ZIEMIA i MY‎ > ‎

Konkursy

Konkursy 2017 r. - termin nadsyłania prac 10 listopad 2017 r.


Regulamin konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej

pt Czy wrzesień to jesień?””


 1. Organizator: stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

 2. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych:

 • klasy 0 - III szkół podstawowych (również grupy przedszkolne),

 • klasy IV-VI szkół podstawowych,

 • klasy VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

 • szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe ( do 19 roku życia , nie dotyczy szkół specjalnych)

 1. Cel konkursu Konkurs ma skłonić uczestników do obserwacji przyrody i zmian w niej zachodzących, charakterystycznych dla zmieniających się pór roku. Obserwacje mogą dotyczyć wszelkich elementów przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej.

 2. Treść pracy, technika, format :

 • Tematyka pracy musi być zgodna z pkt. III regulaminu, przy czym miejsce obserwacji jest dowolne,ale zachęcamy do obserwacji środowiska w swoim miejscu zamieszkania

 • Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 – VI – format A-3 lub A4 ( tylko najmłodsza grupa wiekowa) , technika: pastel olejny lub suchy, farby plakatowe, akrylowe,

 • Uczniowie klas VII i szkół gimnazjalnych : format A-3, technika: pastel suchy, farby plakatowe, akrylowe, pastel olejny,

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych : format A-3, rysunek piórkiem , grafika , farba olejna, akrylowa, pastel suchy lub olejny

 • dla wszystkich grup wiekowych – fotografia w formacie ok. 15 cm x 20 cm .Prace fotograficzne będą oceniane w jednej kategorii, bez względu na wiek autora pracy.

 1. Warunki uczestnictwa

 • Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy

 • Każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia ; imię, nazwisko, wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i przykleić w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy.

 • W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

VI Terminy i adresy : prace konkursowe należy przesłać na adres biura organizatora (uwaga ! -inny niż adres siedziby)

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

41-300 Dąbrowa Górnicza ul.H.Sienkiewicza 6a/103

w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy :

 • Termin nadsyłania prac : 10 listopad 2017 (liczy się data wpływu do biura stowarzyszenia)

 • Termin podsumowania: 28 listopad 2017 r.

VII. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac. W szczególnych przypadkach możliwy będzie osobisty odbiór prac po zakończeniu konkursu.

VIII . Nagrody

Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.

Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojego dziecka danych osobowych dla potrzeb konkursu zorganizowanego przez stowarzyszenie Ziemia i My -Centrum Edukacji Ekologicznej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) / data i czytelny podpis

Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich


Regulamin konkursu recyklingowego

na wykonanie mozaiki ze zużytych opakowań

 1. Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My –Centrum Edukacji Ekologicznej przy współpracy firmy ERMAX Recykling Tworzyw Sztucznych w Będzinie

 2. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych:

klasy 0 - III szkół podstawowych (również grupy przedszkolne),

klasy IV-VI szkół podstawowych,

klasy VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe

 1. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym , nadanie nowego wymiaru pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci, a szczególnie odpadów opakowaniowych.

 2. Treść pracy: Wykonanie mozaiki w dowolnym kształcie i formacie mieszczącym się pomiędzy A4 (najmniejsza możliwa) a A2 (największa możliwa).Temat mozaiki dowolny.

 3. Warunki uczestnictwa – Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne . Oceniana będzie pomysłowość twórcy, kolorystyka, oryginalność i trwałość pracy oraz estetyka wykonania.

 4. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: . imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy , informację z czego przedmiot został wykonany. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i trwale dołączyć do pracy.

 5. Terminy i adresy : prace konkursowe należy przesłać na adres biura organizatora (uwaga ! -inny niż adres siedziby) Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul.H.Sienkiewicza 6a/103 w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy .

 • Termin nadsyłania prac : 10 listopad 2017 (liczy się data wpływu do biura stowarzyszenia)

 • Termin podsumowania: 28 listopad 2017 r.

