Liedsuggesties‎ > ‎

Openbaring

Intredelied: 
    ZJ 218 Komt allen tesamen
    ZJ 123 Nu daagt het in het Oosten
    ZJ 209 Gods genade is verschenen
Antwoordpsalm: 
    P 99 • download • beluister
    ZJ 207 Voor kleine mensen
Alleluia-vers: ZJ 3b Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 211 Wat werd verhoopt
Communiezang: ZJ 213 Heden zult gij zijn glorie
Slotlied: 
    ZJ 210 Heer, hoe zijt Gij gekomen
    ZJ 213 Heden zult Gij zijn glorie aanschouwen
    ZJ 215 Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God
    ZJ 235 Heeft Hij ons bidden opgevangen

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 56-59

TOELICHTING

De universaliteit van dit hoogfeest, de uitnodiging tot alle volken om de Heiland in Betlehem te gaan aanbidden, kan in de intredezang goed weergegeven worden door lied 218 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Betlehem! Een andere mogelijkheid vormt 209 Gods genade is verschenen: het is toch het feest van de “epifanie”, de “verschijning” (vooral de strofen 5 en 6, eventueel afgewisseld met een herhaling van de eerste strofe). Andere mogelijkheden zijn nog 206 (met vooral aandacht voor de tweede strofe: Zingt voor uw God. Hij openbaarde in Jezus zijn menslievendheid… alle vlees aanschouwt het heil) of 123 Nu daagt het in het oosten.

De bijzondere psalm van het feest van de Openbaring is psalm 72 (71), de antwoordzang van vandaag. De keerverzen P 99 en P 100 onderstrepen de universaliteit van het feest. Men vindt de psalm ook bewerkt in 207 Voor kleine mensen is Hij bereikbaar.

Als communielied kunnen wij op deze dag lied 210 zingen: Heer, hoe zijt Gij gekomen, Gij die geboren zijt, zult Gij voortaan regeren nu Gij te horen zijt? Andere mogelijkheden: de herhaling van het kerstlied 213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen… Heden zult gij het licht aanschouwen, hier is uw God. Licht van licht… Vrede op aarde voor alle mensen; 215 Verschenen is de mildheid; 235 Heeft Hij ons bidden opgevangen.  Dit laatste lied kan al de band leggen met de tijd door het jaar, waarin we de woorden en daden van Jezus opnieuw zullen beluisteren.