Businessmodel

Status: Reference for Trial Use (RTU)
Hiermee kan de ZiRA doorontwikkelen en ondertussen in de praktijk getoetst worden. De i-ziekenhuis groep kan dan ook reviewen. Bij de definitieve eindoplevering van de ZiRA wordt de definitieve versie opgeleverd.

Inleiding

In een businessmodel beschrijft de organisatie hoe zij waarde creëert en levert aan haar klanten. Een methode om het businessmodel in kaart te brengen is het Business Model Canvas (BMC) ontwikkeld door Osterwalder. Voor het BMC is gekozen omdat dit een veel gebruikte methode is om op een gestructureerde en eenvoudige wijze het businessmodel en de innovatiemogelijkheden in kaart te brengen. Het BMC is ook een goed startpunt voor het uitwerken van de (enterprise) architectuur van een organisatie. Het geeft al een eerste indicatie van de elementen die daarin dienen te worden uitgewerkt. In een BMC breng je vanuit de waardepropositie(s) voor de klant de verschillende aspecten van het businessmodel in kaart. Deze aspecten zijn: de waardepropositie zelf, voor welk klantsegment deze bedoeld is, welke communicatiekanalen gebruikt worden, hoe klantrelaties onderhouden worden, welke kernactiviteiten uitgevoerd worden, welke kernmiddelen hiervoor ingezet worden, wie de strategische partners zijn, wat de kostenstructuur van de organisatie is en wat de inkomstenstromen zijn.
 

Toepassing

Het toepassen van het Business Model Canvas (BMC) binnen een ziekenhuis helpt bij het in kaart brengen van de huidige waardepropositie (welke onderscheidende proposities bieden wij op dit moment aan en wat maakt ons uniek ten opzichte van andere ziekenhuizen), maar ook bij het onderzoeken van nieuwe mogelijke waardeproposities. Zeker in de huidige tijd waar veel ziekenhuizen onder druk staan en er grote veranderingen in de zorgmarkt zijn, bijvoorbeeld door nieuwe wet- en regelgeving, is het belangrijk om na te denken over het onderscheidende karakter van het eigen ziekenhuis. Het is daarbij van belang voor te sorteren op de toekomst en slimme keuzes te maken in de richting waarin je je als ziekenhuis beweegt en wilt bewegen. Daarnaast moeten alle partijen binnen het ziekenhuis weten wat de gekozen richting is en ook gezamenlijk werken aan het realiseren van deze nieuwe waardeproposities.
 
Door de schematische en eenvoudige weergave van het canvas kan het prima gebruikt worden om het bedrijfsmodel overzichtelijk in beeld te krijgen en discussies te faciliteren over de strategische positie van het ziekenhuis. In de discussie over het businessmodel en in het geval van meerdere businessmodellen kunnen inzichten en ideeën verkregen worden over wat waarde toevoegt voor de klant, hoe de businessmodellen zich tot elkaar verhouden en waarin het ziekenhuis zich onderscheidt en/of wil onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

Businessmodel ziekenhuis

In het onderstaande voorbeeld van een Business Model Canvas zijn algemene begrippen gebruikt, waar men aan kan denken bij het invullen van het canvas. Het dient hiermee als inspiratie voor het beschrijven van een concreet businessmodel van een ziekenhuis. Bij het invullen kan het canvas op verschillende manieren doorlopen worden. Bijvoorbeeld vanuit de waardepropositie (van binnen naar buiten) of juist vanuit een specifiek klantsegment dat men wil bedienen (van buiten naar binnen). Er dient hierbij in principe één uitgangspunt gekozen te worden als startpunt, dus één waardepropositie of één klantsegment. In onderstaand BMC is dit niet gedaan, juist om aan te geven waar men aan kan denken bij het invullen van een BMC.


De waardepropositie staat centraal hierin staat de waarde voor de klant en met name waarin de organisatie zich wil onderscheiden ten opzichte van andere ziekenhuizen. De waardeproposities in dit referentie model zijn voorbeelden van waardeproposities. Rechts bij klantsegment staan de specifieke doelgroepen die horen bij de waardepropositie. In de klantrelatie staat hoe de relatie met de klant wordt onderhouden. Bij de communicatiekanalen staat deze wijze waarmee, via welke kanalen,  de relatie met de klant wordt onderhouden. Links heeft inzicht hoe de waardepropositie wordt gerealiseerd, bij kernactiviteiten de verschillende diensten die worden geleverd, bij mensen en middelen komt naar voren door wie en waarmee de kernactiviteiten worden uitgevoerd. Bij strategische partners die partijen waarmee wordt samengewerkt om de waardepropositie te bereiken. De onderkant geeft bij kostenstructuur inzichtelijk waar de voornaamste kosten zitten en bij de batenstructuur waar het geld vandaan komt. 

De verschillende aspecten van het BMC en hoe een canvas toe te passen zijn op de pagina toelichting en toepassing nader uitgewerkt.
 
Meer info
klik hier voor voorbeelden.
klik hier voor een leeg Business Model Canvas in powerpoint
Het ZiRA businessmodel Canvas is ook opgenomen in de ZiRA slidepack
Meer informatie over het Business Model Canvas is te vinden op: 
Meer info  
Comments