Informatyka‎ > ‎

Plan nauczania ZSZ

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA  Zasadnicza Szkoła Zawodowa -  DKOS-5002-34/03

SZCZEGÓŁOWY OPIS TREŚCI NAUCZANIA WRAZ Z WYMAGANIAMI NA POSZCZEGÓLNĄ OCENĘ
Nr lekcji
Treści nauczania /tematy/

Szczegółowe cele kształcenia – osiągnięcia uczniów

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

DKOS-5002-34/03


Procedury osiągnięcia celów

Należy:


Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:

I.   BLOK WPROWADZAJĄCY.

1

I.1.

Regulamin BHP pracowni kompute­rowej, PSO i program nauczania.

-     zna zasady bezpiecznej pracy przy komputerze K

-     zna regulamin pracowni K

-     stosuje obowiązujące przepisy w pracowni K

-     przestrzega obowiązującego regulaminu K


- Przedstawić        umotywowaną
potrzebę przestrzegania przepisów
BHP i regulaminu pracowni

-     Uświadomić uczniom rolę  TI
we współczesnym świecie.

-    Przypomnieć    wiadomości o
podzespołach   komputerowych   z
uwzględnieniem    obowiązujących
standardów.

-     Zapoznać   uczniów  z   podstawowymi przepisami prawa dotyczącymi    oprogramowania    oraz
uświadomić  konsekwencje  wyni
kające z jego nieprzestrzegania.

2

I.2.

Ogólne informacje dotyczące techno­logii informacyjnej.

-     zna pojęcia związane z TI K

-     umie podzielić źródła informacji P

-     potrafi wyjaśnić zakres stosowania TI K

-     określić poziom TI i perspektywy jej rozwoju P

-     wskazuje zastosowania TI, z których już korzystał K

-     wymienia przykłady zastosowań TI z różnych dziedzin P

-     dokonuje innej niż omówiona, klasyfikacji źródeł informacji P

-     przedstawia korzyści płynące z pojawienia się TI i zagrożenia jakie niesie R

3

I.3.

Budowa zestawu komputerowego.

-     wymienia podstawowe elementy zestawu komputerowego K

-     wymienia urządzenia zewnętrzne komputera K

-     potrafi przedstawić współdziałanie wybranych elementów komputera D

-     opisze podstawowe podzespoły komputera R

4

I.4.

Przegląd oprogramowania.

-     zna podstawowe rodzaje oprogramowania K

-     potrafi scharakteryzować rodzaje oprogramowania R

-     potrafi dokonać klasyfikacji oprogramowania ze względu na jego funkcje K

-     scharakteryzuje podstawowe prawne zasady użytkowania oprogramowania K


II.   PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH.

5

II.1.

Podstawowe wiadomości na temat pracy grupowej i sieci komputero­wych.

-  dokona podziału sieci komputerowych K

potrafi uzasadnić potrzebę istnienia sieci komputerowych
P

- określi podstawowe pojęcia dotyczące sieci K

Należy:

Porównać wymianę informa­cji pomiędzy komputerami po­łączonymi w sieć oraz automa­tycznej.

Zwrócić  uwagę  na wady  i zalety   powyższych   rozwiązań (zainicjować dyskusję uczniów)

6

II.2.

Podział sieci i podstawowe zasady organizacji różnych rodzajów sieci komputerowych.

-  opisze podstawowe konfiguracje sieci komputerowych R

-  wymieni układy sieci P

-     potrafi określić zasady użytkowania lokalnych sieci komputerowych P

-     wymienia podstawowe możliwości komunikacji w lokal­-
nych sieciach komputerowych R


III.   ŚRODOWISKO WINDOWS

7

III.1.


III.2.

Standardy pracy w środowisku Windows

określa prawidłowy sposób startu i wyłączenia komputera K

-    wymienia najważniejsze  cechy  charakterystyczne  dla systemu Windows P

-     potrafi obsłużyć okienka logowania do sieci K

-     umie uruchomić system w różnych trybach R

-     poprawnie kończy pracę sytemu i wyłącza komputer K

-     ustala wygląd pulpitu na ekranie monitora P

-     potrafi wykorzystać podstawowe standardy obsługi Pulpitu za pomocą myszy i klawiatury P

Należy:

Zwrócić uwagę na przypadki awaryjnego  uruchamiania  sys­temu i automatycznego skano­wania dysków,

Omówić organizację Pulpitu pod     względem     możliwości użytkowych,

Podać różnice między plika­mi,  folderami  i skrótami  oraz wykonać praktyczne ćwiczenia

8

III.3.

