პუბლიკაციებივებგვერდზე განთავსებული მასალების წასაკითხად თქვენ დაგჭირდებათ შემდეგი ფონტები, რომელთა ჩამოტვირთვა არქივის სახით შეგიძლიათ აქედან
 

მონოგრაფიები, წიგნები


 1. Абхазия: История без фальсификации. Сухумский государственный университет. Всегрузинское историческое общество, Абхазская организация. Ред. Роин Метревели. 2-е издание, исправленное и дополненное. Тб.: Издательство Сухумского Государственного Университета, 2010, 596с. 24см. Резюме на англ. яз. ISBN: 978-9941-0-1652-3[MFN: 38100]UDC: 94(479.22)
 2. Абхазия : История без фальсификации ; [Ред. Роин Метревели] ; Сухумс. гос. ун-т. Всегруз. историч. о-во. Абхаз. организация - Тб. : Сухумс. гос. ун-т, 2009 - 538с. ; 27см. - Резюме англ. - ISBN 978-9941-0-1188-7[MFN: 31188] UDC:  94(479.224)
 3. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე: [წერილები] [რედ. როინმეტრეველი]; სოხუმის სახელმწ. უნ-ტი, საქ. საისტ. საზოგადოება-აფხაზეთის ორგანიზაცია - თბ. : სოხუმის სახელმწ. უნ-ტის გამ-ბა : [მერიდიან], 2009 – 630 გვ. ; 24სმ. - რამდენიმე წერილი რუს. ენ. - ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. - ISBN 978-9941-0-1230-3[MFN: 136187]  UDC:  94(479.22) + 321(479.22) + 327(479.22) + 323.173(479.22:479.224)
 4. ნარკვევები თანამედროვე აფხაზეთის ისტორიული წარსულიდან, ნაკვ. II. 1917-1993. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომც.: მერიდიანი. თბ., 2007, 30,00 ნაბ/თაბ.
 5. ნარკვევები თანამედროვე აფხაზეთის ისტორიული წარსულიდან. ნაკვ. I. უძველესი დროიდან 1917 წლამდე.ქვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომც.: მერიდიანი. თბ., 2004, 19,75 ნაბ/თაბ.
 6. О национально-государственном облике Абхазии/Грузия. Всегрузинское общество им. Эквтимэ Такаишвили. Абхазская Организация. Тб., 2003, 5,5 п/л.
 7. ქართული დიპლომატიის ისტორია: (უძველესი დროიდან XX-ის საუკუნის მიწურულამდე) / თსუ ; [შემდგ.: ზურაბ პაპასქირი, გოჩა საითიძე ; რედ.: როინ მეტრეველი]. - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 2001. - 74გვ. ; 20სმ.. - (პროგრამა. ბაკალავრიატი). - [1.50.], 200.[MFN: 15608]UDC: 327(479.22)(09)(073)
 8. От Давида до Давида. Из истории международных отношений Грузии. 70-ы X 80-е годы XI вв. Сухумский Филиал ТГУ. Тб., 2001. 7,25 п/л.
 9. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998, 19,00ნაბ/თაბ.
 10. Международное положение средневековой Грузии (70-е годы X – 80-е годы XI вв.). – Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук в форме научного доклада. Тб., 1991.
 11. შუა საუკუნეების საქართველო საერთაშორისო არენაზე. გამომც. „მეცნიერება“. თბ., 1991, 3,25 ნაბ/თაბ.
 12. ერთიანი ქართული ფეოდალური სახელმწიფოს წარმოქმნა და საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური მდგომარეობის ზოგიერთი საკითხი. თსუ გამომცემლობა. თბ., 1990, 14,25 ნაბ/თაბ.
 13. У истоков грузино-русских политических взаимоотношений. Изд. ТГУ. Тб., 1982, 9,25 п/л.
 14. Грузия и Восточная Европа в XI-XIIвв. Из истории международных отношений. Автореферат кандидатской диссертации. Изд. МГУ. М., 1978.

სტატიები


 1. О новых антигрузинских инсинуациях радетелей независимой Абхазии. По поводу стати А. Епифанцева: Грузинская церковь. Павл, становящийся Савлом. Церковный вопрос. – წგნ.: Некоторые вопросы грузино-русских взаимоотношений в современной историографии. Издат.: Универсал.  Тб., 2009, ელექტრონ. ვერსია: http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/papaskiri-2/
 2. საქართველო და ძველი რუსეთი. IX-XI საუკუნეების I მესამედი. ქართული დიპლომატია. წელიწდეული, ტ. XIV, გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2010, გვ. 57-86, თანაავტორი: როინ მეტრეველი.
