Втори проект


 Проект Заедно за по-можещи специалисти” 

изпълняващ се по

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Разработване на механизъм за училищни и студентски практики

Водеща организация: 
Земеделска професионална гимназия 
гр. Сандански 
Партньор: 
Сдружение на хотелиери, ресторантьори и туроператори – гр. Сандански

Обща цел: 
Организиране на гъвкаво образование, осигуряващо условия за по-успешно адаптиране към изискванията на трудовия пазар и възможности за ангажиране на учениците в практически дейности, изпълнявани в реална работна среда по изучаваните от тях специалности, с цел доближаване на техните теоретични знания и умения до търсените от туристическите фирми специалисти. 

Специфични цели: 
1. Усвояване на нови и полезни умения, надграждащи придобитите в училището теоретични знания, които провокират мисленето и реакцията на учениците като бъдещи специалисти. 

2. Запознаване на участниците с реалната работна среда и със със задълженията, функциите, спецификите и изискванията на бъдещата им професия.


3. Концептуално и практическо сближаване на познанията и уменията на преподаватели, ученици и работещите в туристическия сектор. 

4. Стимулиране на ученици, показващи особени умения, способности, ловкост и майсторство в практическата работа и осигуряване на възможност, те да приложат в практиката свои конструктивни идеи, превръщайки ги в добри практики . 

5. Кадрово подпомагане на туристическия сектор в региона.

Дейности: 
Подготвителни: Осигуряващи на нормалния старт на проекта; 
Основни: 
• Практическо обучение на ученици за 30 работни дни / 240 часа/; 
• Обучение на преподаватели с модерно оборудване, организирано от организацията партньор ; 
• Сертифициране на обучението;

Публичност и устойчиво развитие:

• Популяризиране на резултатите от обучението чрез издаване на информационни бюленини, брошури, сайтове; 
• Споделяне на добри практики, свързани с професионалното обучение;
• Провеждане на състезание по професиите и радиопредаване на тема “Моята професия е моето утре”; 
• Сключване на нови договори за съвместна работа със Сдружението и кандидатстване по други програмни схеми. 

Информация за сертифицирането : 


Подстраници (1): информационнен бюелтин
ą
IMG_4403.JPG
(2452k)
Dina Kirilova,
6.11.2009 г., 1:44 ч.
ą
IMG_4404.JPG
(2645k)
Dina Kirilova,
6.11.2009 г., 2:31 ч.
ą
IMG_4415.JPG
(2172k)
Dina Kirilova,
6.11.2009 г., 2:31 ч.
ą
IMG_4424.JPG
(2039k)
Dina Kirilova,
6.11.2009 г., 2:33 ч.
ą
IMG_4427.JPG
(2454k)
Dina Kirilova,
6.11.2009 г., 2:34 ч.
ą
IMG_4430.JPG
(2155k)
Dina Kirilova,
6.11.2009 г., 2:32 ч.
ą
IMG_4436.JPG
(2576k)
Dina Kirilova,
6.11.2009 г., 2:33 ч.
ą
IMG_4438.JPG
(2189k)
Dina Kirilova,
6.11.2009 г., 2:34 ч.
Ċ
Dina Kirilova,
7.04.2010 г., 9:37 ч.
Ċ
pres.pdf
(343k)
Dina Kirilova,
25.06.2010 г., 1:29 ч.
Ċ
Dina Kirilova,
25.06.2010 г., 1:30 ч.
ć
Dina Kirilova,
5.11.2009 г., 9:52 ч.
Comments