Ikerketa-Proiektuak ikasgelan/ Proyectos de investigación en el aula
Proiektuen bidez lan egiteak ikasgelako
ikasi eta irakasteko praktika ikertzailea bultzatzen du, metodo zientifikoen parekoa, Atal honetan  proiektuen metodologian hasteko ibilbide bat eskeintzen dizugu

Trabajar por proyectos es concebir el aula para enseñar y aprender de una forma investigativa, similar a la del método científico. En este apartado te ofrecemos un itinerario para iniciarse en esta práctica educativa.Proiektuen bidezko lana, zertan datza?
¿En qué consiste el trabajo por proyectos?


Entrevista a Daniel Sánchez y Diego Ojeda
Antzuola Eskolak aspaldi esperientzia du metodologia honetan.  Ikusi ondorengo bideoa: Proiektuen bidez lan egitea ez da ezer berria irakaskuntzan. Gainera, edozein arlo edo gai kurrikularrean aplikatu ahal dugu. Ezaugarri nagusiak:
 • Proiektu batean ikasleak irakaslearen laguntzarekin ikasten du, paperak aldatzen dira, ikasle protagonista da eta irakaslea aholkularia, ereduak, gidak orientabideak eta abarrekoak ematen
 • Irudimena pedagogikoa eta sormena bultzatzen dira
 • Ikasleen aniztasuna, interesak eta bakoitzaren ikas-estiloak kontutan hartzen dira
 • Elkarlana sustatzen da
 • Ikasketa esanguratza  eta gaitasunen garapena ere bai
 • Eskolako mundua eguneroko bizitza errealarekin bat egiten da
 • Egoera problematiko batetik abiatzen da,  ikasleek ikerketa baten bitartez irtenbidertu behar dute
 • Ikerketa-ibilbide honetan, azken ekoizpenari begira, kas-jarduerek zentzurik hartzen dute
 • Ikasleak etengabe informatuta dago, ez da galtzen eta badaki nolakoa izango den ebaluazioa


 
Trabajar por proyectos no es algo nuevo en la enseñanza. Es, además, un método aplicable a cualquier área y tema curricular. Características:
 • En un proyecto el alumnado construye su aprendizaje con la ayuda del profesorado que le proporciona modelos, guías, orientaciones etc. Hay un cambio de roles.
 • Se promueve la imaginación pedagógica y la creatividad.
 • Se tienen en cuenta la diversidad, los intereses y el estilo de aprendizaje de cada alumno/a
 • Favorece la colaboración y el trabajo en equipo
 • Se promueve el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias
 • Relaciona el mundo escolar con el real.
 • Se parte de una situación problemática que el alumnado debe resolver mediante una investigación
 • Las actividades de aula encuentran su lógica en este itinerario investigativo encaminado a la realización de un producto final.
 • El estudiante sabe en todo momento dónde está  y cómo se le va a evaluar.

Ikerketa proiektua garatzeko pausoak
Fases para elaborar un proyecto de investigación


PROCESO DE INVESTIGACIÓNfases_proyecto_investigacion__1 title=
                                                                                                                          

Ikerketa proiektua planifikatzeko urratzak
Pasos para  planificar un proyecto de investigación

 1. IKERKETA EGITEKO GAI BAT AUKERATZEA

Aukeratu gai kurrikularra eta emaiozu buelta, ikerketa bat planteatzeko moduan, galdera bihurtu..."Ideien jarioa" egitea gomendatzen dizugu.

Aurkeztu gaia zure ikasleei eta eskatu bere iritzia: gaiari buruz zer dakite, zer gustatuko litzaieke jakitea eta ikertzea... Ziur ideia onak ateratzen diren!