 3. გიორგი შარვაშიძე. – წგნ.: „დიდნი საქმენი“. პროექტის ხელმძღვანელი და მთავარი რე­დაქ­ტო­რი რ. მეტრეველი. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2011, გვ. 540-542.
 4. დავით დადიანი. – წგნ.: „დიდნი საქმენი“. პროექტის ხელმძღვანელი და მთავარი რე­დაქტო­რი რ. მეტრეველი. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2011, გვ. 372-373.
 5. ეკატერინე ჭავჭავაძე-დადიანი. – წგნ.: „დიდნი საქმენი“. პროექტის ხელმძღვანელი და მთავარი რედაქ­ტო­რი რ. მეტრეველი. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2011, გვ. 387-388.
 6. ლეონ II. – წგნ.: „დიდნი საქმენი“. პროექტის ხელმძღვანელი და მთავარი რედაქ­ტო­რი რ. მეტრეველი. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2011, გვ. 77-78.
 7. ნიკო დადიანი. – დიდი ნიკო. – წგნ.: „დიდნი საქმენი“. პროექტის ხელმძღვანელი და მთა­ვარი რედაქ­ტო­რი რ. მეტრეველი. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2011, გვ. 374-375.
 8. ნიკო დადიანი. – წგნ.: „დიდნი საქმენი“. პროექტის ხელმძღვანელი და მთავარი რე­დაქ­ტო­რი რ. მეტრეველი. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2011, გვ. 376-377.
 9. ნინო ჭავჭავაძე. – წგნ.: „დიდნი საქმენი“. პროექტის ხელმძღვანელი და მთავარი რე­დაქ­­ტო­რი რ. მეტრეველი. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2011, გვ. 389.
 10. ცრუ ისტორია. რეცენზია ოლეგ ბღაჟბას და სტანისლავ ლაკობას აფხა­ზე­თის ისტორიის სახელმძღვანელოზე. – შრომათა კრებული. აფხაზე­თის მეც­ნი­ერებათა აკადემია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია. ტ. 2. თბ., 2010. ელექტრონ. ვერსია: http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/papaskiri-recenzia/.
 11. სწორუპოვარი რაინდი მარუშიანთა ჯილაგისა. ლორიკ მარშანია.შრომათა კრებული. აფხაზე­თის მეც­ნი­ერებათა აკადემია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია. ტ. 2. თბ., 2010.
 12. სიკეთით აღსავსე კაცი. ვალერიან ჭანია. ჟურნ. ,,ბედია“, #8-9. თბ., 2010.
 13. Так не пишется история. Некоторые замечания по поводу т.н. «учебника» «Истории Абхазии» О. Х. Бгажба и С. З. Лакоба. – Кавказ и мир, №8, 2010, с. 69-90. ელექტრონ. ვერსია: http://iberiana.wordpress.com/afxa­zeti/pa­pas­kiri-recenzia-ru/.
 14. Манцикертское сражение и некоторые аспекты гру­зи­но-сельджукских взаимоотношений в начале 70-х годов XI века. – Uluslar Arası Büyük Selçuklu Sempozyumu. 26–30 Eylül 2010, Erciyes Üniversitesi. Kayseri, 2010, მოხსებებათა თეზისები.
 15. Malazgirt Muharebesi 11. Yüzyılın 70’li yıllarında Selçuklu-Gürcü İlişkileriUluslar Arası Büyük Selçuklu Sempozyumu. 26–30 Eylül 2010, Erciyes Üniversitesi. Kayseri, 2010, მოხსებებათა თეზისები (თურქულ ენაზე).
 16. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის ისტორიის ისტორიოგრაფია. – წგნ.: საქართველოს ისტორიის კათედრა. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. თბ., 2010, თანაავტორი: როინ მეტრეველი.
 17. შარვაშიძეთა სამთავრო სახლის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი და კულტურულ-პოლიტიკური იერ-სახის შესახებ. სპეკალი. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი. http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/1/8.
 18. On National, Political and Cultural Self-Identity of the Sharvashidze Princedom. – სპეკალი. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი. http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/1/8/
 19. ცნო­ბი­ლი მეც­ნი­ე­რი, ღირ­სე­უ­ლი მო­ქა­ლა­ქე. თე­ი­მუ­რაზ მიბ­ჩუ­ა­ნი. –კრებ.: თეიმურაზ მიბჩუანი – 70. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2008-2010.
 20. აფხაზ­თა ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი მენ­ტა­ლო­ბის სა­კითხი­სათ­ვის. –კრებ.: თეიმურაზ მიბჩუანი – 70. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2008-2010.