Ważne ! W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej / e-mail

 1. Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak

również wyróżnienia , w każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia najlepszych prac

zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

 1. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie

prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych

praw autorskich twórców prac. W szczególnych przypadkach możliwy będzie osobisty

odbiór prac po zakończeniu konkursu.

Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojego dziecka danych osobowych dla potrzeb konkursu zorganizowanego przez stowarzyszenie Ziemia i My -Centrum Edukacji Ekologicznej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) / data i czytelny podpis

Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich.

===============================================

Konkursy 2016 - termin do 20 października 2016 r.


Regulamin konkursu fotograficznego pt. Te co skaczą i fruwają ...


 1. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

 2. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na zwierzęta obecne w naszym otoczeniu i na ich znaczenie dla środowiska.


 1. Warunki uczestnictwa – Uczestnikiem może być każdy uczeń szkół wymienionych z pkt.I Warunkiem jest to, że praca będzie dotyczyła zwierząt i będzie samodzielna. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

 2. Praca konkursowa ma być ilustrowanym ,krótkim opisem wybranego miejsca. Całość pracy (tekst i zdjęcia) musi mieścić się na maksimum 4 stronach formatu A4 (dowolnie złożonych).

Przewiduje się osobną kategorię dla przedszkoli, które powinny nadesłać prace rysunkowe w formacie nie mniejszym niż A4.

 1. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna , adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy , Wszystkie dane w formie drukowanej należy trwale dołączyć do pracy.

 2. Terminy i adresy :

 • Termin nadsyłania prac – 20 październik 2016 (liczy się data stempla pocztowego).

 • Termin podsumowania: listopad 2016

prace należy nadsyłać na adres biura stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

41-30o Dąbrowa Górnicza

ul.Sienkiewicza 6A ( pok. nr 6)

w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy .

W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres

placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

 1. Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak

również wyróżnienia . Osobno będą oceniane prace z każdego z czterech miast

Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na

koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.

 1. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie

prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych

praw autorskich twórców prac


Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu oraz ewentualną publikacją prac przez stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej , zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.). Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich

------------------------------------------------------------------------


Regulamin konkursu na wykonanie rzeczy użytecznej

z butelek PET


 1. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (łącznie z najstarszą grupą przedszkolną), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

 2. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym , nadanie nowego wymiaru pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.

Treść pracy: Element przyjazny zwierzętom, przydatny w ich dokarmianiu,zabawie ( także dla zwierząt domowych)

 1. Warunki uczestnictwa – Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne . Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy oraz estetyka wykonania.

 2. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: . imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy , informację z czego przedmiot został wykonany. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i trwale dołączyć do pracy.

 3. Terminy i adresy :

 • Termin nadsyłania prac – 20 październik 2016 (liczy się data stempla pocztowego).

 • Termin podsumowania: połowa listopada 2016

Prace należy nadsyłać na adres punktu edukacyjnego stowarzyszenia: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul.H.Sienkiewicza 6A w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do

zniszczenia pracy .

W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

 1. Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak

również wyróżnienia , w każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia najlepszych prac

zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na

koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.

 1. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie

prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych

praw autorskich twórców prac


Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej , zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich

------------------------------------------------------------------------


Stowarzyszenie „Ziemia i My” - Centrum Edukacji Ekologicznej www.ziemiaimy.org.pl


Zaprasza uczniów z klas IV -VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w kolejnej edycji

Konkursu Poetyckiego

pod tytułemTe co skaczą i fruwają ..."

1. Cele Konkursu:

1). Kształtowanie zamiłowania do literatury pięknej.

2). Krzewienie kultury żywego słowa m.in. poprzez opisywanie różnych odczuć swoich

zmysłów,

3). Umożliwianie uczniom prezentowania swoich umiejętności twórczych:

4). Rozbudzanie wrażliwości przyrodniczej, zachęcenie do wszechstronnej obserwacji przyrody i pobudzenie do refleksji nad rolą środowiska przyrodniczego w życiu każdego człowieka.

