Zaradi prevelike zasedenosti do 30.9.2018 ne sprejemamo novih zadev. Hvala za razumevanje. 
Ker pravna pomoč in svetovanje socialno najšibkejšim postajata vedno pomembnejša pri preprečevanju ali zmanjševanju socialnih stisk sta Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič leta 2013 ustanovili projekt Botrstvo - brezplačna pravna pomoč. Namen projekta je reševanje socialne problematike socialno najbolj ogroženih, zajema pa predvsem pomoč socialno najšibkejšim pri stanovanjski problematiki in pri uveljavljanju pravic iz naslova javnih sredstev. V projektu prostovoljno in brezplačno pomagajo tudi drugi pravni strokovnjaki. 


KOMU JE POMOČ NAMENJENA? 

Brezplačna pravna pomoč je namenjena prvemu pravnemu nasvetu in pravni pomoči socialno najbolj ogroženim, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja ter se soočajo predvsem z izzivi stanovanjske problematike in izzivi uveljavljanja pravic iz naslova javnih sredstev.


KAKO DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI? 

Na spletni strani www.boter.si ali na Zvezi prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje vsak prosilec za brezplačno pravno pomoč izpolni obrazec, ki je dostopen tudi na naslovu: http://www.boter.si/files/1429876364PronjazadodelitevBPP_20042015.pdf. V obrazcu prosilec brezplačne pravne pomoči navede socialno in materialno stanje sebe in svoje družine ter opredeli opis problema. Obrazcu je potrebno priložiti tudi vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje materialno stanje prosilca, ki se neposredno nanaša na problem, v zvezi s katerim je zaprosil za pomoč. Hkrati pa mora priložiti tudi dokumentacijo, ki jo je morebiti že pridobil od institucij v zvezi z reševanjem problema, za katerega želi pomoč.

Po izpolnitvi obrazca in pridobitvi vse potrebne dokumentacije Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje vso dokumentacijo posreduje izvajalcu brezplačne pravne pomoči, ki zadevo preuči. V kolikor pravni strokovnjak oceni, da je za namen dokončne opredelitve pravnega problema potreben še dodaten ustni pogovor s prosilcem, ga povabi na razgovor v sklopu uradnih ur projekta. Na podlagi tega razgovora pa pravni strokovnjak poda oceno, ali je zadeva ustrezna kriterijem za nudenje brezplačne pravne pomoči.

Poleg obrazca vstopno točko do pridobitve brezplačne pravne pomoči predstavlja tudi brezplačna telefonska številka 080 14 32, na kateri lahko klicatelji pridobijo prvi pravni nasvet iz področjih projekta. V kolikor narava zadeve narekuje nadaljnje zastopanje, pa pravni strokovnjak prosilca tudi naroči na ustni pogovor, kjer se z njim podrobneje pogovori o vrsti pomoči in ukrepih, povezanih z reševanjem konkretne problematike.


KJE JE NA VOLJO POMOČ? 
• pišite na info@zpmmoste.net

NA KATERA PODROČJA SE BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ NANAŠA?
Pomoč je najpogosteje namenjena socialno najšibkejšim pri reševanju stanovanjske problematike in pri reševanju uveljavljanja pravic iz naslovna javnih sredstev. Hkrati pa projekt Botrstvo - Brezplačna pravna pomoč podaja sistemske pobude in rešitve aktualnih pravnih izzivov, s čimer uveljavitvijo predlogov lahko v Republiki Sloveniji dolgoročnejše in sistemsko rešujemo ne samo aktualne, pač pa tudi številne prihodnje pravne težave.

Reševanje stanovanjske problematike za najemnike neprofitnih in tržnih najemnih stanovanj zajema:
• pomoč pri dodelitvi ali zamenjavi bivalne enote,
• pomoč pri dodelitvi ali zamenjavi neprofitnega stanovanja,
• ukrepe povezane s preprečitvijo ali odlogom deložacije,
• pomoč pri dogovoru glede možnosti obročnega plačila zapadlih neporavnanih obveznosti
• reševanje spornih razmerij med najemnikom in najemodajalcem ali najemnikom in upravnikom obratovalnih storitev.

Reševanje težav, povezanih z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, subvencija za najemnino, subvencija malice ali kosila za učence in dijake, znižano plačilo vrtca, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in drugo) zajema:
• pomoč pri pridobitvi pravic iz javnih sredstev
• pomoč pri ureditvi pravic iz javnih sredstev v primeru spremenjenih okoliščin
• ukrepanje za čimprejšnje obravnavanje vloge za dodelitev pravic iz javnih sredstev ali čimprejšnje izplačilo na podlagi že pridobljene pravice
• ukrepanje v primerih nepravilnega ali neutemeljenega izračuna višine dodeljene pravice iz javnih sredstev
• ukrepanje v primerih nedopustnega upoštevanja določenega dohodka ali premoženja pri ugotavljanju upravičenosti do pravice iz javnih sredstev
• pomoč pri pritožbi zoper odločbo, na podlagi katere vlagatelj ni upravičen do posamezne pravice iz javnih sredstev, pa bi ob pravilno upoštevanem materialnem stanju glede na njegov dohodek in premoženje, moral biti upravičen ali pa je z odločbo sicer upravičen, vendar izračun ni bil pravilen ali utemeljen.