Zgornje Danje - najvišja Slovenska vas pod "obronki" Ratitovca

Doživite neokrnjeno naravo in obiščite nas

pokličite 041/637-968


    

 


  


 Koordinate:
 
427040, 121660
46°14´06.44" N
14°02´57.19" E
1100  mnv
 
 
Zgornje Danje nad Selško dolino so najvišja slovenska vas. Prvo poročilo o naseljenosti na tem ozemlju poteka z dne 18. junija leta 1286, ko je freisinška gospoščina povabila svoje podložnike - Nemce - iz Pustertala. Tu se tudi omenja, da je tega leta na tem ozemlju že obstajala županija Sorica.  Tudi urbarja iz leta 1291 in 1318 omenjata to župnijo. Poročila o narodnosti in domovini kolonistov soriškega ozemlja so precej poznega datuma. Najjasnejše in obenem tudi najbolj merodajno poročilo je notica iz urbarja leta 1513. Drugo poročilo je notica ljubljanskega škofa Hrena iz leta 1609, ki jo je natisnil tudi Valvasor.
 
V Franciscejskem katastru (Ljubljanska kresija iz leta 1817 - knjiga L27-Arhiv Republike Slovenije) so v zemljiški mapi pod katastrsko občino Daine v letu 1825 vrisane v Zgornjih Danjah štiri oziroma pet zazidanih parcel pod številkami 20, 21, 22, 23 in 24. Prve štiri številke se nanašajo na hube - grunte, medtem, ko se zadnja številka 24 nanaša na kajžo.
 
Z vpeljavo hišnih številk v letih 1750 do 1770 so hiše v Zgornjih Danjah dobile številke, ki so vse do danes ostale nespremenjene. Povedati je treba, da v vseh dokumentih, ki obravnavajo zemljiško in hišno posest ter davčno evidenco, nastopa katastrska občina Daine, ki zajema: Spodnje in Zgornje Danje, Zabrdo, Torko in Ravne. Katastrska občina Sorica, ki je zajela poleg navedenih zaselkov še Prtovč, Podlonk in Davčo je bila ustanovljena "šele" leta 1817.
 
V Terezijanskem katastru za leto 1754 so vpisana naslednja imena za kmetije v Zgornjih Danjah:
 
1. Tomaž Bäheimb
2. Alenka Häberle
3. Urban Märhtl
4. Marina Häberle
 
Priimki v tem času so bili seveda nemški in sicer: Frölich, Keischer, Gasser, Wegusch, Garthner, itd. Z dobo prosvetljenstva (1768 do 1819) pa so se pod vplivom katoliške cerkve in pa seveda odvisno od župnika pričeli spreminjati priimki v rojstnih, krstnih, poročnih in mrliških knjigah, iz prejšnjih nemških v fonetizirana slovenska imena. Tako so konkretno v župniji Sorica nastali iz: Insterlein - Jensterle, Wegusch - Beguš, Froelich - Frelih, Keischar - Kejžar, Gasser - Gaser, Garthner - Gartner, Valentintschitsch - Valentinčič, itd.
 
Podatke mi je po spominu za leti 1950 in 1996 povedal Ivan Beguš, sedanji gospodar kmetije Pr ´Jurju v Zgornjih Danjah št. 4.
 
Hišna številka:
 
sedanja    leta 1950           ime in priimek              hišno ime

 št. 1   

 št. 2

Matevž Gartner 

Balant 

 št. 2

 št. 3

Nikolaj Jensterle 

Adam 

 št. 3

 št. 1

Gašper Gaser 

Jurjova kajža 

 št. 4

 št. 4

 Janez Beguš

Pr ´Jurju 

 št. 5

 št. 5

Frančiška Kemperle 

Gajger 

 št. 6

 št. 8

 Valentin Koder

Pri Kodru 

 št. 7

 št. 6

Franc Frelih 

Zgornji Trojar 

 št. 8

 št. 7

 Franc Gaser

Spodnji Trojar