2. Zgłoszenie do konkursu.

Chętni do udziału w konkursie do dnia 20 kwietnia 2016 r. nadeślą „Zgłoszenie” wraz z własnym utworem poetyckim związanym tematycznie z przyrodą ,zwierzętami i ich rolą w środowisku, szczególnie ze zwierzętami żyjącymi w miastach, w otoczeniu siedzib ludzkich.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwę i adres szkoły, e-mail do kontaktu oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

Zgłoszenia i utwory poetyckie ( do każdego utworu musi być dołączone zgłoszenie w tym samym pliku) przyjmowane są wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@gmail.com

W nazwie pliku prosimy o podanie nazwiska autora i szkoły, a jeden plik może zawierać utwory tylko jednego autora. Każdy autor może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 utwory poetyckie.

Jury konkursu będzie oceniało:

1). Zgodność treści utworu literackiego z tematem ,sposób przedstawienia tematu

2). Kompozycję utworu (bogactwo środków literackich, poprawność  językową),

3). Ogólny wyraz artystyczny.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w maju br. O dokładnej dacie poinformujemy uczestników w terminie późniejszym .

Lista nagrodzonych oraz nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Ziemia i My www.ziemiaimy.org.pl

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody rzeczowe, a najlepsze utwory zostaną dodatkowo opublikowane na naszej stronie internetowej.

Nagrody dofinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Do prac prosze dołączyć scan oświadczenia pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej , zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.). 

Autorzy przesyłający utwory na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich.

==================================================================

Regulamin konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej

pt „Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie” 

2015 r.


 1. Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My –Centrum Edukacji Ekologicznej

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G. Morcinka ( w ZS nr 3)

 1. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych:

 • klasy 0 - III szkół podstawowych (również grupy

przedszkolne),

 • klasy IV-VI szkół podstawowych,

 • gimnazja,

 • szkoły ponadgimnazjalne ( do 19 roku życia , nie dotyczy szkół  specjalnych)

 1. Cel konkursu Konkurs ma skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i poszukiwania nowych perspektyw w jego obserwowaniu Elementem szczególnym tych obserwacji środowisko lokalne, wokół naszego domu, w naseej miejscowości,regionie.

 2. Treść pracy, technika, format :

 • Tematyka pracy musi dotyczyć lokalnego środowiska naturalnego w różnych aspektach ,

 • Uczniowie szkół podstawowych – format A-3 lub A4 ( tylko najmłodsza grupa wiekowa) , technika: pastel olejny lub suchy, farby plakatowe, akrylowe,

 • Uczniowie szkół gimnazjalnych : format A-3, technika: pastel suchy, farby plakatowe, akrylowe, pastel olejny,

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych : format A-3, rysunek piórkiem , grafika ,farba olejna, akrylowa, pastel suchy lub olejny

 1. Warunki uczestnictwa

 • Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy

 • Każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia ; imię, nazwisko, wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i przykleić w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy.

 • W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

 • Równoprawnymi uczestnikami konkursu są twórcy prac powstałych w czasie warsztatów malarskich organizowanych przez nasze stowarzyszenie w 2015 roku.

VI Terminy i adresy : prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G. Morcinka ( w ZS nr 3)

w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy :

 • Termin nadsyłania prac : 20  październik 2015 (liczy się data stempla pocztowego)

 • Termin podsumowania: druga  połowa listopada 2015

VII. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.


VIII . Nagrody

Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.

Nagrody dofinansowane są przez WFOSiGW w KatowicachDo prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej , zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich
Regulamin konkursu na wykonanie rzeczy użytecznej

z niepotrzebnych materiałów tekstylnych

2015 r.


Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej .

 1. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (łącznie z najstarszą grupą przedszkolną), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

 2. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym , nadanie nowego wymiaru pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.

Treść pracy: Torba zakupowa lub przytulanka (lalka, zwierzak itp.)

 1. Warunki uczestnictwa – Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne . Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy oraz estetyka wykonania.

 2. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: . imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy , informację z czego przedmiot został wykonany. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i trwale dołączyć do pracy.