 21. ქართული პოლიტიკური სამყარო „ბიზანტიურ  თანამეგობრობაში“ (X აუკუნის I ნახევარი). – ისტორიანი. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი როინ  მეტრეველის დაბადების 70 წლისთავისადმი. გამომც. „არტანუჯი“. თბ., 2009.
 22. О т.н. «Праве нации на самоопределение» и имперской политике большевистской России на Южном Кавказе (1921г.). – Южный Кавказ: Истоки сепаратизма, разрешение конфликтов, долговременный мир. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 90-летию Дипломатической службы Азербайджана (Тбилисский Государственный Университет им. Иванэ Джавахишвили, 20 ноября  2009 года). Издат.: Универсал. Тб., 2009, ელექტრონ. ვერსია: http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/papaskiri/
 23. და აღმოცისკრდა საქართველო. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 24. საქართველო-რუსეთის ომი და აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგების პერსპექტივები.წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009, ელექტრონ. ვერსია: http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/perspeqtiva/
 25. Парад невежества. Или очередной вымысел известного фальсификатора.წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009, ელექტრონ. ვერსია: http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/nevejestva/
 26. Единственный приоритет – незыблемость, целостность государства. По поводу мнения г- на Давида Бердзенишвили. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009, თანაავტორი: მარიამ ლორთქიფანიძე.
 27. ნაბან წყალს ბავშვი არ უნდა გადავაყოლოთ. ანუ გაუგრძელდეს თუ არა საქართველოს პარლამენტის 1992წ. აფხაზეთში არჩეულ დეპუტაციას უფლებამოსილება.წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 28. ერთხელ კიდევ 1989წ. აფხაზეთის კრიზისის გამომწვევი მიზეზების შესახებ.წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009, ელექტრონ. ვერსია: http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/krizisi/
 29. საქართველოს სახელმწიფოს საგარეო-პოლიტიკური და სამხედრო დოქტრინა.წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 30. გამოკვლევა ქართული დიპლომატიის ისტორიაზე. რეცენზია ლოვარდ ტუხაშვილის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: ქართული დიპლომატიის განვითარება და საგარეო პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები (XI-XIV სს.).წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 31. ქართული დიპლომატიის ისტორიის კვლევის ახალი ეტაპი.წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 32. ენათმეცნიერული გამოკვლევა აფხაზეთის ისტორიულ წარსულზე. რეცენზია თეიმურაზ გვანცელაძის მიერ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ სადისერტაციო ნაშრომზე აფხაზეთის ისტორიოგრაფიის ლინგვისტური საფუძვლები წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 33. ნაშრომი  დასავლეთ  საქართველოს  პოლიტიკურ  ერთეულთა  საგარეო  ურთიერთობებზე. რეცენზია ზაალ  ქორთუას  მიერ ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: „დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროების საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობანი XVII საუკუნის პირველ ნახევარში (ურთიერთობა ოსმალეთ- სპარსეთთან და ევროპასთან)“. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 34. ნაშრომი ასურელ მამათა მოღვაწეობაზე. რეცენზია დავით მერკვილაძის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: „სირიელი სასულიერო მოღვაწენი ქართლში („ასურელი მამები“)“. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 35. საეტაპო გამოკვლევა ქართულ ლაპიდარულ ძეგლებზე. რეცენზია ნოდარ შოშიაშვილის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: ქართული წარწერების კორპუსი. ლაპიდარული წარწერები. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 36. საინტერესო ნაშრომი სათავადოებზე. რეცენზია გიორგი ოთხმეზურის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: შიდა ქართლის მცირე სათავადოები (XV-XVII სს.)“. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 37. ნაშრომი ქართველ მემატიანეებზე. რეცენზია მამუკა ჯოლბორდის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: „ლეონტი მროველი და ჯუანშერი მსოფლიო  ისტორიის ზოგიერთი საკითხის შესახებ“. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 38. ნაშრომი ქრისტიანობასა და სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე შუა საუკუნეების საქართველოში. რეცენზია მარიამ მამულაშვილის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე ქრისტიანობა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების ისტორია საქართველოში (IV-XIIსს.). წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 39. ნაშრომი ქართლის საერისმთავროს ისტორიაზე. რეცენზია ლელა ჭინჭარაულის მიერ ისტორიის  ეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: „ქართლის საერისმთავრო VI-IX საუკუნეებში“. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 40. საინტერესო ნაშრომი ლაშა-გიორგის პიროვნებაზე. რეცენზია გვანცა აბდალაძის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: საქართველოს მეფე გიორგი IV ლაშა (1206-1223).წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 41. საჭირო გამოკვლევა შუა საუკუნეების სომხურ საისტორიო წყაროებზე. რეცენზია ელენე ცაგარეიშვილის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე: საქართველოს ისტორიის VII-XIII საუკუნეების სომხური საისტორიო წყაროები. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 42. შოთა ბადრიძის გახსენება. წგნ.: ზ. პაპასქირი. და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2009.
