, w szkole nie będzie mogła odbyć się uroczystość zakończenia roku szkolnego w tradycyjny sposób.
Po odbiór świadectw zapraszamy Was – drodzy uczniowie – wg poniższych instrukcji i harmonogramów.

Uczniowie klas 1 - 7

Organizacja pracy w dniu 29, 30 czerwca 2020, 1 lipca 2020 – indywidualny odbiór świadectw szkolnych w sekretariacie szkoły w godzinach pracy w poniedziałek 29 czerwca 2020 r, wtorek 30 czerwca 2020 r, środę 1 lipca 2020 r (po wcześniejszym uzgodnieniu godziny odbioru z wychowawcą)

1. Po odbiór świadectw zgłaszają się uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
2. Rodzice nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły.
3. Prosimy Rodziców o zachowanie bezpiecznego dystansu.
4. Uczniowie nie przynoszą żadnych rzeczy na teren szkoły.
5. Uczniowie przy wejściu do szkoły zachowują reżim sanitarny. Obowiązek maseczek. Dezynfekcja rąk. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły, nie grupują się.
6. Po odbiór świadectwa zgłaszają się uczniowie/ klasy wg podanego harmonogramu.
7. Nieodebrane świadectwa będzie można odebrać we wrześniu.

Uczniowie klasy 8

Organizacja pracy w dniu 26 czerwca 2020 – zakończenie roku szkolnego 2019/2020
1. Po odbiór świadectw zgłaszają się uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
2. Rodzice nie zostaną wpuszczeni na teren sali wiejskiej (szkoły).
3. Uczniowie nie przynoszą żadnych rzeczy na teren sali wiejskiej (szkoły).
4. Uczniowie powinni mieć założone maseczki , przy wejściu dezynfekują ręce, w sali zachowują dystans społeczny. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren sali, nie grupują się.
5. Po odbiór świadectwa zgłaszają się uczniowie do sali wiejskiej w Ostroszowicach o godz. 8.45 w stroju galowym.
6. Uczniowie klas VIII kwitują odbiór świadectwa podpisem w Rejestrze wydanych świadectw ( proszę przynieść własne długopisy).


Harmonogram przyjazdu i odjazdu autobusu szkolnego
godz. 8.15 - Owiesno
godz. 8.20 - Myśliszów
godz. 8.30 - Józefówek
godz. 8.35 - Jodłownik

Zwrot podręczników i książek do biblioteki

Drodzy Uczniowie! Zbliża się czas wakacji i pora oddać książki oraz podręczniki do biblioteki. Zapoznajcie się z procedurą i harmonogramem zwrotu materiałów bibliotecznych.

Procedury zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych w związku z pandemią COVID – 19 w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Ostroszowicach

1. Ze względu na dużą ilość wypożyczonych książek oraz kwarantannę , której muszą być poddane zbiory, zwrot książek do biblioteki został podzielony na poszczególne dni tygodnia z uwzględnieniem klas. 2. Biblioteka nie prowadzi w tym czasie wypożyczeń książek. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek.

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Zwrot książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki odbywać się będzie w dniach 22 czerwca i 24 czerwca 2020 r. wg ustalonego harmonogramu.
2. Miejscem zwrotu książek , podręczników i materiałów bibliotecznych jest przedsionek biblioteki w Ostroszowicach.
3. Nauczyciel-wychowawca wraz z bibliotekarzem przyjmuje zwroty książek i podręczników w sposób rotacyjny tak, aby nie tworzyć większych skupisk. Uczniowie lub rodzice wchodzą do biblioteki pojedynczo, oczekując na swoją kolej z zachowaniem bezpiecznych odległości.
4. Bibliotekarz / nauczyciel-wychowawca / rodzic / uczeń podczas zwrotu i przyjmowania podręczników musi używać środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 2 metrów od drugiej osoby.
5. Zasady zwrotu podręczników : - zwrot pełnych kompletów, usunięcie okładek, usunięcie wszelkiego rodzaju zapisów i luźnych kartek;
- podręczniki muszą być podpisane – jedna kartka z imieniem, nazwiskiem, klasą ucznia (umieszczona w widocznym miejscu) - oraz zapakowane w reklamówkę;
- zwrot podręczników należy potwierdzić podpisem ( własnym długopisem ) na udostępnionej liście; - za zniszczone / zagubione podręczniki / opiekunowie prawni są zobowiązani do dokonania wpłaty zgodnie z cennikiem do pracownika biblioteki lub wychowawcy klasy.
Przykłady zniszczeń podręczników, które wymagają zapłaty: zalanie książki, brak kartek w książce, znaczne zbrudzenia, trwałe zapisy, pogniecenia lub wycięcia kartek książki. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

