Liedsuggesties‎ > ‎

33e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 924 Ik sta voor U in leegte en gemis
    ZJ 929 Het einde aller dingen 
Antwoordpsalm: 
    P 137 • download • beluister
    ZJ 927 De Heer verschijnt te middernacht (vooral str. 1,5,6)
Alleluia-vers: ZJ 4f Het woord is nabij
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 715 Gij komt tot ons, gans onverwacht
    ZJ 526 Al wat er nodig is 
Communiezang: 
    ZJ 721 Wees niet verbaasd
    ZJ 909 O Christus, Heer der heerlijkheid

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 366-370

TOELICHTING

Deze zondagsliturgie is helemaal doordrongen van de gedachte aan de eindtijd: de ‘dag van de Heer’. De grote vraag die de liturgie ons stelt, is: “hoe zullen wij voor de Heer staan bij zijn komst?” De intredezang wil op deze vraag al een antwoord geven. Het is een antwoord van vertrouwen in God, zelfs te midden van de beproeving: Ik sta voor U in leegte en gemis, vreemd is uw Naam, onvindbaar zijn uw wegen … Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst ligt? Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen (924). Een alternatief voor de intrede is lied 929 Het einde aller dingen is nabij, dat reeds de oproep tot waakzaamheid vertolkt: “zo weest dan nuchter, waakt in de gebeden”.

Na de perikoop uit de profeet Maleachi, waarin het verschroeiend vuur wordt voorspeld voor de hoogmoedigen en de zon der gerechtigheid voor de vromen, volgt antwoordpsalm 98, die de komst van de koning en rechter van de aarde aankondigt. Passende keerverzen zijn: P 136 Rechtvaardig bestuurt de Heer de wereld of P 137 De Heer komt als rechter der volken.

Als men na de eerste lezing een lied wil zingen, kan men 519 kiezen (een berijming van psalm 98), 927 De Heer verschijnt te middernacht of nog lied 907 Eens als de bazuinen klinken (vooral dan strofes 1, 5 en 6).

Als communiezang stellen wij volgende mogelijkheden voor: lied 721 Wees niet verbaasd wijst een weg om met de in het evangelie aangekondigde vervolging en vijandigheid om te gaan. Het laat zien hoe de “waakzaamheid” van de christenen zich vertaalt in concrete ethische houdingen. Lied 909 O Christus, Heer der heerlijkheid roept de verrezen Heer biddend aan en vertolkt het verlangen van heel de schepping naar de openbaring van zijn heerlijkheid.