 43. წარმართობა და ქრისტიანობა აფ­ხა­ზებში. – წარმართობიდან  ქრისტიანობამდე. რესპუბლიკური კონფერენციის თეზისები. თბ., 2009.
 44. ბიზანტიის იმპერია და ქართული პოლიტიკური სამყარო IXს. I მეოთხედში. ტაო-კლარჯეთის სამთავროს წარმოქმნა. – კრებული: საქართველო და მსოფლიო. ისტორია და თანამედროვეობა. გამომცელობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2009.
 45. ბიზანტიის იმპერია და ქართული პოლიტიკური სამყარო Xს. I ნახევარში. – პროექტი: საქართველო და გარე სამყარო. II სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. თბ., 2009.
 46. Abkhazia and the Abkhazians in the common Georgian ethno-cultural, political, and state ex­panse. Part I. – The Caucasus & Glo­ba­lizat­ion. Journal of Social, Political and Economic Stu­di­es. In­stitute of studies of the Caucasus. Vol. 2. Issue 2, 2008,  CA&CC Press®. Sveden, ელექტრონ. ვერსია: http://www.ca-c.org/c-g-online/2008/journal_eng/c-g-2/k-gE-02-2008.pdf
 47. Abkhazia and the Abkhazians in the common Georgian ethno-cultural, political, and state ex­panse. Part II. – The Caucasus & Glo­ba­lizat­ion. Journal of Social, Political and Economic Stu­di­es. In­stitute of studies of the Caucasus. Vol. 2. Issue 4, 2008,  CA&CC Press®. Sveden.
 48. Абхазия и абхазы в общегрузинском этнокультурном и политико-государственном про­странстве. Часть I. – Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и эко­но­ми­­ческих наук. Институт стратегических исследований Кавказа. Т. 2. Вып. 2, 2008. CA&CC Press,  Швеция.
 49. Абхазия и абхазы в общегрузинском этнокультурном и политико-государственном про­странстве. Часть II. – Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и эко­но­ми­­ческих наук. Институт стратегических исследований Кавказа. Т. 2. Вып. 4, 2008. CA&CC Press,  Швеция.
 50. Zur Frage der nationalstaatlichen Mentalität des Herrscherhauses Scharvaschidse in Abchasien. – Georgica. Zeitschrift für Kultur, Sprache und Geshichte Georgiens und Kaukasiens. 31 Jahrgang 2008. SHAKER VERLAG. Aachen, ელექტრონ. ვერსია:  http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/scharwaschidse/
 51. კიდევ ერთხელ საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ VIII საუკუნეში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. V. ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ და სო­ცი­ა­ლურ-პო­ლი­ტი­კურ მე­ც­­ნი­ე­რე­­ბა­თა სე­რია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2008, ელექტრონ. ვერსია:  http://metsniereba.webnode.com/products/product-2/
 52. Этнодемографический, политико-государственный и социально-культурный облик современной Абхазии в XVI-XVIIвв. – საისტორიო ძიებანი. X-XI. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამოცემცემლობა: მერიდიან“.  თბ., 2008, ელექტრონული ვერსია იხ. http://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2007-2008
 53. ღვაწ­ლი დი­დი მა­მუ­ლიშ­ვი­ლი­სა. გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძე. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. I. ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ და სო­ცი­ა­ლურ-პო­ლი­ტი­კურ მე­ც­­ნი­ე­რე­­ბა­თა სე­რია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ., 2007, ელექტრონ. ვერსია:  http://metsniereba.webnode.com/products/product-2/
 54. ზოგიერთი შტრიხი მარიამ ლორთქიფანიძის პორტრეტისათვის. – კრებ.: მარიამ ლო­რთქიფანიძე 85. თსუ გამომც., თბ., 2007.
 55. საქართველო და ძველი რუსეთი. – სამეცნიერო კონფერენცია: საქართველო და გა­რე სამყარო. მოხსენებათა თეზისები. თბ., 2007, თანაავტორი: როინ მეტრეველი.
 56. ედიშერ ხოშტარია-ბროსე. – ქართული დიპლომატია, წელიწდეული. ტ. 13. თბ., 2007.
 57. К вопросу о национально-государственной и культурной самоидентификации абхаз­с­ко­­го владетельского дома Шарвашидзе. კავკასიოლოგთაIსაერთაშორისო  კონგრესის მასალები. თბ., 2007.