Pliki, skróty i foldery.

-   zna kolejne kroki przy zakładaniu plików, skrótów i folderów K

zna podstawowe pojęcia plik, folder, skrót K

-  zakłada strukturę folderów i plików P

-  kojarzy pliki z programami R

-  tworzy skróty i paski skrótów na pulpicie P

-  potrafi kopiować, przenosić i kasować pliki K

-  potrafi kopiować, przenosić i kasować pliki kilkoma sposobami - w tym za pomocą skrótów klawiszowych R

potrafi sprawdzić właściwości plików, skrótów i folderów P

sprawdzające,

Omówić   istotę   instalacji   i deinstalacji    programów    oraz uzasadnić właściwe postępowa­nie *,

Zaproponować        ćwiczenia dotyczące praktycznej instalacji i deinstalacji drukarki, skanera i karty dźwiękowej wraz z wybo­rem odpowiednich opcji *,

Poćwiczyć opcje udostępnia­nia i transfer wybranych zaso­bów   pomiędzy    stanowiskami komputerowymi w sieci *.

Objaśnienie:

* realizowane będą tylko pewne

elementy z tego bloku.

9

III.4.


III.5.

Obsługa aplikacji.

- wyjaśnia pojęcie aplikacji K

-     potrafi eksplorować zasoby informacyjne w aplikacji Mój komputer P

-     potrafi uruchomić  aplikację za pośrednictwem przycisku Start oraz skrótu K

-     potrafi poprawnie zakończyć pracę programu K

-     potrafi zainstalować dowolną aplikację D

-     odtwarza pliki multimedialne R

10

III.6.


III.7.


III.8.

Wybrane elementy konfiguracji systemu.

- zna kolejne kroki przy instalacji czcionek K

-     instaluje i odinstalowuje programy w komputerze R

-     dokonuje ustawień myszki i kosza w Panelu sterowania R

-     zakłada profile użytkownika i je kasuje R

-     zmienia parametry ekranu K

-     potrafi używać różnych języków i klawiatur R


IV.    KOMUNIKACJA I INFORMACJA W SIECI /INTERNET/

11

IV.1.

Ogólnoświatowa sieć Internet -wprowadzenie i podstawy użytko­wania.

określi   i  rozumie   podstawowe  pojęcia  dotyczące globalnych sieci komputerowych K

potrafi użytkować praktycznie typowe możliwości komu­nikacyjne w globalnych sieciach komputerowych K

Należy:

-     Przedstawić historię Internetu,

-     Omówić    cechy    i    strukturę
adresów stron WWW i e-mail,

-     Zwracać uwagę na zagrożenia
wynikające z korzystania z niewła­ściwych źródeł informacji.

12

IV.2.

13

IV.2.

Przeglądarki - podstawowe parame­try i obsługa.

Wyszukiwanie przeglądanie i pobie­ranie informacji z serwisów WWW.

wyjaśnia różnicę miedzy portalem a wyszukiwarką K

wymienia popularne wyszukiwarki informacji w Internecie K

objaśnia sposoby wyszukiwania informacji za pomo­cą wybranych wyszukiwarek P

omawia sposoby gromadzenia informacji w folderze Ulubione R

wyszukuje informacji w Internecie

wyszukuje materiały na dany temat i zapisuje je w pliku P

dołącza stronę o określonej tematyce do ulubionych K

udostępnia stronę w trybie offline P

aktualizuje dane na stronie ustawionej w trybie offline R

korzysta z cudzysłowów, znaku „-” i „+” oraz z zaawan­sowanych funkcji wyszukiwarki R

potrafi ustawić podstawowe parametry przeglądarki P

14

IV.3.

