Technik leśnik


Czym zajmuje się absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika leśnika?
 • organizowaniem prac związanych z gospodarką leśną: nasiennictwem, szkółkarstwem, hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu
 • prowadzeniem prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych terenów leśnych
 • organizowaniem prac związanych z łowiectwem
 • nadzorowaniem rekreacyjnego zagospodarowania lasu
 • patrolowaniem terenów leśnych
Miejsca zatrudnienia technika leśnika
 • jednostki administracyjne Lasów Państwowych
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • biura urządzania lasu i geodezji leśnej
 • placówki związane z ochroną środowiska oraz turystyką
 • firmy prywatne prowadzące działalność gospodarczą w lasach
 • własna działalność gospodarcza
Kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik leśnik

 • RL.13. 
Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

 • RL.14. 
Użytkowanie zasobów leśnych

Język obcy zawodowy: do wyboru