Doniranje i primanje garderobe
 
Servis za prikupljanje, sortiranje i doniranje tekstila
 
Krenuo je sa radom u julu 2010 god. kao rezultat projekta Prikupljanjem i reciklažom tekstila do održivih socijalnih usluga za stanovništvo sa ciljem pronalaženja održivih rešenja alternativnih vidova socijalnih usluga, uz tromesečnu finansijsku podršku Grada kroz Konkurs za socijalnu reformu grada i pomoć MPP Jedinstva – Sevojno, koje nam je ustupilo prostor za rad (200 m2).
 
Ciljevi servisa

 • Pomoć socijalno osetljivom stanovništvu, doniranjem upotrebljivog tekstila.
 • Doprinos povećanju zapošljavanja žena iz ranjivih grupa, kao oblik prevencije od dugoročne nezaposlenosti i socijalne isključenosti.
 • Edukacija stanovništva o značaju očuvanja životne sredine i promocija koncepta primarne selekcije otpada.
Aktivnosti servisa
 • Prikupljanje otpadnog tekstila.
 • Razvrstavanje prikupljenog tekstila na upotrebljiv i na tekstil za reciklažu.
 • Doniranje upotrebljivog tekstila korisnicima servisa.
 • Selekcija i kategorizacija tekstila za potrebe reciklaže.
 • Evidencija primljenog i izdatog tekstila.
 • Preuzimanje tekstila od građana koji nisu u mogućnosti da sami donesu tekstil (stare i bolesne osobe, osobe sa invaliditetom i dr.).
 • Periodične akcije obaveštavanja stanovništva o načinu i vremenu prikupljanja otpadnog tekstila.
Način rada servisa
 • Prikupljanje se vrši svakodnevno u periodu od 8-16 h odlaganjem u tri specijalizovana kontejnera za tekstil ili dostavljanjem u prostorije servisa.
 • Doniranje se vrši četvrtkom i petkom u periodu od 10-14h (neophodna je lična karta).
 • Način i količina doniranja je regulisana Pravilnikom o doniranju.
Dosadašnji rad

Servis funkcioniše zahvaljujući podršci Nacionalne službe za zapošljavanje i programu Javnih radova, velikom volonterskom radu naših saradnica, kao i spremnosti građana da odlažu otpadni tekstil.
 • Program Javnih radova NSZ nam omogućava periodično zapošljavanje (od 3 - 6 meseci) do 11 žena iz ranjivih grupa od čega 6 žena sa invaliditetom.
 • Uspostavljena mreža za prikupljanje kojoj učestvuju građanstvo, institucije, škole, udruženja.
 • 280 porodica iz socijalno ranjivih grupa su stalni korisnici servisa/ kod nas se snabdevaju garderobom i ostalim kućnim tekstilom.
 • Do sada je donirano što stalnim što povremenim korisnicima  22.500 komada garderobe i ostalog kućnog tekstila.
 • Razvrstano je 45 tona tekstila za reciklažu.
Gde se nalazimo

U prostoru nekadašnje tekstilne fabrike Froteks ul. Mališe Atanackovića br.3, 31108 Užice

Kontakt osoba
 
Marina Tucović Tel. 031/572-906; 069/750-231Prikupljanjem i reciklažom tekstila do održivih socijalnih usluga za stanovništvo


Cilj ovog projekta, koji je i dalje u toku, je ekonomsko i psihološko osnaživanje žena iz ranjivih i teško zapošljivih grupa, i to putem uticaja na osnovne izvore ranjivosti (nezaposlenost, neaktivnost i socijalna isključenost). Osnovna ideja projekta je da se izgradi model za uključivanje različitih grupa stanovništva koje se smatraju ranjivim, i to kroz stvaranje radnog ambijenta koji će podsticati njihovu aktivnost i motivaciju za uključivanje i društvenu angažovanost, a koji će ujedno biti u skladu sa njihovim mogućnostima i potencijalima.Ovaj projekat u sebi sjedinjuje pomoć ugroženom stanovništvu s jedne strane, i s druge, edukaciju o problemima životne sredine, značaju primarne selekcije otpada kao i valorizaciji tekstila kao reciklažne sirovine. Naime, tekstil se koristi u dve svrhe, umesto da završava kao otpad. Prva je pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u garderobi, a druga je proizvodnja regenerata od recikliranog tekstila koji bi se koristio u industriji nameštaja, automobila i za proizvodnju izolacionog materijala. Konačno, ovim rešenjem se produžava i vek sanitarne deponije.

Ovaj projekat je koncipiran u dve faze:
 • I faza: Formiranje socijalnog servisa za prikupljanje starog tekstila. Servis sa jedne strane zapošljava žene iz ugroženih grupa, a sа druge obezbeđuje donaciju tekstila ugroženom stanovništvu koje ima potrebu za njim.
 • II faza: Formiranje centra za reciklažu tekstila i izgradnja održivosti projekta.
Cilj formiranja Centra za reciklažu je rešavanje problema otpadnog tekstila na području Zlatiborskog okruga, uključujući i model primarne selekcije otpadnog tekstila i njegovu ekonomsku valorizaciju. Centar nudi rešenje za komunalni otpadni tekstil, a osim toga, utiče i na smanjenje stope nezaposlenosti teško zapošljivih grupa, i povećava stopu zaposlenosti osoba sa invaliditetom.
U okviru centra planirano je formiranje dva tipa radionica:
 • radionica za izradu predmeta od recikliranog tekstila i
 • radionica za proizvodnju regenerata od recikliranog tekstila.
Projekat je krenuo sa realizacijom u julu 2010. g. u cilju iznalaženja mogućnosti za održivi razvoj alterativnih vidova socijalnih usluga. Servis je počeo sa radom u julu 2010. godine. U periodu 2010–2012, kroz servis je donirano 8.500 komada garderobe i drugog tekstila. Servis trenutno raspolaže sa preko 10.000 komada različitog tekstila spremnog za doniranje. Ukupno 280 porodica sa područja Zlatiborskog okruga koristi usluge servisa (na mesečnom nivou).

Prikupljeno je 15 tona tekstila za reciklažu, od čega je 7,5 tona razvrstano i spremno za drugu fazu reciklaže.

Na projektu je zaposleno 11 žena iz teško zapošljivih grupa, od čega 5 žena sa invaliditetom. Ovaj deo projekta odvija se u okviru programa Javnih radova Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Užica.