ประวัติกองทุนฯ

วิดีโอ YouTube

 
 
 
ประวัติกองทุนชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1

 

ความเป็นมา:

 

ชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จัดตั้งชุมชนภายใต้การบริหารของ กรุงเทพมหานคร

 

ชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 บริหารงานโดยคณะกรรมการชุมชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนจาก กรุงเทพมหานคร

 

        ต่อมา ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เคหะร่มเกล้าโซน 1 ขึ้น โดยมีโครงสร้างของกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

 

        จากนโยบายของรัฐบาล ได้จัดให้มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยรัฐได้จัดสรรเงินมาให้หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

 

        กองทุนชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 จึงได้ดำเนินงานบริหารเงินที่รัฐจัดสรรมาให้หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก

2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ด้วยวิธีการถือหุ้น การฝากเงินสัจจะ และเงินรับฝาก

3. เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

4. เพื่อพัฒนาจิตใจสมาชิกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ

            - เป็นคนมีความซื่อสัตย์

            - เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว

            - เป็นคนไม่มัวเมาในอบายมุข

            - เป็นคนรู้รักสามัคคี

5. เพื่อพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการ คือ

            - เป็นคนเก่งเรียนใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ

            - เป็นคนเก่งคิด คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา

            - เป็นคนเก่งงาน ขยันการงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

            - เป็นคนเก่งคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น

6. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้

7. เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

8. เพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตของสมาชิก

 

ปัจจุบัน กองทุนชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 ได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และพัฒนาขึ้นเป็นนิติบุคคล โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อพึ่งพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป
 
Comments