Misija organizacije:

Poboljšanje kvaliteta života žena ostvarivanjem ženskih ljudskih prava i njihovom samorealizacijom.

Cilj organizacije:

Unapređivanje položaja i kvaliteta života svih žena, a posebno žena iz ugroženih grupa kroz:

  • Činjenje ženskog pitanja vidljivim u lokalnoj sredini.
  • Podizanje svesti žena o njihovim pravima, potencijalu i položaju.
  • Pružanje podrške ženama u ostvarivanju njihovih prava, potencijala i poboljšanju položaja.
  • Povezivanje sa drugim NVO i uključivanje u žensku mrežu.

Programi organizacije:

Ženski centar Užice svoje ciljeve ostvaruje kroz tri programa:


Principi organizacije:

Ženski centar Užice se u radu rukovodi feminističkim principima i principima tolerancije i demokratskog dijaloga.

Kako je nastao:

Ženski centar Užice (ŽCU) registrovan je 4.avgusta 1998. godine, kao rezultat inicijative 15 žena čiji je cilj bio da se u lokalnoj sredini progovori o realnom položaju žena, njihovim ženskim ljudskim pravima i sposobnostima, te da se ojača žensko samopouzdanje, da se žene aktiviraju u ostvarivanju sopstvenih prava i da se ekonomski osnaže.

Osnovni cilj organizacije je da unapredi položaj i kvalitet života žena, a posebno žena iz ugroženih grupa, kroz:

a) prepoznavanje potreba i problema žena, ali i njihovih potencijala, te podizanje svesti u javnosti o njihovom položaju i povećanje vidljivosti ovog pitanja kod kreatora politika i

b) organizovanje žena za ekonomsko osnaživanje, osamostaljivanje i povezivanje sa drugim organizacijama i uključivanje u žensku mrežu na regionalnom i nacionalnom nivou.

Ključna postignuća ŽCU od osnivanja:
  • Poboljšanje ekonomskog položaja žena kroz programe edukacije i zapošljavanja, te doprinos ŽCU u izradama lokalnih razvojnih strategija i planova koje uzimaju u obzir potrebe žena, pogotovo iz ugroženih grupa;
  • Poboljšanje ženskog zdravlja uspostavljanjem Savetovališta za žene obolele od raka dojke „Jefimija“;
  • Povećanje znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti kroz petogodišnji program ženskih studija i
  • Poboljšanje socio-ekonomskog statusa žena na selu kroz edukativne aktivnosti i osnaživanje žena na selu za samoorganizovanje i aktivizam, kao i osnivanje ženskih ekonomskih zadruga.

 Preduzetništvo