Posługiwanie się pocztą elektroniczną.

uzasadnia potrzebę dodania konta do programu pocztowego K

wymieni zasady funkcjonowania poczty elektronicz­nej K

prezentuje kolejne dodania konta w programie Outlo­ok Expres (OE) P

wyjaśnia i demonstruje przeznaczenie poszczegól­nych opcji w programie OE R

wyjaśnia rolę serwerów pocztowych R

potrafi zakładać i korzystać z konta na stronach WWW K

wysyła i odbiera informacje z konta P

samodzielnie konfiguruje konto w programie OE D

odbiera pocztę za pomocą programu OE P

wysyła listy korzystając z programu OE P

dołącza załączniki do listu R

umieszcza adresy w książce adresowej R

15

IV.4.

16

IV.4.

Praktyczne wykorzystanie usługi -FTP

Usługi komunikacyjne w globalnych sieciach komputerowych.

zna typowe możliwości komunikacyjne w globalnych sieciach komputerowych K

zna podstawowe kategorie grup dyskusyjnych D objaśnia jak za pomocą programu  OE  czyta  się wiadomości P

zna etykiety grup dyskusyjnych P

zna adresy stron archiwów list dyskusyjnych R

przestrzega zasad  kultury języka,  zasad  dyskusji, zasad etycznych K

konfiguruje program OE do uczestniczenia w grupach dyskusyjnych P

bierze udział w dyskusjach w grupie R

potrafi wysyłać SMS i odebrać informację za pomocą telefonu komórkowego ze strony WWW P

potrafi korzystać z usług komunikatora (Gadu-Gadu, Tlen) R


 

V.   REDAGOWANIE TEKSTU.

17

V.1.


18

V.1.

19

V.1.

Ogólne zasady redagowania tekstu.

Formatowanie tekstu.

Wypunktowanie i numerowanie.

-     określa ogólne zasady redagowania tekstu K

-     rozumie znaczenie znaków niedrukowanych P

-     zna kolejne kroki przy dostosowaniu paska narzędzi do własnych potrzeb R

-     wie, co to są przypisy i zna położenie tej funkcji w Wordzie P

-  potrafi wpisać tekst K

-  formatuje czcionkę K

-  formatuje akapit P

potrafi zaznaczać blok tekstu różnymi metodami P

-  potrafi stosować skróty klawiszowe R

-  zmienia odstępy między wierszami P

formatuje tekst wykorzystując pasek narzędzi R

-  ustawia inne parametry dokumentu D

-  potrafi używać symboli i indeksów R

-  stosuje listy numerowane i wypunktowane P

-  potrafi stosować przypisy D

-  ustawia automatyczne dzielenie wyrazów R

Należy:

-     Przygotować            dokumenty
sprawdzające           dotychczasowe
umiejętności,

-     Zaproponować           ćwiczenia
doskonalące redagowanie i forma-­
towanie  dokumentów tekstowych
o treściach przydatnych na różnych
przedmiotach   i  zainspirować   do
ich wykonania,

-     Zwracać uwagę na poprawność
redakcyjną tekstu,

-     Formułować       ćwiczenia      z
zapisywania  i  odczytywania  do-­
kumentów na różnych nośnikach i
róŜnych folderach,

-     Zainspirować      uczniów      do
wykonywania         przykładowych
tabel oraz możliwych operacji w
tabelach, redagowania cv i podań
dotyczących np. przyjęcia uczniów
do klubu sportowego i zainspiro­-
wać do ich wykonania,

-     Omówić     położenie      grafiki
względem tekstu,

-     Zaproponować       odpowiednie
ćwiczenie,      np.      wykonywanie
własnych wizytówek lub szkolne­
go  papieru  firmowego,  zapropo-­
nować ćwiczenia

-     Zainspirować      uczniów      do
wykonania   zadania    grupowego,
przedstawić zało
żenia i cel projek­-
tu.

20

V.2.


V.3.

Organizacja widoku strony.

Wydruk.

