Informatiemodel

Het informatiemodel beschrijft de gegevens die ziekenhuizen beheren in een logische onderlinge samenhang via verschillende views. Het informatiemodel van de ZiRA bestaat uit een aantal onderdelen: 
  • overzicht van informatieobjecten;
  • informatiemodel binnen het bedrijfsdomein Zorg;
  • informatieobjecten in de processen en hierbij gebruikte patronen;
  • relatie informatieobjecten met de zorginformatiebouwstenen;
  • Informatiedomeinenmodel.

Het informatiemodel bevordert eenduidigheid van taal met betrekking tot informatie. Het biedt onder andere:
  • een hulpmiddel voor informatieanalyse in processen;
  • bedrijfsobjectmodel of een conceptueel gegevensmodel binnen het domein zorg
  • een aanzet tot een logisch gegevensmodel in een ziekenhuis;
  • logische bouwblokken voor de informatievoorziening.
De toepassing van het informatiemodel ligt verder bijvoorbeeld in het ondersteunen van organisatiebrede discussies over verantwoordelijkheden voor het beheer van gegevens. Inzicht in het informatiemodel helpt bij het aanwijzen/identificeren van  bronsystemen en eigenaarschap. Onduidelijkheden hierin veroorzaken een lagere kwaliteit van gegevens waardoor het lastig is een consistent en integraal beeld te krijgen. In het kader van veilige zorg en verantwoording zou van elk informatieobject duidelijk moeten zijn wie eindverantwoordelijk is, en wie de gegevens functioneel beheert. Een andere toepassing is de verdere uniformering en eenduidige vastlegging van gegevens om zo hergebruik hiervan mogelijk maken. Daarnaast is het een hulpmiddel bij het classificeren van gegevens ten behoeve van informatiebeveiliging.

Meer over de toepassing en de totstandkoming van het informatiemodel vindt u op de subpagina's die in de volgende paragrafen worden ingeleid.
https://sites.google.com/site/zirawiki/file-cabinet

Informatieobjecten

Informatieobjecten  zijn eenheden van informatie die relevant zijn vanuit een bedrijfsperspectief.  Voorbeelden van informatieobjecten zijn anamnese, verslag, order, etc. De informatieobjecten zijn beschreven in  het tabblad informatieobjecten in de ZiRA-spreadsheet in ZiRA Downloads.

Informatiemodel Zorg

Het Informatiemodel Zorg geeft weer welke informatieobjecten er binnen het bedrijfsdomein Zorg bestaan. 
https://sites.google.com/site/zirawiki/informatiemodel/informatiemodel-zorg
Een informatiemodel wordt ook wel een bedrijfsobjectmodel of een conceptueel gegevensmodel genoemd.
Het in de ZiRA beschreven model beschrijft de grotere eenheden van gegevens (informatieobjecten) in een taal die breed in de organisatie relevant en herkenbaar is. Net als het bedrijfsfunctiemodel is het informatiemodel onafhankelijk van de inrichting van de organisatie en de ICT; het biedt daardoor een stabiel referentiekader.

Een verdere uitwerking vindt u op de pagina Informatiemodel ZorgVoor het informatiemodel voor de domeinen onderwijs en onderzoek zie het informatiemodel van de HORA.

Informatieobjecten in de zorgprocessen

Informatie wordt gebruikt of gecreëerd in één of meerdere bedrijfsactiviteiten. Door het relateren van informatieobjecten aan zorgprocessen wordt inzicht gegeven in het gebruik van informatie in de binnen de ZiRA uitgewerkte processen. In de  werkprocessen is opgenomen welke informatieobjecten in het proces worden gebruikt. Hieronder is een voorbeeld gegeven voor het werkproces Verzamelen aanvullende informatie.

Informatieobjecten in de zorgprocessen

Voor alle werkprocessen is de informatiebehoefte op deze manier in kaart gebracht. U vindt dit op de pagina Informatieobjecten in de zorgprocessen, of klik op het plaatje hierboven voor de uitwerking en toelichting.

Relatie informatieobjecten met zorginformatiebouwstenen

Bij het registeren en vastleggen van gegevens is het van belang te beseffen dat gegevens vaker worden gebruikt dan ze zijn vastgelegd. Dit betekent dat gegevens op een 'eenduidige, herbruikbare' wijze moeten worden vastgelegd. Hiervoor is in Nederland in het programma Registratie aan de bron een standaard ontwikkeld, de zorginformatiebouwstenen. Een zorginformatiebouwsteen beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. Een zib bestaat uit een aantal (vaak gecodeerde) variabelen die het concept nader beschrijven of context geven. Als onderdeel van het informatiemodel zijn relaties gelegd tussen de ZiRA-informatieobjecten en de zorginformatiebouwstenen (zibs).

Informatiedomeinenmodel

In het informatiedomeinenmodel zijn sterk met elkaar samenhangende bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten geclusterd tot een logische groepering voor de informatievoorziening. 
Het informatiedomeinenmodel van de ZiRA vervangt het RDZ.


Een verdere uitwerking vindt u op Informatiedomeinenmodel, of klik op het plaatje hierboven.