Ženske studije su jedan od programa koji sprovodi Ženski centar u skladu sa ciljevima osnivanja organizacije. U Užicu se odvija od 2000 godine.

U prvoj godini realizacije projekta, polaznice su bile žene iz gradova Zlatiborskog okruga koje su bile članice ženskih grupa u začetku, kao i članice Ženskog centra koje su želele da se obrazuju i žene i devojke iz drugih grupa iz Užica. Predavačice su bile uglavnom sa strane: iz Beograda, Niša i Novog Sada. Realizacija programa se odvijala u prostorijama Ženskog centra u Užicu.

U drugoj godini u polaznice programa uključuju se i studenti/kinje Učiteljskog fakulteta Užice. Predavanja su se odvijala paralelano u Ženskom centru za stalne polaznice i na Učiteljskom fakultetu za celu populaciju studenata/kinja. Predavačice su bile iz drugih gradova, a razvile smo i svoje kadrove.

U trećoj godini su polaznici studenti i profesori Učiteljskog fakulteta Užice. Projekat se realizovao na Učiteljskom fakultetu. Predavači su u većem broju bili profesori/ke i asistenti/kinje sa Učiteljskog fakulteta u Užicu.

U četvrtoj godini Ženske studije su implementirane u redovan kurikulum na Učiteljskom fakultetu, na smeru za učitelje.

U petoj godini Ženske studije su implementirane u redovan kurikulum na Učiteljskom fakultetu, na smeru za učitelje i na smeru za vaspitače.

U šestoj godini uvodi se i izborni premet pod nazivom Studije roda, a i dalje je sam program Ženskih studija implementiran u redovan kurikulum na Učiteljskom fakultetu, na smeru za učitelje i vaspitače.

Naše iskustvo, istraživanja u svetu i kod nas, iniciralo nas je da 2000. godine pokrenemo program Ženskih studija i da od 2003 godine ovaj program ugradimo u inicijalno obrazovanje nastavnika i vaspitača i da na taj način vršimo rekonstrukciju patrijahalnog modela vaspitanja. Broj korisnika je oko 400 studenata/kinja (to su studenkinje/ti od I do IV godine, na dva smera: za profesore razredne nastave (320) i vaspitački smer, dokvalifikacija (80). 

CILJEVI PROGRAMA:

Obrazovanje što većeg broja studenata/kinja na pitanjima rodne ravnopravnosti (znanja, vrednosti, veštine i ponašanja);

Implementacija koncepta rodne jednakosti u odgovarajuće delove kurikuluma.

ZADACI PROGRAMA:

Da obrazovanjem budućeg učiteljskog kadra i uključivanjem profesora na fakultetu proširimo uticaj preko institucija, na vaspitavanje mladih naraštaja u pravcu izgradnje partnerskih odnosa među polovima;

  • prepoznavanje polnih stereotipa u svojoj kulturi;

  • razumevanje izvora polnih stereotipa;

  • izgradnja potrebnih znanja i veština za prepoznavanjem polnih stereotipa u pisanim materijalima za decu i udžbenicima;

  • razvoj veština otkrivanja polnih predrasuda, seksizma kod sebe i drugih;

  • ukazivanje na posledice i negativan uticaj rodne neravnopravnosti iz različitih uglova (ekonomskog, društvenog, socijalizacijskog);

  • razvijanje veština koje su potrebne za suprostavljanje i izazivanje polne pristrasnosti, ispitivanje i istraživanja na temu polnih stereotipa u porodici, školi, društvu.