 58. შუა საუკუნეების ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრის შესწავლის ისტორიიდან.რეცენზია გიორგი მჭედლიშვილის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად (სპეციალობა 24.00.02 ისტორიული კულტუროლოგია) წარმოდგენილ ნაშრომზე: „შუა საუკუნეების ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრის ძირითადი მიმართულებები და „ვეფხისტყაოსანი“.საისტორიო ძიებანი, VIII-IX, წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. თსუ სოხუმის ფილიალის გამომც. თბ., 2006.
 59. „Абхазское“ царство – грузинское государство.საისტორიო ძიებანი, VIII-IX, წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომცემ.:  მერიდიანი. თბ., 2006.
 60. დიდი მეცნიერის გახსენება. შოთა მესხია.საისტორიო ძიებანი, VIII-IX, წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომცემ.:  მერიდიანი. თბ., 2006.
 61. დიდი მეცნიერის ხსოვნას. ანდრია აფაქიძე. საისტორიო ძიებანი, VIII-IX, წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომცემ.:  მერიდიანი. თბ., 2006 (თანაავტორები ო. ჯაფარიძე, ჯ. აფაქიძე, ვ. ჯაფარიძე).
 62. ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი.საისტორიო ძიებანი, VIII-IX, წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომცემ.:  მერიდიანი. თბ., 2006.
 63. „აფხაზთა“ საკათალიკოსოს დაწესების ქრონოლოგიისათვის.შოთა მესხია – 90. საიუბილეო კრებული მიძღვნილი შოთა მესხიას 90 წლისთავისადმი. თბ., გამომც. „ნეკერი“, თბ., 2006.
 64. ვინ იყო „ერისთავი ჩიხისა“.ქართული წყაროთმცოდნეობა, XI. გამომც. „მემატიანე“. თბ., 2006.
 65. აფხაზეთის საკათოლიკოსოს დაარსების თარიღის საკითხისათვის. – კრებ.: „მართლმადიდებლობა აფხაზეთში და ეროვნული თვითიდენტიფიკაციის საკითხები“. თბ., 2005.
 66. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აფხაზეთის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ. – კრებ.: „საქართველოს სახელმწიფო – უნიტარული თუ ფედერაციული”. გამომც.: „ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2005.
 67. Видный учёный, большой друг Грузии. К 70-летию Анатолия Петровича Новосельцева.ქართული დიპლომატია, წელიწდეული. თსუ გამომც., ტ. 11. თბ., 2004 (თანაავტორი როინ მეტრეველი).
 68. საინტერესო ნაშრომი „აფხაზთა“ სამეფოს ისტორიაზე.საისტორიო ძიებანი, VII. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.  თსუ სოხუმის ფილიალის გამომც. თბ., 2004.
 69. სეპარატისტული გამოსვლები აფხაზეთში XX საუკუნის 50-60-იან წლებში.საისტორიო ძიებანი, VII. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.  თსუ სოხუმის ფილიალის გამომც. თბ., 2004.
 70. VIII-XIსს.-ის ქართული მასალები. – წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორია“, ქრესტომათია, თსუ გამომცემლობა. თბ., 2004.
 71. ნაშრომი საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების საკითხებზე.საისტორიო ძიებანი, VI. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.  თსუ სოხუმის ფილიალის გამომც.თბ., 2003.
 72. საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხის კონსტანტინე გამსახურდიასეული გააზრება.საისტორიო ძიებანი, VI. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.  თსუ სოხუმის ფილიალის გამომც. თბ., 2003.
 73. მითი ქართველთა მხრიდან აფხაზი ხალხის ეთნოკულტურული ინდივიდუალობის მოშლის ე.წ. „მცდელობის“ შესახებ XX საუკუნის 30-იანი წლების მიწურულსა და 40-იან წლებში.საისტორიო ძიებანი, VI. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.  თსუ სოხუმის ფილიალის გამომც.თბ., 2003.
 74. ერთიანი ქართული სახელმწიფოს სამხედრო-პოლიტიკური და დიპლომატიური ბრძოლა საერთაშორისო არენაზე სრული სუვერენიტეტის მოპოვება-განმტკიცებისათვის XIს.-ის 20-80-იან წლებში. –  წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორია“, თსუ გამომცემლობა. თბ., 2003 (თანაავტორი მარიამ ლორთქიფანიძე).
 75. ერთიანი ქართული სახელმწიფოს წარმოქმნა და მისი საერთაშორისო დიპლომატიური უზრუნველყოფა. –  წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორია“, თსუ გამომცემლობა. თბ., 2003 (თანაავტორი მარიამ ლორთქიფანიძე).
