Liedsuggesties‎ > ‎

28e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 585 Dankt, dank nu allen God
    ZJ 765 Laten wij met vreugde
Antwoordpsalm: 
    P 133 • download • beluister
    ZJ 519 Zingt een nieuw lied
Alleluia-vers: ZJ 4i Geprezen de Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 526 Al wat er nodig is
    ZJ 736 Wie is die God die eeuwig leeft 
Communiezang: 
    ZJ 712 Jezus, wand'lend langs de wegen
    ZJ 764 Dank U, Vader

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 350-354

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 712 Jezus, wand'lend langs de wegen

Vandaag komt het thema van de dankbaarheid sterk naar voren. Zijn wij als zondagse kerkgangers niet zoals die ene melaatse die op zijn stappen terugkwam om onze dankbaarheid te tonen en God eer te brengen? De viering mag daarom vandaag beginnen met een typisch danklied als intredezang. Enkele voorbeelden: 585 Dankt, dankt nu allen God … die grote dingen doet; 523 O goddelijk alvermogen. Als er veel kinderen aanwezig zijn, is ook 765 Laten wij met vreugde een goed intredelied vandaag.

Ook de antwoordpsalm 98 roept op tot lofprijzing om Gods weldaden. Passende keerverzen zijn P 132 Zijn weldaden deed Hij ons kennen en P 133 De Heer openbaarde zijn heil. Bewerkingen van deze psalm vinden we onder de nummers 503 en 519 Zingt een nieuw lied.

De communiezang is voor het evangelie van deze zondag geschreven en gecomponeerd: Jezus, wand’lend langs de wegen kwam eens tien melaatsen tegen die van verre bleven staan (712). Dit lied moet volledig worden gezongen: de tweede strofe handelt precies over de dankbaarheid van de éne die op zijn stappen terugkeert, terwijl de derde strofe de brug slaat naar onze eigen situatie. Ze wordt een bede opdat ook wij altijd dankbare mensen mogen blijven en in de liturgie woorden (en tonen!) vinden om lovend tot God te gaan.

Een alternatief vormt het lied 764 Dank U Vader, waarvan de drie strofen respectievelijk de Vader, de Zoon en de Geest danken.