Wat is de ZiRA‎ > ‎

ZiRA Begrippenlijst

 In onderstaande lijst zijn de concepten uit het ZiRA metamodel opgenomen. Een uitgebreidere begrippenlijst is te vinden op:  www.overzichtbegrippen.nl 
13 items worden weergegeven
ConceptenOmschrijvingVoorbeelden
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
ConceptenOmschrijvingVoorbeelden
Afnemer Een persoon of organisatie die een dienst afneemt van een ziekenhuis. Patiënt, Zorgverlener, Ketenpartner 
Applicatiefunctie Met elkaar samenhangende functionaliteit die wordt geboden door een applicatiecomponent. Een applicatiefunctie biedt ondersteuning aan één of meerdere bedrijfsactiviteiten Vragenlijst, Verslaglegging 
Basisprincipe De basisprincipes van de ZiRA beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van dienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer (het wat). Deze principes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het hoe). Basisprincipe 1: De waarde voor de klant staat voorop 
Bedrijfsdomein De bedrijfsdomeinen Zorg, Onderzoek, Onderwijs en Sturing en bedrijfsondersteuning Zorg, Onderzoek, Onderwijs en Bedrijfsvoering 
Bedrijfsfunctie Een intern gedragselement (de functie) dat wordt gevormd door een set bedrijfsactiviteiten die samenhang vertonen in de benodigde kennis, vaardigheid en middelen, en die toegevoegde waarde levert vanuit bedrijfsperspectief. Diagnostisering, Behandeling, Operatie, Verzorging, Aanvullend onderzoek. 
Bedrijfsproces Een geordende reeks van processtappen die binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst (Kan een ondersteunend proces zijn) Diagnostiseren, Behandelen 
Dienst Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie die voorziet in een behoefte van een afnemer.  Dotter- en stentbehandeling 
Informatiedomein Een set van bedrijfsactiviteiten met een maximale samenhang in de informatie die door de activiteiten wordt geproduceerd en gebruikt.  Beoordeling en diagnose, Medicatie, Zorglogistiek 
Informatieobject Een eenheid van informatie die relevant is vanuit een bedrijfsperspectief. Informatie kan worden gebruikt of gecreëerd in één of meerdere bedrijfsactiviteiten. Anamnese, Verslag preoperatieve screening 
Processtap (=RDZ Bedrijfsactiviteit) Een taak met de juiste omvang om toegekend te kunnen worden aan een specifiek persoon of rol Afnemen anamnese, Uitvoeren lichamelijk onderzoek 
Subdomein Een subdomein van een bedrijfsdomein, groepering van informatiedomeinen (Keten)samenwerking, consult, behandeling 
Werkproces Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst; kan een ondersteunend proces zijn.) Preoperatieve screening  
Zorginformatiebouwsteen (ZIB) Een nauwkeurige beschrijving wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Familieanamnese, Hartfrequentie, Bloeddruk, Laboratoriumuitslag, Medicatiegebruik (zie www.registratieaandebron.nl/wat-is-registreren-aan-de-bron/de-kern-van-registreren-aan-de-bron/zorginformatiebouwstenen) 
13 items worden weergegeven
Comments