 76. ახალი სამეფო-სამთავროების წარმოქმნა საქართველოში და მათი ადგილი საერთაშორისო ურთიერთობებში (IX-Xს.-ის I ნახევარი). საშინაო დიპლომატია. –  წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორია“, თსუ გამომცემლობა. თბ., 2003 (თანაავტორი მარიამ ლორთქიფანიძე).
 77. ქართული პოლიტიკური სამყარო VIIIს.-ში. –  წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორია“, თსუ გამომცემლობა. თბ., 2003.
 78. შესავალი. –  წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორია“, თსუ გამომცემლობა. თბ., 2003 (თანაავტორი როინ მეტრეველი).
 79. ბაგრატიონები საერთაშორისო დიპლომატიურ ასპარეზზე. – კრ.: „ბაგრატიონები. სამეცნიერო-კულტურული მემკვიდრეობა“, გამომც. „ნეოსტუდია“. თბ., 2003.
 80. მაგისტრატურაში საქართველოს ისტორიის სწავლების საკითხისათვის. – კრ.: „ისტორია – ერის მეხსიერება და ქვეყნის ძლიერების ბალავარი“. ბათუმი, 2003.
 81. ალექსანდრე დიაჩკოვ-ტარასოვი და მისი ნაშრომი: „გაგრა და მისი შემოგარენი“.  –  წგნ.: ა. დიაჩკოვ-ტარასოვი. გაგრა და მისი შემოგარენი. რუსულიდან თარგმნეს, შესავალი და კომენტარები დაურთეს ზურაბ პაპასქირმა და ბეჟან ხორავამ.  ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. თბ., 2003 (თანაავტორი: ბეჟან ხორავა).
 82. სახელოვანი მეცნიერის სახელოვანი იუბილე (მარიამ ლორთქიფანიძის 80 წლისთავის გამო).საისტორიო ძიებანი, V. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომც. „არტანუჯი“. თბ., 2002.
 83. საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივი მთლიანობის პრობლემა უძველესი დროიდან დღემდე.საისტორიო ძიებანი, V.წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომც. „არტანუჯი“. თბ., 2002.
 84. ივანე ჯავახიშვილი. ენციკლოპედიური ლექსიკონი (145-მდე დასახელების მასალა). თსუ გამომცემლობა. თბ., 2002.
 85. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის 10 წლის იუბილე. მისალმების ტექსტი.საისტორიო მაცნე. XI. გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2002.
 86. კეთილად მოსაგონარი კაცი. – კრ.: ვლადიმერ ივანეს ძე ქარჩავა. 1920-2000. თბ., 2001.
 87. მისი ოცნება სოხუმში მუშაობის გაგრძელება იყო. ბახვა გამყრელიძე.საისტორიო ძიებანი, IV. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. თსუ გამომცემლობა. თბ., 2001.
 88. მურმან ბერია წავიდა.საისტორიო ძიებანი, IV. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. თსუ გამომცემლობა. თბ., 2001.
 89. ოცი წელი ეროვნული ისტორიის სამსახურში.საისტორიო ძიებანი, IV. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. თსუ გამომცემლობა. თბ., 2001.
 90. საქართველოს ფედერალური მოწყობის შესახებ. – კრ.: „საქართველოს ფედერალიზაციის პერსპექტივები: Pro et Contra. თბ., 2000.
 91. გამოჩენილი მეცნიერი, ღირსეული მამულიშვილი (ზურაბ ანჩაბაძის 80 წლისთავის გამო). – საისტორიო ძიებანი, III. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომც.: „მეცნიერება“. თბ., 2000.
 92. ბედიის ტაძარი – ერთიანი ქართული სახელმწიფოებრიობის სიმბოლო.საისტორიო ძიებანი, III. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. გამომც. „მეცნიერება“. თბ., 2000.
 93. ბედიის ტაძარი – ერთიანი ქართული სახელმწიფოებრიობის სიმბოლო.ბედიის ტაძრის 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციის მასალები. თბ., 2000.
 94. „აფხაზთა“ სამეფოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის დაზუსტების საკითხისათვის.ქართული დიპლომატია, წელიწდეული, თსუ გამომც., ტ. VI. თბ., 1999.
 95. Территория Абхазии в XI-XVвв.კრ.: „Разыскания по истории Абхазии/Грузия“, Изд. „Мецниереба“. Тб., 1999.
 96. ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი (სულ 40 დასახელების მასალა). თსუ გამომცემლობა, ტ. II. თბ., 1999.
 97. The Essence of the Conflict in Abkhazia and its Participants. (Or Those who Struggled Against Georgia).“Policy of Genocide and Etnic Cleansing in Abkhazia (Georgia) – the Main Tool of aggressive Separatism”. Proceedings of the International Conference-Seminar, July 6-7, 1999. Tbilisi, 1999.