 3. Terminy i adresy :

 • Termin nadsyłania prac – 20 październik 2015 (liczy się data stempla pocztowego).

 • Termin podsumowania: druga  połowa listopada 2015

Prace należy nadsyłać na adres stowarzyszenia: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G.Morcinka 4 ( w ZS nr 3) w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy .

W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

 1. Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak

również wyróżnienia , w każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia najlepszych prac

zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na

koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.

Nagrody dofinansowane są przez WFOSiGW w Katowicach oraz firmę ERMAX recykling tworzyw sztucznych z Dąbrowy Górniczej

 1. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie

prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych

praw autorskich twórców prac


Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej , zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich

=====================================================================================================================Zapraszamy  uczniów z klas IV -VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w kolejnej edycji

Konkursu Poetyckiego

pod tytułem” Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie"1. Cele Konkursu:

1). Kształtowanie zamiłowania do literatury pięknej.

2). Krzewienie kultury żywego słowa m.in. poprzez opisywanie różnych odczuć swoich

zmysłów,

3). Umożliwianie uczniom prezentowania swoich umiejętności twórczych:

4). Rozbudzanie wrażliwości przyrodniczej, zachęcenie do wszechstronnej obserwacji przyrody i pobudzenie do refleksji nad  rolą środowiska przyrodniczego w życiu każdego człowieka.

2. Zgłoszenie do konkursu.

Chętni do udziału w konkursie do dnia 8 maja 2015 r. nadeślą pocztą elektroniczną „Zgłoszenie” wraz z własnym utworem poetyckim związanym tematycznie z przyrodą ,środowiskiem naturalnym, zagrożeniami dla tegoż środowiska i koniecznością oraz możliwościami jego ochrony.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwę i adres szkoły, e-mail do kontaktu oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

Zgłoszenia i utwory poetyckie ( do każdego utworu musi być dołączone zgłoszenie w tym samym pliku) przyjmowane są wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@gmail.com

W nazwie pliku prosimy o podanie nazwiska autora i szkoły, a jeden plik może zawierać utwory tylko jednego autora. Każdy autor może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 utwory poetyckie.

Jury konkursu będzie oceniało:

1). Zgodność treści utworu literackiego z tematem ,sposób przedstawienia tematu

2). Kompozycję utworu (bogactwo środków literackich, poprawność językową),

3). Ogólny wyraz artystyczny.Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu br. O dokładnej dacie poinformujemy uczestników w terminie późniejszym .

Lista nagrodzonych oraz nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia Ziemia i My www.ziemiaimy.org.pl


Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody rzeczowe, a najlepsze utwory zostaną dodatkowo opublikowane na naszej stronie  internetowej.

Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej , zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Autorzy przesyłający prace na konkurs deklarują, że mają do nich pełnię praw autorskich

=================================================================================================

Regulamin konkursu pt. Najpiękniejsze miejsce w mieście


Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

Partner :ArcelorMittal Poland 1. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

 2. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na piękne miejsca, miejsca dla autora z jakichś powodów szczególne, w których przyroda jest znaczącym elementem.

Uczestnik powinien krótko opisać i zilustrować własnymi fotografiami i/lub szkicami takie miejsce.

 1. Warunki uczestnictwa – Uczestnikiem może być każdy uczeń szkół wymienionych z pkt.I Warunkiem jest to, że praca musi dotyczyć miejsca położonego na terenie jednego z czterech miast : Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Sosnowca lub Świętochłowic.

 2. Uczestnik powinien krótko opisać i zilustrować własnymi fotografiami i/lub szkicami miejsce ważne i ciekawe ,z położeniem nacisku na element przyrodniczy. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

 3. Praca konkursowa ma być ilustrowanym ,krótkim opisem wybranego miejsca. Całość pracy (tekst i zdjęcia) musi mieścić się na maksimum 4 stronach formatu A4 (dowolnie złożonych).

 4. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna , adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy , Wszystkie dane w formie drukowanej należy trwale dołączyć do pracy.

