Zadanie nr 25. Kangur 2013

Zadanie nr 25

40 chłopców i 28 dziewczynek stoi w kółku trzymając się za ręce. Dokładnie 18 chłopców swoją prawą rękę podało dziewczynce. Ilu chłopców swoją lewą rękę podało dziewczynce?
Rozwiązanie do zadania nr 25

R o z w i ą z a n i e:
Założenia:
  • chłopcy i dziewczynki ustawiamy na okręgu

  • dokładnie 18 chłopców swoją prawą rękę podaje dziewczynce
Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie dziewczynek i chłopców zgodne z w/w założeniamiWniosek:

Dokładnie 18 chłopców podaje swoją lewą rękę dziewczynce

Odpowiedź: A


Comments