Harmonogram zwrotu podręczników kl. I – VIII :

22 czerwca  (poniedziałek)

Klasa

8.00 – 9.00

klasa 7

9.00 – 10.00

klasa 4

10.00 – 11.00

klasa 1

11.00 – 13.00

klasa 5

13.00 – 14.00

klasa 2

14.00 – 15.00

klasa 3

24 czerwca  (środa)

Klasa

8.00 – 10.00

klasa 8

10.00 – 12.00

klasa 6

oddania materiałów bibliotecznych we wskazanym terminie proszę o kontakt z wychowawcą klasy.WDŻ klasa 4
Temat: Higiena okresu dojrzewania. Zajęcia dla dziewczynek.

Cel: dowiemy się, jakie zabiegi higieniczne są konieczne w czasie dojrzewania dziewczynek.
Proszę wyszukać w Google film : Trudny okres dojrzewania- Epodręczniki .pl
Pamiętaj, że nic z tej lekcji nie jest do zanotowania. Zadania domowe to po prostu zadania dotyczące codziennego życia, nie musisz pokazywać mi, porozmawiaj z rodzicami na ten temat.
Te zajęcia poświęcone są zagadnieniom związanym z higieną osobistą. Na dobry początek spróbuj zastanowić się, dlaczego należy o nią dbać?
W okresie dojrzewania pojawiają się u dziewczynek zmiany, które powodują, że częściej należy przestrzegać zasad higieny:
– owłosienie – pojawia się pod pachami a także wokół narządów płciowych
– przetłuszczające się włosy
– trądzik
– pot
– miesiączka
Dlaczego wymienione zmiany wymagają częstszych zabiegów higienicznych?
Weź udział w ankiecie i przekonaj się, jaka jest Twoja wiedza na ten temat?
https://www.testportal.pl/test.html?t=E86tYgxVELiY


Etyka klasa 7
Temat: Spacer filozoficzny w kierunku refleksji filozoficznej.
· poz­na­sz, aforyzmy, cytaty filo­zoficzne wybrane przez nauczy­ciela,
· uczysz się upraw­iać reflek­sję filo­zoficzną w życiu codzi­en­nym.
1. Wpisz pod tematem hasła (. „mądrość”, „dobro”, „praw­da”), obok każdego wpisz słowo, które się tobie z tym wyrazem kojarzy . Przeczytaj poniższe aforyzmy
2. Które trzy cytaty spodobały się tobie najbardziej? Przepisz je do zeszytu i uzasadnij swój wybór. Pozdrawiam.