 5. Terminy i adresy :

 • Termin nadsyłania prac – 15 maj 2015 (liczy się data stempla pocztowego).

 • Termin podsumowania: czerwiec 2015

prace należy nadsyłać na adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

41-303 Dąbrowa Górnicza

ul. G.Morcinka 4 ( w ZS nr 3)

w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy .

W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres 

placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

 1. Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak

również wyróżnienia . Osobno będą oceniane prace z każdego z czterech miast

Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na

koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.

 1. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie

prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych

praw autorskich twórców prac

Do prac proszę dołączyć oświadczenie pełnoletnich autorów prac lub prawnych opiekunów osób małoletnich na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z prowadzeniem i podsumowaniem konkursu oraz ewentualną publikacją prac przez stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum 

Edukacji Ekologicznej , zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Autorzy przesyłający prace

 na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich


==================================================================

Regulaminy konkursów pt. "Jak ochronić świat"  -czerwiec 2014 r.
Regulamin konkursu  plastycznego o tematyce ekologicznej

  pt „Jak ochronić świat ”

 

I.                   Organizator: Stowarzyszenie  Ziemia i My –Centrum Edukacji Ekologicznej

          41-303 Dąbrowa Górnicza   ul. G. Morcinka ( w ZS nr 3)

II.                Adresaci  konkursu – konkurs adresowany jest  do czterech  grup wiekowych:

·             klasy  0 - III szkół podstawowych (również  grupy 

         przedszkolne),

·             klasy IV-VI szkół podstawowych,

·              gimnazja,

·             szkoły  ponadgimnazjalne ( do 19 roku życia  , nie dotyczy szkół  

                                    specjalnych)

III.             Cel konkursu Konkurs ma skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i poszukiwania nowych perspektyw w jego obserwowaniu Elementem szczególnym tych obserwacji ma być woda, zbiorniki wodne i ich mieszkańcy lub inne składniki środowiska i ich ochrona.

IV.             Treść  pracy, technika, format :

                          Tematyka pracy musi  dotyczyć środowiska naturalnego w różnych aspektach  , ale pokazujący konieczność ,               sposoby jego ochrony

·         Uczniowie szkół podstawowych – format  A-3 lub A4 ( tylko najmłodsza grupa wiekowa) , technika: pastel  olejny lub suchy, farby plakatowe, akrylowe, kolaż

·         Uczniowie szkół gimnazjalnych : format  A-3, technika: pastel suchy, farby plakatowe, akrylowe,  pastel olejny,

·         Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych :  format  A-3, rysunek piórkiem , grafika ,farba olejna, akrylowa, pastel suchy lub olejny

·          fotografia barwna  lub czarno-biała (format A5 lub zbliżony) – fotografie będą oceniane jako osobna kategoria, bez względu na wiek autora.

V.                Warunki uczestnictwa

·         Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy

·         Każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia ; imię, nazwisko, wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i przykleić w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy.

·         W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna   oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

·         Równoprawnymi uczestnikami konkursu są   twórcy prac powstałych w czasie warsztatów malarskich organizowanych przez nasze  stowarzyszenie w  2014  roku.

VI        Terminy i adresy : prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora

             Stowarzyszenie  Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej   

              41-303 Dąbrowa Górnicza   ul. G. Morcinka ( w ZS nr 3)

              w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy :

·         Termin nadsyłania prac : 12 październik  2014 (liczy się data stempla pocztowego)

·         Termin podsumowania:  połowa listopada  2014

VII.  Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej  z zachowaniem osobistych praw autorskich  twórców prac.

 

VIII . Nagrody

            Przewidziano nagrody rzeczowe  dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz  wyróżnienia w  każdej kategorii.

Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.


           Nagrody dofinansowane są przez WFOŚiGW w Katowicach


Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej. w celach związanych z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 


Regulamin konkursu   na wykonanie rzeczy użytecznej

  z odpadów i rzeczy niepotrzebnych ,w tym z tekstyliów


Organizator: Stowarzyszenie  Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej .

