Liedsuggesties‎ > ‎

20e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 549 Dit huis, gereinigd en versierd
Antwoordpsalm: 
    P 88 • download • beluister
    ZJ 420 Aan wat op aarde leeft
Alleluia-vers: ZJ 4b Ik ben de verrijzenis en het leven
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 526 Al wat er nodig is om te bestaan
    ZJ 573 Uw boodschap, Heer, ons gegeven
Communiezang: 
    ZJ 710 Vergeef, o Heer
    ZJ 579 Uw koninkrijk komt

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 323-326

TOELICHTING

Op de Dag des Heren komt het volk van God samen in het Huis des Heren om er de bruiloft van het nieuwe verbond te vieren. Een mooi intredelied is daarom bijvoorbeeld: Dit huis, gereinigd en versierd, waar Gods gemeente bruiloft viert, staat voor de eredienst gereed (549). In de tweede strofe wordt het een smeekgebed opdat Christus hier aanwezig mag komen in ons midden. Bovendien wordt met de keuze van dit intredelied al vooruitgelopen op de eerste lezing waar het zal gaan over ‘een huis van gebed voor alle volken’.

Ook in de antwoordpsalm 67 komt de grote krachtlijn van deze zondagsliturgie – Gods heil en zegen voor alle volken – duidelijk tot uiting. Het keervers vertaalt dit in een bede: Geef dat de volken U eren, o God (P 88-89). Een mogelijk alternatief is lied 420 dat ook een breed perspectief hanteert en in de tweede strofe spreekt van de woning van God: Aan wat op aarde leeft geeft Gij hetzelfde brood, en wie er u om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt.

De communiezang droomt van diezelfde universaliteit: Gods heil voor Israël én voor de heidenen. Vergeef, o Heer, dat duizendvoud ons stem en steen gescheiden houdt ...  Vergeef het. Kome nu de tijd dat U één huis wordt toegewijd van alle mensen, wijd en zijd (710). Een andere mogelijkheid vormen liederen 526 Al wat er nodig is of 579 Uw koninkrijk komt.