AFORYZMY

◊◊◊ Aby nadać sens i wartość swojemu życiu, trzeba wypracować sobie pogląd na
świat — a to znaczy uwierzyć, że są ideały, którym warto życie poświęcić. (Tadeusz Czeżowski)
◊◊◊
Bez obywatelskiej moralności społeczeństwa giną, zaś bez osobistej nie są godne przetrwania. (Bertrand Russell)
◊◊◊
Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych. (Jeremy Bentham)
◊◊◊ Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. (Arystoteles)
◊◊◊ Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie zna wartości żadnej z nich. (Oskar Wilde)
◊◊◊ Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które czerwieni się i ma ku temu powody. (Mark Twain)
◊◊◊ Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć. (Hans Selye)
◊◊◊ Dużo jest wśród nas takich: ogromne łakomstwo na wielkie czyny i bardzo mało jakiejkolwiek roboty. (Stefan Żeromski)
◊◊◊ Elektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość i grzech. (Antoni Czechow)
◊◊◊ Filozofia jest środkiem znieczulającym na cierpienia moralne; niestety, cena
tego leku jest dla większości śmiertelników nieprzystępna. (Feliks Chwalibóg)
◊◊◊  Gdzie wchodzi szczęście, tam zawiść rozpoczyna oblężenie i walczy z nim; a
gdzie odchodzi, zostawia boleść i żal. (Leonardo da Vinci)
◊◊◊ Głowa – oto właściwe miejsce dla serca męża stanu.  (Napoleon Bonaparte)
◊◊◊  Hipokryzja to wstydliwość łajdaka. (Demostenes)

Historia klasa 8
Temat: Galeria wielkich Polaków.

Proszę wejść w google i wpisać : zdalne lekcje gov. pl i kliknąć na: Zdalne lekcje- Zdalne lekcje Portal Gov. pl następnie wybrać: Kl.8 ; Plan lekcji 22-25.06.2020, Wtorek, 23 czerwca; 2 Historia ; Temat : Galeria wielkich Polaków. Proszę zapoznać się z : Lekcja z e-podręcznika. Na podstawie lekcji wybierz jedną osobę z galerii postaci, którą uważasz za najważniejszą . Uzasadnij dlaczego ? . Proszę kontaktować się na zdalna-historia@wp.pl Pozdrawiam.

Historia klasa 4
Temat: Polska po II wojnie światowej- lekcja powtórzeniowa.

Proszę wejść w Google i wpisać : zdalne lekcje gov.pl i kliknąć na : Zdalne lekcje- Zdalne lekcje Portal Gov. pl i wybrać: Kl. 4; Plan lekcji 15-19.06. 2020; Środa , 17 czerwca; 3. Historia; Temat: Polska po II wojnie światowej ,w ramach powtórzenia zapoznać się z: Lekcja z e- podręcznika, Materiał dodatkowy 1.
Do zeszytu proszę wpisać temat i zapoznać się z treściami w celu utrwalenia wiadomości i ćwiczenia pamięci. Pozdrawiam.


Historia 5

Temat: Życie w średniowiecznym mieście- lekcja powtórzeniowa.

Proszę wejść w google i wpisać : zdalne lekcje gov pl i kliknąć na : Zdalne lekcje- Zdalne lekcje Portal Gov. pl i wybrać : Kl. 5; Plan lekcji 15-19 czerwca 2020; Środa , 17 czerwca ; 3. Historia ; Temat: Życie w średniowiecznym mieście - Elbląg. Proszę zapoznać się z: Materiał do zajęć 1; Materiał do zajęć 2 . Powtarzanie jest matką nauki, proszę potraktować treści jako utrwalenie i naszkicować plan średniowiecznego Elbląga. Pozdrawiam.

Historia klasa 6
T. Warszawa w okresie Sejmu Wielkiego – lekcja powtórzeniowa przed wirtualną wizytą w Łazienkach Królewskich.
Proszę wejść w Google i wpisać : zdalne lekcje, następnie kliknąć na : Zdalne lekcje- Zdalne lekcje- Portal Gov. pl i wybrać : Klasa 6; Plan lekcji 15- 19.06. 2020 ; Czwartek, 18 czerwca; 2 Historia ; Temat: Warszawa w okresie Sejmu Wielkiego – lekcja powtórzeniowa przed wirtualną wizytą w Łazienkach Królewskich.
Proszę zapoznać się z : Materiał do zajęć 1; Materiał do zajęć 2. Proszę wpisać temat do zeszytu i samodzielną krótką notatkę – opis Warszawy z okresu Sejmu Wielkiego.