             I.      Adresaci  konkursu – konkurs adresowany jest  do uczniów szkół podstawowych (łącznie z najstarszą grupą przedszkolną),  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

          II.      Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego  wykorzystania  odpadów  powstających w gospodarstwie domowym , nadanie nowego wymiaru pojęciu   powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.

          Treść  pracy: Tematyka dowolna.

Podstawowym materiałem mają być rzeczy zbędne i przeznaczone do wyrzucenia,w tym koniecznie tekstylia, ale dozwolone jest używanie farb i innych materiałów zdobiących.

       III.      Warunki uczestnictwa –  Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne . Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy oraz  estetyka wykonania.

       IV.      Praca  konkursowa  Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: . imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy , informację z czego przedmiot został wykonany. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i trwale dołączyć do pracy.

          V.      Terminy i adresy :

·         Termin nadsyłania prac – 12  październik   2014   (liczy się data  stempla  pocztowego).

·         Termin podsumowania:  połowa listopada   2014

           Prace należy nadsyłać na    adres stowarzyszenia: 41-303 Dąbrowa Górnicza                                       

           ul.G.Morcinka ( w ZS nr 3) w  odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do

              zniszczenia  pracy .

              W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i    

       nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna  oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

       VI.      Nagrody :przewidujemy nagrody rzeczowe  dla autorów trzech najlepszych prac , jak

   również    wyróżnienia , w każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia najlepszych prac 

   zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

            Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na   

            koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.


                             Nagrody dofinansowane są przez WFOSiGW w Katowicach

 

    VII.      Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie

           prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej  z zachowaniem  osobistych

           praw autorskich  twórców prac.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej. w celach związanych z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

=========================================================================================


Zapraszamy  uczniów z klas IV -VI szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkól ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w kolejnej edycji

Konkursu Poetyckiego

pod tytułem” Jak ochronić świat”

 

1. Cele Konkursu:

1). Kształtowanie zamiłowania do literatury pięknej.

2). Krzewienie kultury żywego słowa m.in. poprzez opisywanie różnych odczuć swoich

zmysłów,

3). Umożliwianie uczniom prezentowania swoich umiejętności twórczych:

4). Rozbudzanie wrażliwości przyrodniczej, zachęcenie do wszechstronnej obserwacji przyrody i pobudzenie do refleksji nad  rolą środowiska przyrodniczego w życiu każdego człowieka.

2. Zgłoszenie do konkursu.

Chętni do udziału w konkursie do dnia 15 maja 2014 r. nadeślą „Zgłoszenie” wraz z własnym utworem poetyckim związanym tematycznie z przyrodą ,środowiskiem naturalnym, zagrożeniami dla tegoż środowiska i koniecznością oraz możliwościami jego ochrony.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwę i adres szkoły, e-mail do kontaktu oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

Zgłoszenia i utwory poetyckie ( do każdego utworu musi być dołączone zgłoszenie w tym samym pliku) przyjmowane są wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@gmail.com

W nazwie pliku prosimy o podanie nazwiska autora i szkoły, a jeden plik może zawierać utwory tylko jednego autora. Każdy autor może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 utwory poetyckie.

Jury konkursu będzie oceniało:

1). Zgodność treści utworu literackiego z tematem ,sposób przedstawienia tematu

2). Kompozycję utworu (bogactwo środków literackich, poprawność  językową),

3). Ogólny wyraz artystyczny.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu br. O dokładnej dacie poinformujemy uczestników  w terminie późniejszym .

Lista nagrodzonych oraz nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Ziemia i My www.ziemiaimy.org.pl

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody rzeczowe, a najlepsze utwory zostaną dodatkowo opublikowane na naszej stronie  internetowej.

 


Konkurs na scenariusz lekcji dotyczącej edukacji dla zrównoważonego rozwoju

 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji wzbogacającego tradycyjny program nauczania o elementy zrównoważonego rozwoju, zwanego dalej „Scenariuszem” na pięciu możliwych etapach nauczania:

- edukacja przedszkolna (łącznie z tzw. zerówką)

- edukacja wczesnoszkolna

- edukacja w klasach IV-VI szkół podstawowych

- gimnazja ( z wyłączeniem gimnazjów dla dorosłych)

- szkoły ponadgimnazjalne ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych)

2.. Na zrównoważony rozwój składają się powiązane zagadnienia dotyczące środowiska, gospodarki i społeczeństwa.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium całego kraju .

