ზურაბ პაპასქირი


 


დაბადების თარიღი:

1950წ. 15 სექტემბერი

 

პროფესია:

ისტორიკოსი


განათლება:

 • 1967-1972 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, სპეც. ის­ტო­რი­კოსი, ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი.
 • 1972-1975 – მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტის ას­პი­რა­ნ­ტუ­რა, სპეც. სსრ კავშირის ისტორია, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი.
 

სპეციალობა:

საქართველოს ისტორია

 

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება:

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1991), პროფესორი

 

აკადემიური თანამდებობა:

სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

 

პროფესიული გამოცდილება:

 • 2009 წლიდან სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი.
 • 2008 სსიპ – სოხუმის უნივერსიტეტი, მეცნიერებისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი.
 • 2007 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და დოქტორანტურის კოორდინატორი.
 • 2005-2006 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დეპარტამენტის უფროსი.
 • 2004-2005 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დარგში.
 • 1989-2005 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე.
 • 1998 წლიდან – ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია, თავმჯდომარე.
 • 1998 წლიდან – საქართველოს ექვთიმე თაყაიშვილის საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაციის პერიოდული სამეცნიერო გამოცემის (წელიწდეულის) „საისტორიო ძიებანი“ – მთავარი რედაქტორი.
 • 1994-2006 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე.
 • 1994 – საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი, სახელმწიფო მრჩეველი.
 • 1993 – საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს II საარმიო კორპუსი, პირად შემადგენლობასთან მუშაობის განყოფილების უფროსი ოფიცერი.
 • 1979-1989 – მ. გორკის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მსოფლიო ისტორიის კათედრა, სსრ კავშირის ისტორიის #2 კათედრა – მასწავლებელი, დოცენტი, კათედრის გამგის მოადგილე 1989-2005.
 • 1976-1979 – მ. გორკის სახელობის სოხუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, მსოფლიო ისტორიის კათედრა – მასწავლებელი.
 

სამეცნიერო პუბლიკაციები:

157 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 8 მონოგრაფია და წიგნი.

 

გრანტები, პრემიები, სახელმწიფო ჯილდოები:

 • 2010 – რუსთაველის სტიპენდია
 • 2006 წლიდან – „საქართველო და გარე სამყარო“. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი.
 • 1998-2000 – „ქართული დიპლომატიის ისტორია“, საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო. – საქართველოს მეცნიერების დეპარტამენტის გრანტი.
 • 2002 – ღირსების მედალი
 • 1998 – გიორგი შარვაშიძის სახელობის სახელმწიფო პრემია წიგნისათვის:„აფხაზეთი საქართველოა“(თბ., 1998.)
 • 1982 – საქართველოს კომკავშირის პრემია ნაშრომთა ციკლისათვის: „საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიიდან. XI-XIIსს.“
 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

 • 2010 I სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი „სელ­ჩუ­კუ­რი პე­რი­ო­დი ის­ტო­რი­ის სარ­კე­ში“. ქ. კა­ის­ე­რი, ერ­ჯი­ეს­ის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი (თურ­ქე­თის რეს­პუბ­ლი­კა) 27-30.09.2010. მოხ­სე­ნე­ბა თე­მა­ზე: Манцикертское сражение и некоторые аспекты гру­зи­но-сельджукских взаи­мо­от­но­ше­ний в начале 70-х годов XI века.
 • 2007 – კავ­კა­სი­ოლ­ოგ­თა  I სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­გრე­სი, თბი­ლი­სი. მოხ­სე­ნე­ბა თე­მა­ზე: „К вопросу о национально-государственной и культурной самоидентификации абхазского владетельского дома Шарвашидзе“.
 • 1999 – სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია-სე­მი­ნა­რი: „Политика геноцида и этнической чистки в Абхазии (Грузия) – главное оружие агрессивного сепаратизма“. თბი­ლი­სი. – მოხ­სე­ნე­ბა თე­მა­ზე: „Сущность Абхазского конфликта и его участники. Или кто же воевал с Грузией“.

ოჯახი:

 • მეუღლე – ბენდელიანი ნონა შოთას ასული – ექიმი-პედიატრი.
 • ვაჟიშვილი – პაპასქირი თეიმურაზ ზურაბის ძე – ისტორიის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო ენივერსიტეტის სრული პროფესორი.
 • ქალიშვილი – პაპასქირი ნათია ზურაბის ასული – ფილოლოგიის მაგისტრი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ივ­ა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სახ. თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ენების ცენტრის თანამშრომელი.
 • შვილიშვილი – პაპასქირი მარიამ თეიმურაზის ასული.
 • შვილიშვილი – ეხვაია ნიკოლოზ ელდემის ძე.