Esate baterako, gaia ura baldin bada, ikerketatzeko ildoak ondorengoak izan daitezke:
 • Kontsumoa= zenbat ur kontsumitzen duzue etxean?, nola gutxitu ahal duzu?
 • Ura molekula kimikoa bezala=urak zer propietateak ditu?, zer disolbatu ahal dugu uran?, zergatik flotatzen dute itsaontziak?
 • Ura eta bizitza= urarik gabe bizi ahal gara?, uran bizitzen diren izaki bizidunek, zer ezaugarriak dituzte?, zenbat ur du gure gorputzak?
 • Gure planetaren ur-baliabideak=  ur-banaketa orekatua ahal da?, zergatik  esaten dute adituek ura ezinbesteko baliabide a dela?
 • Banaketa eta arazketa=ura nola heltzen da gure etxeetara?, uraren bitartez kutsatzen diren gaixotasunik daude?
 • Ur zikloa=euri-ura nora doa?,   itsasoko ura zergatik da gazia?
 • Ura eta klima=basomortuan zergatik ez dago urik?
 • Ur-kutsadura=zer da euri azidoa?, zein da gutxien kutsatzen duen garbigarria ?
 • ...
Ikerketa mail desberdinetan egin dezakezu testuinguruaren arabera:
 • Pertsonala / familiarra: ikasleen errealitate hurbilean kokatzen diren egoerak, tokiak, pertsonak, izaki bizidunak, objetuak, erakundeak...
 • Eskolakoa: ikasleen eskolako testuinguruan dauden egoerak
 • Gizartekoa: egoera bereak baina ikasleen giza testuinguerekin zerikusirik dutenak
Bildu ideiak guztiak eta kokatu mapa batean. Gero saia zaietz haien arteko harremanak  bilatzen zure ikas-ibilbidea diseinatzeko.

 


 1. ELIGE UN TEMA PARA INVESTIGAR

Comienza escogiendo un tema del currículo y transfórmalo en un tema a investigar.  Dale "la vuelta", plantéalo como una pregunta.
Haz una lluvia de ideas.

Preséntaselo a tus alumnos/as y pídeles que les gustaría investigar sobre ese tema, que saben y que les interesa saber. Seguro que salen buenas cuestiones. 

 Si el tema es el agua, por ejemplo, puedes investigar:
 • Aspectos de su consumo = ¿Cúanta agua consumes en tu casa?, ¿Cómo puedes reducir este consumo?
 • El agua como molécula química = ¿Qué propiedades tiene el agua?, ¿qué podemos disolver en agua?, ¿por qué flotan los barcos ?
 • Agua imprescindible para la vida = ¿Podríamos vivir sin agua?,  ¿Qué características tienen los seres vivos que habitan en el agua?,  ¿cuánta agua tiene nuestro cuerpo?
 • Recursos hídricos del planeta = ¿ como se reparte el agua tiene nuestro planeta?, ¿por qué se dice que el agua es un recurso vital?
 • Distribución y depuración = ¿Cómo llega el agua a nuestras casas?, ¿hay enfermedades que se trasmiten por el agua?
 • Ciclo del agua = ¿A dónde va el agua de lluvia?, ¿por qué el agua de mar es salada?
 • Agua y clima = ¿Por qué hay tan poca agua en el desierto?
 • Contaminación hídrica = ¿Qué es la lluvia ácida?,  ¿qué detergente contamina menos?
 • ...
Ten en cuenta que la investigación puede realizarse a varios niveles dependiendo del contexto:
 •  Personal / familiar: acciones, situaciones, lugares, objetos, documentos, seres vivos  o personas cercanas al alumnado, que formen parte de su realidad cotidiana.
 • Escolar: acciones, situaciones, lugares, objetos, documentos, instituciones o personas relacionadas con el entorno escolar del alumnado
 •  Social: acciones, situaciones, lugares, objetos, documentos, instituciones o personas relacionadas con el entorno social del alumnado, desde su entorno social

Representa las ideas en un mapa, organízalas y busca relaciones entre ellas que te permitan diseñar un itinerario de aprendizaje

 2. INFORMAZIO ITURRIEN BILA

Ikerketatzeko gaia behin aukeratuta, zure ikasleek non bilatuko duten informazioa hurrengo pausoa  izango da.  Saiatu informazio-iturri anitzak biltzen: testu liburua, entziklopedia edo egunkari baten artikuloa (paperezkoa edo digitala), web-orri bat, bideoa edo elementu multimedia (animazioa, simulazioa...), pertsona aditu baten elkarrizketa...
 