4. Celem konkursu jest:

- promowanie edukacji dla zrównoważonego rozwoju;

- zachęcenie uczestników i do przygotowywania własnych scenariuszy lekcji;

- wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów;

5. Konkurs zorganizowany jest dla nauczycieli i edukatorów , zwanych dalej „Uczestnikami” . Uczestnicy biorą udział w Konkursie pojedynczo.

6.. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest jedynym autorem nadesłanego Scenariusza i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

5. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 Scenariusze.

6. . Zgłoszony do Konkursu Scenariusz musi spełniać następujące kryteria:

·         zgłaszający jest jego autorem (podaje na stronie tytułowej scenariusza następujące dane : imię nazwisko, adres , telefon kontaktowy i adres e-mail).

·         musi być napisany w języku polskim;

·         zawiera następujące elementy: a) temat; b) przedmiot, na który został przygotowany; c) cele; d) metody i techniki; e) szczegółowy przebieg lekcji; f) wykorzystanie środków dydaktycznych, w szczególności tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych i materiałów ikonograficznych; g) określenie czasu trwania lekcji – dopuszczalne jest przygotowanie Scenariuszy na 45 minut lub na 90 minut zajęć; h) bibliografia.

7.      Objęta Scenariuszem lekcja/zajęcia musi spełniać następujące kryteria:

·         ukazywać powiązania pomiędzy przynajmniej dwoma z trzech elementów zrównoważonego rozwoju (środowisko naturalne, gospodarka, społeczeństwo), w tym zawsze środowiska naturalnego;

·         być poprawna metodycznie i merytorycznie.

·         do Scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez uczestnika takie jak karty pracy, plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji oraz wersję cyfrową scenariusza i załączników.

·         Scenariusz nie może przekroczyć 6 stron maszynopisu (do tej liczby nie wlicza się załączników).

8. Jury konkursu podczas oceny nadesłanych prac kierować się będzie następującymi kryteriami:

·         atrakcyjność (połączenie treści edukacyjnych z ciekawą formą przekazu);

·         poprawność metodyczno – merytoryczna;

·         stopień zaangażowania uczniów

·         innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod;

·         dostosowanie Scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy.

9. Termin nadsyłania prac ( w formie pisemnej oraz w wersji cyfrowe) mija 11 kwietnia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego)

10. Nagrody i wyróżnienia

·         1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2014 r., poprzez opublikowanie na stronie www.ziemiaimy.org.pl .

·         Nagrodzeni i wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o zwycięstwie indywidualnie, drogą mailową lub telefoniczną

·         Zwycięzcy Konkursu otrzymają od organizatora nagrody rzeczowe i dyplomy

11. Prawo do scenariuszy

·         Uczestnicy Konkursu oświadczają, że przysługują im jako twórcom wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanych Scenariuszy, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.

·         Uczestnicy Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych modyfikacji przesłanych Scenariuszy oraz zawartych w nich utworów, z poszanowaniem ich oryginalnej formy.

·         Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie Scenariuszy oraz zawartych w nich utworów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

·         Uczestnicy Konkursu zezwalają Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie ze Scenariuszy i przenoszą na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich

12.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

·         Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz dla celów edukacyjnych.

·         Dane zdobywców nagród i wyróżnień Konkursu: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania / reprezentowana szkoła, informacje o zajętym miejscu/wyróżnieniu zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora.

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania Konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
”Moje drzewo”

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

Zaprasza uczniów z klas IV -VI szkół podstawowych oraz z gimnazjów

do wzięcia udziału w kolejnej edycji

Konkursu Poetyckiego

pod tytułem ” Moje drzewo”

(Regulamin)."Nie wyrzucaj - wykorzystaj"


Regulamin konkursu - na wykonanie przedmiotu użytkowego z niepotrzebnych rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia

 1. Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej.

