Втори проект

Проект “Заедно за по-можещи специалисти”

изпълняващ се по

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Разработване на механизъм за училищни и студентски практики

Водеща организация:

Земеделска професионална гимназия

гр. Сандански

Партньор:

Сдружение на хотелиери, ресторантьори и туроператори – гр. Сандански

Обща цел:

Организиране на гъвкаво образование, осигуряващо условия за по-успешно адаптиране към изискванията на трудовия пазар и възможности за ангажиране на учениците в практически дейности, изпълнявани в реална работна среда по изучаваните от тях специалности, с цел доближаване на техните теоретични знания и умения до търсените от туристическите фирми специалисти.

Специфични цели:

1. Усвояване на нови и полезни умения, надграждащи придобитите в училището теоретични знания, които провокират мисленето и реакцията на учениците като бъдещи специалисти.

2. Запознаване на участниците с реалната работна среда и със със задълженията, функциите, спецификите и изискванията на бъдещата им професия.

3. Концептуално и практическо сближаване на познанията и уменията на преподаватели, ученици и работещите в туристическия сектор.

4. Стимулиране на ученици, показващи особени умения, способности, ловкост и майсторство в практическата работа и осигуряване на възможност, те да приложат в практиката свои конструктивни идеи, превръщайки ги в добри практики .

5. Кадрово подпомагане на туристическия сектор в региона.

Дейности:

Подготвителни: Осигуряващи на нормалния старт на проекта;

Основни:

• Практическо обучение на ученици за 30 работни дни / 240 часа/;

• Обучение на преподаватели с модерно оборудване, организирано от организацията партньор ;

• Сертифициране на обучението;

Публичност и устойчиво развитие:

• Популяризиране на резултатите от обучението чрез издаване на информационни бюленини, брошури, сайтове;

• Споделяне на добри практики, свързани с професионалното обучение;

• Провеждане на състезание по професиите и радиопредаване на тема “Моята професия е моето утре”;

• Сключване на нови договори за съвместна работа със Сдружението и кандидатстване по други програмни схеми.

Информация за сертифицирането :

http://dinakirilova.blogspot.com/2010_06_01_archive.html