 98. Сущность Абхазского конфликта и его участники (Или кто же воевал с Грузией).„Политика геноцида и этнической чистки в Абхазии (Грузия) – главное оружие агрессивного сепаратизма“. Материалы международной конференции-семинара, 6-7 июля, 1999г. Тб., 1999.
 99. აფხაზეთის კონფლიქტის რაობა და მისი მონაწილენი (ანუ ვინ ებრძოდა საქართველოს).საისტორიო ძიებანი,წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. ტ. II. თბ., 1999.
 100. ქართული სახელმწიფოებრიობის განვითარების ძირითადი ეტაპები.საისტორიო ძიებანი,  წელიწდეული.  ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო  საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. ტ. II. თბ., 1999.
 101. ვახუშტი ბაგრატიონი – შუა საუკუნეების ხანის ქართული ისტორიოგრაფიის გიგანტი.საისტორიო ძიებანი, I. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. თბ., 1998.
 102. 26 მაისი – ეროვნული აღორძინების ნიშანსვეტი.საისტორიო ძიებანი, I. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. თბ., 1998.
 103. საქართველოს სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია XI საუკუნეში. – წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები“. თსუ გამომცემლობა, ტ. I. თბ., 1998 (თანაავტორი მარიამ ლორთქიფანიძე).
 104. ერთიანი ქართული სახელმწიფოს წარმოქმნა და მისი დიპლომატიური უზრუნველყოფა.წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები“. თსუ გამომცემლობა, ტ. I. თბ., 1998 (თანაავტორი მარიამ ლორთქიფანიძე).
 105. ახალი სამეფო-სამთავროების წარმოქმნა საქართველოში და მათი ადგილი საერთაშორისო ურთიერთობებში. საშინაო დიპლომატია (IX-Xს. I ნახევარი).წგნ.: „ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები“. თსუ გამომცემლობა, ტ. I. თბ., 1998 (თანაავტორი მარიამ ლორთქიფანიძე).
 106. დღევანდელი აფხაზეთი XIII-XV საუკუნეებში. – კრ.: „აფხაზეთის ისტორიის პრობლემები“. თბ., 1998.
 107. ფურცლები აფხაზეთის ისტორიული წარსულიდან (XI-XVსს.).აფხაზეთის მოამბე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია. №1. თბ., 1998.
 108. Военный конфликт 1992-1993гг. – общая боль, общая трагедия грузинского и абхазского народов. – წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 109. Фальсификация истории в ранге государственной политики.წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 110. აფხაზეთის ტრაგედია. მიზეზები და გაკვეთილები.წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 111. აფხაზეთისათვის თავგადადებული კაცის გახსენება. სოსო ადამია.წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 112. მართალი წიგნი აფხაზეთის კონფლიქტზე (რეცენზია სვეტლანა ჩერვონნაიას წიგნზე: Абхазия – 1992: Посткоммунистическая Вандея. М., 1993). – წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 113. აფხაზეთი – მეორე ტაო-კლარჯეთი? ანუ დავიბრუნებთ თუ არა აფხაზეთს.წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 114. აწინდელი აფხაზეთის ისტორიული წარსულიდან (XI-XV საუკუნეები).წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 115. დასავლეთ საქართველო-აფხაზეთის პოლიტიკური ისტორიიდან.წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 116. „უმეცრობის ფართი-ფურთი“, ანუ ცნობილი ფალსიფიკატორის მორიგი გამოხდომა.წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 117. ნტერფრონტის ლიდერის ახალი „გმირობანი“, ანუ იმის შესახებ თუ როგორ გააკრიტიკა ი. ვორონოვმა პროფ. მ. ლორთქიფანიძის წიგნი „აფხაზები და აფხაზეთი“.წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი.თბ., 1998.
 118. ძმობის ფურცლები. ქართველი და აფხაზი ხალხების საბრძოლო თანამეგობრობის ისტორიიდან.წგნ.: ზ. პაპასქირი. აფხაზეთი საქართველოა. გამომც. აღმაშენებელი. თბ., 1998.
 119. ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი. თსუ გამომცემლობა, ტ. I (სულ 10 დასახელების მასალა). თბ., 1997.
 120. ბიზანტიის დიპლომატია და პოლიტიკური ცვლილებები დასავლეთ საქართველოში VIIIს. I ნახევარში.ქართული დიპლომატია, წელიწდეული, თსუ გამომცემლობა, ტ. IV. თბ., 1997.