-  zna i wyjaśnia inne opcje ustawień D

-  opisze strukturę strony dokumentu K

-   zna formaty plików dokumentów tekstowych i wie, z jakiego edytora pochodzą (doc, dot, rtf, txt, wps, html) R

-   wie  gdzie przeprowadza się modyfikację w Wordzie
dotyczącą położenia dokumentów, automatycznego zapisu dokumentów i wyjaśnia ich znaczenie R

-  umie zaprojektować dokument P

-  potrafi ustawić marginesy K

trafi optymalnie ustawiać parametry strony dokumentu R

-  potrafi zamieszczać informacje w nagłówku i stopce dokumentu P

potrafi zastosować automatyczne numerowanie stron R

-  tworzy własny folder na dokumenty K

ustawia automatyczne zapisywanie dokumentu R

-  zapisuje dokument w innym formacie R

-  optymalnie używa klawiaturę i mysz K

-  potrafi przygotować dokument do wydruku K

-   potrafi odczytywać i zapisywać pliki w różnych formatach, przenosić K

21

V.4.

Redagowanie podań i CV

- zna zasady redagowania podań i CV K

-  umiejętne redagowanie podań i cv K

-  redaguje podania i cv i pomocy szablonów P

22

V.5.

Operacje w tabelach.

zna kolejne kroki wstawiania tabeli do tekstu K

-  objaśnia, w jaki sposób rozmieszcza się tekst w ukrytej
tabeli D

zna pojęcie kolumny i wie gdzie je definiować K

-  potrafi wstawić tabelę do tekstu K

-  potrafi formatować tabelę R

-  potrafi formatować tekst w tabeli R

-  rozmieszcza tekst w ukrytej tabeli D

formatuje tekst w kolumnach oraz wstawia znak podziału na
sekcje R

23

V.6.

24

V.6.

Podstawowe elementy paska narzę­dzi - rysowanie. Wstawianie i forma­towanie klipartu.

Grafika zewnętrzna.

wyjaśnia pojęcia wstawiania grafiki do tekstu K

-  wskazuje i omawia opcje ustawień grafiki w programie Word P

-    wyjaśnia  różnice  pomiędzy tekstem  objętym ramką,
polem tekstowym R

-     projektuje ozdobny druk P

-     wstawia rysunki K

-     formatuje rysunki P

-     wstawia pole tekstowe i autokształty K

-     wykorzystuje paski narzędzi  do wstawiania określonych
elementów D

-     umieszcza grafikę w tekście i korzysta z różnych sposobów
otaczania grafiki tekstem P

25

Sprawdzian praktyczny z edytora tekstu.


 

VI.   PREZENTACJE.

26

VI.1. VI.2.

Projektowanie i sterowanie slajdami.

-     omawia zasady tworzenia slajdów na podstawie kon-­
spektu K

-     wymienia kroki postępowania przy korzystaniu z projektu slajdów D

-  potrafi zaprojektować prezentację K

tworzy pojedyncze slajdy korzystając z konspektu K

-  tworzy slajdy wg własnego pomysłu P

-  dodaje oprawę graficzną do slajdów R

umie przekazywać sterowanie do dowolnego slajdu slajdów P

Należy:

-     Padać przekonujące przykłady
uzasadniające   stosowanie   multi­medialnej prezentacji,

-     Omówić  ogólne  cechy dobrej
prezentacji,

-     Scharakteryzować    na    ciekawym przykładzie etapy projektowania slajdów *,

-     Przedstawić   praktyczny  przy­
kład    wykorzystania    prezentacji
przez prelegenta,

-     Zainspirować      uczniów      do
wykonania    zadania    grupowego
polegającego    na   przygotowaniu
prezentacji  związanej   bezpośred
nio    z    zagadnieniami    bliskimi
uczniom (np. prezentacja szkoły,
swojej klasy, swojego miasta).

Objaśnienie:

*  realizowane będą tylko pewne

elementy z tego bloku.

27

VI.3.

28

VI.3.

Uatrakcyjnianie prezentacji. Uatrakcyjnianie prezentacji.

-     wymienia i ilustruje, w jaki sposób dodaje się efekty
specjalne do prezentacji R

-     omawia sposób tworzenia odnośników na slajdach i
uzasadnia ich zastosowanie W

-     dodaje  różne  efekty do  slajdów:  graficzne,  dźwiękowe,
filmowe D

-     animuje elementy pojawiające się na slajdzie, jak i stosuje animacje przy pojawianiu się kolejnych slajdów D

-     dodaje odnośniki do prezentacji np. hiperłączy R

-     tworzy prezentację wg Własnego szablonu slajdów K

29

Przedstawienie prezentacji.