Historia klasa 7
Temat:,, Wesoła Lwowska Fala ”.
Proszę wpisać w Google na : zdalne lekcje gov. pl i kliknąć na : Zdalne lekcje – Zdalne lekcje Portal Gov. pl i wybrać: Kl. 7; Plan lekcji 15-19.06. 2020; Wtorek, 16 czerwca; 2 Historia Temat: Wesoła Lwowska Fala”- najpopularniejsza audycja radiowa dwudziestolecia międzywojennego . Zapoznaj się z : Materiał do zajęć 1, 2, 3, 4.

Temat: Przedwojenne polskie kino.

Proszę wpisać w Google na : zdalne lekcje gov. pl i kliknąć na : Zdalne lekcje – Zdalne lekcje Portal Gov. pl i wybrać: Kl. 7; Plan lekcji 15-19.06. 2020; Czwartek, 18 czerwca; 2 Historia Temat: Przedwojenne polskie kino, cz.1. Zapoznaj się z : Materiał do zajęć 1.
W zeszycie pod tematami z lekcji proszę sporządzić krótkie notatki dotyczące najistotniejszych treści materiału.


Religia kl.1,2,3,4.

Witam Was bardzo serdecznie. To ostatni tydzień naszych spotkań w roku szkolnym 2019/2020. Przesyłam Wam na zakończenie przypomnienie o Aniele Stróżu i chcę , żebyście poznali jeszcze jednego świętego, który też miał swojego Anioła Stróża. Dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za wspólną pracę nad tym, aby bardziej kochać Boga i ludzi. Dołączam piosenki o Aniołach i „Dziękuję”. Pamiętajcie w wakacje o modlitwie. Przesyłam iskierkę radości. Z Panem Bogiem!
Anioł Stróż-piosenka w wykonaniu Magdy Anioł
https://www.youtube.com/watch?v=uZ0Uk9_WyKs
O Świętym Edmundzie Bojanowskim i jego Aniele Stróżu.
https://www.youtube.com/watch?v=HIWLvuuPm48&t=227s
Magda Anioł-Coś się święci. Dedykacja dla dzieci i Rodziców.
https://www.youtube.com/watch?v=YTm0vA78964
Dziękuję-Małe TGD
https://www.youtube.com/watch?v=-ki96A1FH78&list=WL&index=147&t=0s

Szkoła pamięta o tych, którzy odeszli

opublikowane: 30 paź 2019, 10:59 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 31 paź 2019, 04:15 ]

Wkrótce Wszystkich Świętych. Uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami odwiedzili cmentarz w Ostroszowicach i zapalili znicze uczestnicząc jednocześnie w akcji "Szkoła pamięta"

25 października 2019r. razem z wychowawcami oraz koordynatorem akcji odwiedziliśmy groby zasłużonych dla historii naszej lokalnej społeczności, zmarłych nauczycieli. Podzieliliśmy się historiami rodzinnymi o zmarłych uczestnikach II wojny światowej i Sybirakach. Otoczyliśmy ich pamięcią i modlitwą. Uporządkowaliśmy zapomniane mogiły i ozdobiliśmy zebranymi zniczami.


Uczniowie klas IV- VIII wraz z wychowawcami podczas realizacji akcji MEN ,, Szkoła pamięta”.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny

opublikowane: 2 wrz 2019, 07:48 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 8 wrz 2019, 08:49 przez Małgorzata Śliwa ]

Dnia 2.09.2019 powitaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Po odśpiewaniu hymnów (państwowego, gminnego i szkolnego) wysłuchaliśmy krótki program artystyczny przygotowany przez klasę VI pod kierunkiem p. Jacka Dzwolaka. Następnie głos zabrała p. dyrektor Urszula Zając, która przedstawiła uczniom i ich rodzicom wychowawców i pozostałych nauczycieli. 

1-6 of 6