 121. საქართველო-აფხაზეთის ისტორიული წარსული ე.წ. „აფხაზურ ისტორიოგრაფიაში“.ჯვარი ვაზისა, №1. თბ., 1995.
 122. ქართუელთა მეფის“ ინსტიტუტის შემოღება და ბიზანტია-ტაო-კლარჯეთის ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი. აკად. ილია ვეკუას საიუბილეო დღეები, სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1995.
 123. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის ზოგიერთი ცნობის სანდოობის საკითხისათვის.საქართველოს ისტორიის წერილობითი წყაროების შესწავლის საკითხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის მასალები.  თბ.-ქუთაისი, 1994.
 124. The Historical Past of Georgia-Abkhazia in so-called “Abkhazian historiography”.Cartvelological Scientific Simposium on the Topic: “Georgia”. Bulletin №2-3, 1994.
 125. Историческое прошлое Грузии-Абхазии в т.н. „абхазской историографии“.Картвелологический научный симпозиум на тему: „Сакартвело“ (Грузия). Бюллетень, №2-3. Тб., 1994.
 126. საქართველო-აფხაზეთის ისტორიული წარსული ე.წ. „აფხაზურ ისტორიოგრაფიაში“.ქართველოლოგიური სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე: „საქართველო“. ბიულეტენი, №2. თბ., 1994.
 127. ზოგი რამ აფხაზეთის წარსულზე და ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე. – კრ. „აფხაზეთის სისხლიანი ქრონიკები“. თბ., 1992.
 128. „ნიკოფსით დარუბანდამდე“ ანუ დიდი დავითი.„რიწა“, №4, გამომცემლობა „ალაშარა“. სოხუმი, 1989.
 129. საინტერესო მონოგრაფია (რეცენზია თ. მიბჩუანის ნაშრომზე: „მეგობრობის სათავეებთან“. თბ., 1987). – მნათობი, №8. თბ., 1987.
 130. დავით კურაპალატი და საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი.ახალგაზრდა მეცნიერთა III რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები. თსუ გამომცემლობა. თბ., 1986.
 131. О некоторых вопросах политической деятельности Давида Куропалата. – V (XLII) научная сессия профессорско-преподовательского состава Абхазского государственного университета им. А. М. Горького. Тезисы докладов. Сухуми, 1984.
 132. „მატიანე ქართლისას“ ერთი ცნობის გაგების საკითხისათვის.აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. I. თსუ გამომცემლობა. თბ., 1983.
 133. К толкованию одного сообщения „Летописи Картли“.Актуальные проблемы изучения и издания письменных источников. Всесоюзная научная сессия. Тезисы докладов. Изд. „Мецниереба“. Тб., 1982.
 134. Некоторые вопросы развития феодальных отношений в Грузии в XI-XIIвв. в грузинской советской историографии. – III (XL) научная сессия профессорско-преподавательского состава Абхазского государственного университета им. А. М. Горького. Тезисы докладов. Сухуми, 1982.
 135. „Варанги“ грузинской „Летописи Картли“ и некоторые вопросы русско-грузинских контактов в XIв.„История СССР“, №3, Изд. „Наука“. М.,1981.
 136. ისტორიკოსი სუმბატ დავითის ძე და XIს. პირველი მესამედის საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი.საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დარგში ახალგაზრდა მეცნიერთა III რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები. თსუ გამომცემლობა. თბ., 1981.
 137. Некоторые вопросы внешней политики Грузинского царства в I трети XIв.Сборник научных работ молодых ученых и специалистов Абхазии. Изд. „Алашара“. Сухуми, 1980.
 138. XIIს. საქართველოს შინაპოლიტიკური ცხოვრების ერთი მოვლენის გაგების საკითხისათვის.საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დარგში ახალგაზრდა მეცნიერთა II რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები. თბ., 1980.
 139. მატიანე ქართლისას“ ერთი ცნობის გაგების საკითხისათვის.პროფესორ-მასწავლებელთა საინსტიტუტთაშორისო (XV) სამეცნიერო სესიის მასალები. თბ., 1979.
 140. Эпизод из истории русско-грузинских взаимоотношений.„История СССР“, №1, Изд. „Наука“. М.,1977.
 141. К вопросу о международной роли Грузии в XI – первой половине XIIвв.„Проблемы истории СССР“, V. Изд. МГУ. М., 1976.
 142. ძველი ქართული და სომხური წყაროები ქართული ანბანის წარმოშობის შესახებ.სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თსუ გამომცემლობა. თბ., 1971.
 143. დემეტრე უფლისწულის აჯანყების შეფასების საკითხისათვის.თსუ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის (XXXIII) მოხსენებათა თეზისები. თსუ გამომცემლობა. თბ., 1971.