Afgeleide principes

De Basisprincipes zijn doorvertaald naar afgeleide principes voor processen, informatie, applicatie en techniek. De afgeleide principes moeten gezien worden als een aanzet en ter inspiratie. Deze zijn bewust beperkt tot maximaal 5 afgeleide principes per laag, waarvan slechts enkele als voorbeeld zijn uitgewerkt. Er wordt niet gepretendeerd volledig te zijn en de afgeleide principes kunnen natuurlijk naar eigen inzicht worden gewijzigd,  aangevuld of aangescherpt. 

   Proces       Informatie  Applicatie  Infrastructuur

Basisprincipe 1: De waarde voor de klant staat vooropProcessen leveren diensten aan klanten / patiënten
Processen zijn beschreven vanuit het perspectief "zorgverlening samen met  de klant"
 (Her)ontwerp van processen op basis van waarde voor de patient (uitkomsten, outcome)
Processen hebben een eigenaar en een beheerprocedure in de business
Processtandaardisatie op basis van generieke procesmodellen
 
Patiënt / Klant kan zelf informatie aanleveren
Patiënt / Klant voert zelf regie over het delen van informatie, en heeft inzicht in het gebruik ervan
Patiënt / Klant heeft de mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg te beoordelen
 
Patiënt / Klant heeft toegang tot zijn eigen persoonlijke omgeving
Applicaties zijn helpend en intuïtief voor de gebruiker ingericht
Gebruikersinterface is meertalig uitgevoerd
De gebruiker werkt vanuit één user interface voor de afhandeling van een werkproces

 
Applicaties zijn service georiënteerd en loosely coupled


Basisprincipe 2: Het ziekenhuis werkt nauw samen in de keten

Transmurale zorgprocessen voldoen / conformeren zich aan landelijke zorgstandaarden en richtlijnen
Interoperabiliteitsafspraken worden tussen betrokken zorgorganisaties gemaakt

 
Er worden eenduidige afspraken gemaakt over de soort gegevens die moeten worden uitgewisseld. 
Uitwisselen van gegevens volgens de specificatie van de zorginformatiebouwstenen
 
Patiënt / Klant heeft toegang tot zijn (transmuraal) dossier
Geïntegreerde systemen in de keten gericht op samenwerking
Systemen worden real-time gesynchroniseerd zodat informatie online beschikbaar is
 
Fysieke communicatie vindt plaats door aansluiten op bestaande infrastructurele uitwisselings-mechanismen (XDS, LSP, e.d)

Basisprincipe 3: Eenduidige en eenmalige vastlegging van gegevens
 
Processen worden ontworpen met het oog op hergebruik van gegevens
Registratie aan de bron

 Gegevens worden eenmalig vastgelegd en gedeeld voor meervoudig gebruik
Eén integraal dossier per patiënt met een gedefinieerde gemeenschappelijke basisgegevensset
Gegevens uit het zorgproces moeten kunnen worden gebruikt voor afgeleide doelstellingen als stuurindicatoren, kwaliteitsindicatoren, administratie en financiën, en onderzoek, uiteraard binnen de regels van doelbinding
Elk gegeven heeft een eigenaar die verantwoordelijk is voor de kwaliteit
Gegevens worden opgevraagd bij de bron en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van basisregistraties en zorgregisters
 
Voor iedere generieke functionaliteit één applicatie(service)
Systemen worden real-time gesynchroniseerd
                    

Basisprincipe 4: Informatievoorziening is flexibel, veilig en duurzaam ingerichtProcessen zijn geclassificeerd op basis van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV)
De niet-functionele eisen worden geïdentificeerd, gekwalificeerd en vastgesteld
Bij kritische bedrijfsfuncties wordt functiescheiding toegepast
Processen zijn gestandaardiseerd en flexibel en bevatten herbruikbare werkprocessen en processtappen

 
Gegevens zijn een bedrijfsmiddel en worden zorgvuldig beheerd
Gegevens zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik
Gegevens zijn geclassificeerd op basis van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV)    
Transacties worden gelogd    
Patiëntgegevens mogen zonder toestemming van de patiënt niet voor andere doeleinden worden gebruikt. (ook niet binnen de eigen organisatie)
  
Start met de ontwikkeling naar een Services oriented applicatie architectuur 
Virtualiseer applicatieservices
Denk aan de cloud bij backend applicaties
Denk mobile bij frontend applicaties
         
Maximale ontkoppeling tussen de technische componenten
Beperk de technische diversiteit
Basisprincipe 5: Kwaliteit is afleidbaar uit het zorgproces  
 (Her)ontwerp van processen op basis van waarde voor de patient (uitkomsten, outcome)
Benodigde informatie kan vastgelegd worden op logische momenten tijdens het zorgproces
Zorgverleners krijgen adequate uitleg en instructie over systemen, en kunnen op ieder moment uitleg hierover raadplegen
Bij het opstellen van eigen vragenlijsten worden patiënten en zorgverleners betrokken, en wordt gebruik gemaakt van standaarden (bv. zibs)

 
Informatie afkomstig uit zorgsystemen wordt voor patiënten in begrijpelijke taal beschikbaar gemaakt
Kwaliteitsinformatie afkomstig uit zorgsystemen wordt (geanonimiseerd, geaggregeerd) voor patiënten beschikbaar gemaakt
Uitwisselen van gegevens volgens de specificatie van de zorginformatiebouwstenen

 
Systemen kunnen informatie gestandaardiseerd vastleggen en uitleveren
Systemen worden gebruikersvriendelijk, volgens principes van User Interaction ingericht


 
Systemen kunnen onderling berichten uitwisselen, op een veilige manier
Berichtenverkeer vindt plaats op basis van standaarden (bv. HL7 CDA, HL7 FHIR)
Aanleveringen kunnen geautomatiseerd plaatsvinden

   

Comments