 2. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (łącznie z najstarszą grupą przedszkolną), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania rzeczy niepotrzebnych, odpadów, makulatury , pojęcie powtórnego wykorzystania oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych.

 4. Treść pracy: Praca nadesłana na konkurs ma być ozdobą świąteczną lub karnawałową lub upominkiem .W tej kategorii mieszczą się także zabawki.

 5. Przykładem takich prac mogą być prace z samodzielnie wykonanego papieru czerpanego np. kartki świąteczne z życzeniami, papierowa biżuteria , koszyczki wykonane z papierowej wikliny ,łańcuchy, stroiki itp. Przedmioty mogą być ozdabiane w dowolny sposób. Dozwolone jest łączenie odpadów z naturalnym tworzywem np. szyszkami, drewnem itp. pod warunkiem, że nie będzie to powodowało niszczenia pracy ( nie dołączamy świeżych owoców ,warzyw itp.).

 6. Warunki uczestnictwa – Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne. Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność pracy i estetyka wykonania.

 7. Praca konkursowa – Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, informację z czego przedmiot został wykonany i jakie jest jego przeznaczenie . Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i trwale dołączyć do pracy.

 8. Terminy i adresy:

  • Termin nadsyłania prac – 15 październik 2011 (data stempla pocztowego).
  • Termin podsumowania: połowa listopada 2011

  Prace należy nadsyłać na adres stowarzyszenia: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G.Morcinka (w ZS nr 3) w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy. Do każdej przesyłki należy dołączyć się zbiorczą informację zawierająca spis prac (tytuły i nazwisko autora), adres placówki, adres poczty elektronicznej i nazwisko opiekuna !!!

 9. Nagrody: przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac, jak również wyróżnienia, w każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia najlepszych prac zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

 10. Inne - Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.

Ważne!!!! W obydwu konkursach prosimy o dołączanie do zbiorczej informacji kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail)Dźwięki w naturze


Konkurs na utwór muzyczny złożony z dźwięków wydawanych przez elementy pochodzące ze środowiska przyrodniczego.

 1. Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej.

 2. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na bogactwo dźwięków w naturze i możliwości artystyczne (muzyczne) jakie daje przyroda.

 4. Treść pracy - Należy przesłać nagranie na płycie CD (lub na innym nośniku) krótkiego utworu wykonanego przy użyciu naturalnych przedmiotów pochodzących ze środowiska naturalnego np. kamieni, wody, drewna itp. Dopuszczalny jest akompaniament na tradycyjnych instrumentach, ale także zbudowanych z naturalnych elementów , nie zasilanych elektrycznie. Inną mozliwość to użycie przedmiotów bedących odpadami np. butelek po napojach.

 5. Dopuszczalne jest przesłanie utworów pocztą elektroniczną w formacie mp3 na adres ziemiaimy@wp.pl w plikach nie przekraczających 50 MB.

 6. Warunki uczestnictwa - Praca konkursowa ma być wykonana jednoosobowo lub w grupach maksymalnie 3-osobowych. Oceniana będzie pomysłowość twórców , oryginalność pracy i wartość muzyczna.

 7. Praca konkursowa - Każda nadesłana praca (płyta CD lub podobne) musi mieć dołączony opis i zawierać: imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, informację jakich instrumentów i przedmiotów użyto.

 8. Terminy i adresy:

  • Termin nadsyłania prac (płyt CD lub podobne) – 28 października 2011 (data wpływu pracy do stowarzyszenia)
  • Termin podsumowania – listopad 2011

  Prace należy nadsyłać na adres stowarzyszenia: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G. Morcinka (w ZS nr 3) w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy.

  Do każdej przesyłki należy dołączyć zbiorczą informację zawierająca spis prac (tytuły i nazwisko autora/ów), adres placówki, adres poczty elektronicznej i nazwisko opiekuna !!!)

Do góry