 2. BUSCA FUENTES DE INFORMACIÓN

Una vez elegido el tema de investigación, el siguiente paso es seleccionar dónde van a buscar la información tus estudiantes. Procura que sean fuentes diversas, puede ser el libro de texto, un artículo de una enciclopedia o de un periódico (en papel o digital), una página web, un elemento multimedia (vídeo, animación, simulación...) o entrevistar a una persona experta.            
 3. AZKEN EKOIZPENA PENTSATU BEHAR

Azken ekoizpena aukeratzeko, hurrengo TAREONOMÍAri begirada bat botatzea proposatzen dizugu

Uraren adibidearekin jarraitzen:

 • Zenbat ur kontsumitzen duzue etxean?= ur-kontsumoa gutxitzeko gida/dekalogoa egitea
 • Zer disolbatu ahal dugu uran?= hau demostratzeko esperimentuen erakusketa bat diseinatzea beste kurtso batean aurkezteko
 • Zenbat ur du gure gorputzak?= horma-irudi erraldoi bat egitea pertsona baten siluetarekin eta uraren proportzioak
 • Gure planetaren ur-banaketa orekatua ahal da= diapositiben aurkezpena egitea
 • Ura nola heltzen da gure etxeetara?= arazteko planta baten maketa garatzea
 • Euri-ura nora doa?= ur-tanta baten bidaiari buruzko historia digitala egitea
 • Basomortuan zergatik ez dago urik?= ekoisitema desberdinekin argazki-erakusketa bat egitea
 • Zein da gutxien kutsatzen duen garbigarria?= laborategiko txosten /komunikazioa egitea eta ikastetxea garbitzenduen enpresari eramatea
 • ...

Eta nola hedatu:

 • Idatziz (txostena, artikulua, testua, taula, grafikoa...)
 • Ahoz, hitzaldi bezalakoa edo diapositiben bidez
 • Digitala (txat, bideokonferentziak, web-cams, blogak, web-orriak...)
 • Sare sozialen bidez, foroak, microblogging... 3. PIENSA EN EL PRODUCTO FINAL

Para ayudarte en la elección del producto, te proponemos la siguiente  TAREONOMÍA

Siguiendo con el ejemplo del agua:
 • ¿Cúanta agua consumes en tu casa? = Realizar una guía para reducir el consumo de agua
 •  ¿Qué podemos disolver en agua? = diseñar una exposición de experimentos demostrativos para ofrecer una charla a otro curso
 •  ¿Cuánta agua tiene nuestro cuerpo? = hacer un poster con una silueta de una persona e indicación de las proporciones de agua
 •  ¿Cómo se reparte el agua tiene nuestro planeta? = realizar una presentación de diapositivas
 • ¿Cómo llega el agua a nuestras casas? = construir una maqueta de una depuradora
 • ¿A dónde va el agua de lluvia? = hacer una historia digital del viaje de una gota de agua
 • ¿Por qué hay tan poca agua en el desierto? = hacer una exposición fotográfica comentada de distintos ecosistemas y su relación con el agua
 •  ¿Qué detergente contamina menos? = realizar un informe / comunicación de labotarorio y enviárselo a la empresa de limpieza del centro
 • ...

Y cómo comunicarlo:

 • Comunicación por escrito (informe, artículo, texto, tabla, gráfico...)
 • Presentación oral ( conferencia,  con diapositivas)
 • Digital:  en un blog, Wiki, página Web,  mediante correo electrónico, chats,  videoconferencias, cámaras web...
 • Difundirlo en redes sociales, foros, microblogging...