-     omawia techniczne możliwości programu PowerPaint D

-     omawia kolejne etapy powstawania prezentacji przeno­śnej D

-     opisuje   przebieg   automatycznego   pokazu   slajdów ilustruje kolejne kroki przykładami R

-     tworzy prezentację przenośną D

-     odtwarza utworzoną prezentację D

-     przygotowuje automatyczny pokaz slajdów D

-     dodaje narrację do slajdów W


VII.    OPRACOWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ.

30

VII.1.

Organizacja skoroszytów i arkuszy.

-    opisze organizację skoroszytu oraz podstawowe dane dotyczące skoroszytu K

-     redaguje i formatuje komórki, wiersze i kolumny P

-     potrafi wstawić i kopiować arkusze w skoroszycie P

-     potrafi stosować formuły R

-     wykorzystuje standardowe funkcje R

-     potrafi tworzyć wydruki w arkuszu kalkulacyjnym K

-     wpisuje różne typy danych do tabeli K

-     porządkuje dane w tabeli wg różnych kryteriów R

Należy:

-     Przypomnieć           wiadomości
dotyczące arkusza kalkulacyjnego,

-     Sformułować zadania dotyczą-­
ce problemów szkolnych wykorzystujących    podstawowe     funkcje
arkusza,

-     Przećwiczyć przygotowanie do
druku (podgląd wydruku) i druko­
wanie dokumentu,

-     Pokazać  możliwości  graficzne
prezentacji danych w tabeli,
Zaproponować praktyczne ćwicze
nia      dotyczące      wykonywania
wykresów   i   ich   modyfikowania
(można      wykorzystać      zadania
przerabiane na lekcjach matematyk-­
ki, fizyki).

31

VII.2.

Adresowanie komórek i bloków.

-    określi pojęcia dotyczące podstawowych zasad adreso­wania P

-     potrafi adresować komórki R

-     wykorzystuje różne rodzaje adresów komórek i bloków R

32

VII.3.


33

VII.3.

Graficzna prezentacja danych.

Graficzna prezentacja danych.

-     określa typy wykresów pod kątem ich przeznaczenia P

-     objaśnia sposób wykonania wykresu do konkretnych danych W

-     potrafi stosować graficzną interpretację danych P

-     potrafi zaproponować właściwy rodzaj interpretacji graficznej dla danych z tabeli D

-     potrafi   dokonać   podstawowych   modyfikacji   graficznej prezentacji danych D

34

Praktyczny sprawdzian z arkusza kalkulacyjnego.

35

VIII.2.

Arkusz jako baza danych

-     wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące bazy danych K

-     wskazuje przykłady praktycznego wykorzystania bazy danych K

-    wykorzystuje arkusz jako prostą bazę danych K

-    sortuje i znajduje dane w tabeli P

-    potrafi stosować autofiltry z podstawowymi opcjami P

36

Podsumowanie pracy na zajęciach TI.Przyjęto następującą klasyfikację poziomów wymagań

Konieczne                    (ocena 2)                                               

Podstawowe                  (ocena 3)             

Rozszerzające              (ocena 4)                                           

Dopełniające                  (ocena 5)         

Wykraczające              (ocena 6)                           

W nawiasie znajduje się ocena, na jaką zasługuje uczeń spełniający określone wymagania.

Diagram przedstawiony obok ilustruje hierarchiczność (zawieranie się) określonych poziomów wymagań:

K - osiągnięcia konieczne - obejmują te wiadomości i umiejętności, które stanowią bazę do zrozumienia wiadomości i umiejętności z wyższych poziomów, są najbardziej elementarne, a więc powinny być przyswajane przez każdego ucznia;

P - osiągnięcia podstawowe - obejmują również wiadomości i umiejętności niezbędne do opanowania treści z wyższych poziomów i możliwe do opanowania przy umiarkowanym wysiłku intelektualnym;

R - osiągnięcia rozszerzające - dotyczą wiadomości i umiejętności wzbogacających tematy z poziomów K i P;

D - osiągnięcia dopełniające - obejmują umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze problemowym;

W - osiągnięcia wykraczające poza program nauczania.

Comments