i-Ziekenhuis

Inleiding

i-Ziekenhuis is een programma van, voor en door de Nederlandse ziekenhuizen geïnitieerd door de NVZ en ondersteund door NICTIZ in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen in Nederland worden geconfronteerd met vergelijkbare ICT ontwikkelingen en vragen in en rondom het eigen ziekenhuis. Vanuit de ziekenhuizen is de vraag naar een meer eenduidige en gezamenlijke structuur voor ICT gekomen, waarmee ziekenhuizen van elkaar kunnen leren op het gebied van ICT en vraag en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden. Met goed werkende ziekenhuisarchitectuur profiteren patiënten en zorgprofessionals van een verbetering in kwaliteit en doelmatigheid bij het inzetten van ICT, zullen bestuurders in staat zijn om doelmatiger op ICT te sturen en kunnen ICT professionals innovatieve toepassingen sneller introduceren.

Het ontbreekt tot op heden aan een generiek kader van methoden, begrippen en gereedschappen voor de inrichting van informatievoorziening in ziekenhuizen. Het programma i-Ziekenhuis moet hierin voorzien. Bij het definiëren van dit generieke kader zal rekening moeten worden gehouden met de verschillende belanghebbenden in de ziekenhuizen, namelijk:

  • Zorgprofessionals

  • Ziekenhuisbestuurders

  • Beleidsmedewerkers

  • Adviseurs

  • ICT professionals

Bovendien spelen er nog een aantal actuele ontwikkelingen mee die van invloed zijn op het generieke kader:

  • Kwaliteit van zorg: De verhoogde aandacht van de inspectie, zoals bijvoorbeeld voor het preoperatieve proces, waar nog onvoldoende afstemming is en de structuur ontbreekt en de informatiebeveiliging in het ziekenhuis, waarbij bleek informatiesystemen slecht beveiligd zijn waardoor patiënten grote risico’s lopen wanneer kwaadwillende bij hun gegevens kunnen.

  • Transparantie: Meer inzicht in de resultaten en de processen.

  • Marktwerking: De invoer van de DBC en het nieuwe verzekeringsstelsel.

Al deze aspecten leiden tot een aanpak in het programma i-ziekenhuis waarbij aan de ene kant de principes, richtlijnen en standaarden gedefinieerd worden vanuit een topdown benadering en een gezamenlijke visie vanuit de ziekenhuizen gericht op de ICT-markt. Aan de andere kant worden bottum-up best practices in kaart worden gebracht en herbruikbaar gemaakt. Deze best practices geven invulling aan het kader van de principes, richtlijnen en standaarden.


Doelstelling

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is in 2009 het programma iZiekenhuis gestart. iZiekenhuis heeft een tweeledig doel :

  • in gezamenlijkheid opzetten, geaccepteerd krijgen en onderhouden van een kader ter ondersteuning van de inrichting van de informatievoorziening in de ziekenhuizen (een ‘referentiearchitectuur’);

  • bieden van een samenwerkingsverband en kennisplatform aan ziekenhuizen op het gebied van de informatievoorziening in de ziekenhuizen.

Werkwijze

Het samenwerkingsverband en het kennisplatform is vormgegeven via een digitale omgeving voor het uitwisselen van kennis, informatie en best practices. Daarnaast worden regelmatig werkconferenties georganiseerd met en voor informatiearchitecten. Eind april 2012 zijn ruim vijftig ziekenhuizen actief betrokken, waaronder bijna alle academische ziekenhuizen.

De ZiRA en voorheen het Referentie Model Ziekenhuizen (RDZ) is van grote waarde voor ziekenhuizen en wordt door veel ziekenhuizen voor verschillende toepassingen gebruikt.

In het i-ziekenhuis programma bestond de behoefte om te kunnen beschikken over een procesmodel en over referentieprocessen voor de zorg in ziekenhuizen. Dit heeft geleid tot de Ziekenhuis Referentie architectuur (ZIRA). We willen dit ter referentie, hulp, ondersteuning en leidraad van het bedrijven van architectuur binnen de ziekenhuizen gebruiken.

Naar i-Ziekenhuis Sharepoint