Liedsuggesties‎ > ‎

Witte Donderdag

Intredelied: 
    ZJ 356 Onze redding uit het kwade
    ZJ 367 Wij roemen in 't kruis
    ZJ 545 Wij willen samen vieren
    ZJ 754 De vreugde voert ons naar dit huis
Antwoordpsalm: P 238 • download • beluister
Psalmlied: ZJ 546 Hij nam de Schrift (vooral str. 3,4,5)
Vers voor het evangelie: ZJ 3d Lof en eer zij U, Heer Jezus
Bij de voetwassing: 
    ZJ 359/380 Toen Jezus in zijn uur gekomen was
    ZJ 548 Zo lief heeft God
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 373 Mogen allen één zijn
    ZJ 731 De avond voor zijn dood
Communiezang: 
    ZJ 779 Ik ben de wijnstok
    ZJ 528 Gedenken wij dankbaar
Processie: 
    ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven
    ZJ 86 Tantum ergo
    ZJ 374 Gethsémane

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 162-172

TOELICHTING

Bij de intrede passen de liederen 356 Onze redding uit het kwade en Wij roemen in het kruis (367).

Na de eerste lezing volgt psalm 116 waarin het beeld van de offerbeker geaccentueerd wordt, dankzij het keervers: “De beker der zegening geeft gemeenschap met het bloed van Christus.” (P 237 en P 238). Een andere mogelijkheid is lied 546, Hij nam de Schrift, vooral de derde en vijfde strofen.

Na de tweede lezing biedt het lied 545 Wij willen samen vieren, een mooi antwoord op de opdracht uit de eerste brief aan de Korintiërs: “Doet dit tot mijn gedachtenis”.

Het lied Toen Jezus in zijn uur gekomen was (359 en 380) is een gezongen commentaar op Jezus’ woorden en gebaren tijdens het Laatste Avondmaal (strofen 1 tot 4). Het kan tijdens de voetwassing gezongen worden. 

Op Witte Donderdag is een processie met de offergaven eigenlijk onontbeerlijk. Hierbij past het lied De avond voor zijn dood (731), waarin de gemeenschap voorbereid wordt op de dienst van de eucharistie. Liederen zoals Zo lief heeft God de wereld gehad (548) of Mogen allen één zijn (373) diepen van hun kant motieven uit de afscheidsrede van Jezus aan zijn leerlingen verder uit. Men kan ook de symbolen van brood en wijn in het licht stellen, met lied 921 Gestorven graan wordt brood of 526 Al wat er nodig is.

Als communiezang kan men de melodie van het intredelied 356 hernemen in lied 358 Samenzijn van ons begeren. Lied 779 Ik ben de wijnstok legt het accent op de blijvende verbondenheid tussen Jezus en zijn leerlingen.

Bij het overbrengen van het Allerheiligste naar het rustaltaar kan men zingen Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis (528) of 728 U kennen, uit en tot U leven, dat gericht is tot Christus. Tijdens de aanbidding “waken de gelovigen samen met Christus in de Hof van Olijven”. Het stil gebed kan afgewisseld worden met een lied. Enkele mogelijkheden: Gethsémane (374), Door wat voor grote eenzaamheden (379), In stille nacht (381).