4. AZKEN EKOIZPENA HELTZEKO IKAS-SEKUENTZIA GARATZEA

Ikas-sekuentzian zehar ondorengo ikas-jarduerak garatzeko momentuak egon behar dira:

 • Hipotesien formulazioa
 • Esperimentuen diseinua / Prosezu ikertzaileen diseinua
 • Garatzeko baliabideen planifikazioa
 • Laborategiko tresnen erabilera ikastea
 • Datuen bilketa eta tratamendua
 • Emaitzen interpretazioa pautak eta ereduak bilatzen
 • Eredu hauei buruzko informazioa bilatzea
 • Eztabaidatzeko eta komunikatzeko moentuak

Eta, noski:

 • Talde lanaren planifikazioa elkarlanaren dinamika eta teknikak erabiliz.
 • Orientabideak, adibideak, ereduak...ematea
 • Ikaskuntza bideratzeko momentuak.
 • Metodologia hau ebaluatzeko tresna egokiak

"Ebaluazioa" atalean adibide eta tresna batzuk dituzu

Adibidez, ur-kontsumo gaia hartzen badugu, ikas-sekuentzia bat ondorengoa izango lirateke:

 • Gaia aurkeztea, ideian jarioa egitea taldeka
 • Ideiak bildu eta antolatzea
 • Hipotesia formulatzea:   zer pentsatzen duzu?, zure etxean zenbat ur kontsumitzen duzue? zein jardueretan?, ura aurreztea posiblea da? zergatik? kontsumoa gutxitxeko ekintza posibleak, zeintzuk?...
 • Egun bateko ur-kontsumoa kalkulatzeko esperimentua / ikerketa diseinatzea: zein jardueretan kontsumitzen dugu gehiago, gastua kalkulatzeko prozedura neurketa egin ezin dugunean,  ur-faktura aztertzea...
 • Datuak biltzea, tresnak (taulak, grafikoak...) neurri-unitateak.
 • Esperimentua /ikerketa  burutzea
 • Emaitzak interpretatzea eta ondorioak ateratzea: grafika baten bidez, zein den gutxieneko edo gehienezko gasturik...
 • Informazioa biltzea: Euskadiko bataz besteko gastuarekin konparatzea, etxebizitzetan ura aurrezteko aholkuak...
 • Komunikazioa eta eztabaida: ikerketaren emaitzak aurkeztea gehiezko ur-kontsumoa aurrezteko irtenbideekin lotuta, gaiari buruz eztabaidatzea irtenbideak ematen, norbanako konpromesua idaztea...


 4. REALIZA LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEGAR A ESE PRODUCTO

En esta secuencia tiene que haber momentos para:

 • Formular hipótesis
 • Diseñar el/los experimento/s o, en su caso, el procedimiento investigativo
 • Planificar los recursos que necesitaremos para hacerlo
 • Aprender a manejar los instrumentos necesarios para el experimento
 • Recoger los datos y tratarlos
 • Interpretar los resultados buscando pautas y modelos
 • Buscar información sobre esos modelos
 • Comunicarlos y debatirlos

Y por supuesto:

 • Planificar el trabajo en equipo con dinámicas y técnicas cooperativas.
 • Ofrecer orientaciones, ejemplos, guías etc.
 • Regular el aprendizaje.
 • Evaluar de acuerdo a esta metodología.

En el apartado "Evaluación" dispones de ejemplos de instrumentos de aprendizaje y evaluación

Por ejemplo, si escojemos el tema de consumo de agua:

 • Presentar el tema, hacer una lluvia de ideas por grupos
 • Recoger las ideas y organizarlas
 • Formular hipótesis: ¿cuánto agua crees que se consume en tu casa? ¿en qué actividades se consume más agua? ¿piensas que se puede ahorrar agua? ¿por qué? ¿dónde podemos consumir menos?...
 • Diseñar un experimento / investigación para calcular el consumo de agua durante un día:  en qué actividades gastamos agua, cómo calcular el gasto cuando no se puede medir directamente,  revisar la factura de agua...
 • Pensar dónde y cómo recogemos los datos, en una tabla, con que unidades de medida...
 • Realizar el experimento, en este caso, la recogida de los datos
 • Interpretar los resultados y sacar conclusiones:  hacer una gráfica,  observar cual es el gasto máximo y mínimo...
 • Buscar información: comparar con el gasto medio de agua en Euskadi, encontrar información sobre buenos consejos para ahorrar agua en el hogar...
 • Comunicación y debate: presentar los resultados de la investigación  acompañados de soluciones para ahorrar en el consumo excesivo de agua, debatir sobre el tema aportando soluciones, escribir un compromiso personal sobre el ahorro de agua...
Comments