Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.
Ženski centar Užice sprovodi projekat Veće učešće žena u odlučivanju - razvijenija zajednica koji se finansira od strane UN WOMEN.

Projektom se podržavaju aktivnosti koje su usmerene na stvaranje uslova za dugoročnu održivost politike rodne ravnopravnosti.

Aktivnosti su usmerene na:

 • jačanje uloge i kapaciteta organizacije za zagovaračke aktivnosti u zastupanju i zagovaranju za interese žena sa sela, kako bi se njihove potrebe i potencijali prepoznali i ugradili u lokalne razvojne politike i budžetske alokacije. Opširnije...
 • praćenje sprovođenja politika i monitoringu budžeta u oblasti poljoprivrede.
 • podršku i saradnju sa Savetom za ravnopravnost polova grada Užica kako bi se što više ostvarivali ciljevi predviđeni Nacionalnim akcionim planom za poboljšanje položaja žena i unapređenja rodne ravnopravnosti i obezbedilo sprovođenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i uključivanje žena u ruralnim područjima u rad i odlučivanje na nivou MZ (mesnih zajednica), da bi i ženski potencijali došli do izražaja i doprineli razvoju njihovih zajednica i da bi prava žena na odlučivanje postala trajna. Opširnije...
Kao logičan sled i potreba da se nastave započete aktivnosti nastao je projekat Monitorka, finansijski podržan od UN WOMEN.

Realizacijom projekta Monitorka, Ženski centar Užice se osmelio na pokušaj da da odgovor na nekoliko međusobno povezanih i identifikovanih problema. Ti problemi bili su:
 • neprepoznatost potreba žena u lokalnim razvojnim politikama i budžetskim alokacijama;
 • sporadična aktivnost organizacija civilnog društva na praćenju sprovođenja politika i monitoringu budžeta;
 • nefunkcionalnost postojećih mehanizma za rodnu ravnopravnost;
 • nedovoljna uključenost žena u ruralnim područjima u rad i odlučivanje na nivou mesnih zajednica.
Ciljevi: Odgovarajući na svaki od gore navedenih problema, ŽCU je težio da postavi temelje saradnje sa lokalnom samoupravom (LS) i drugim akterima u kreiranju programa i mera, i pokrene aktivnosti za unapređenje rodne ravnopravnosti u Gradu Užicu i Zlatiborskom okrugu, čime se doprinosi i transparentnosti i odgovornosti lokalne vlasti.

Takođe, ŽCU je kroz učešće u radu lokalnog Saveta za zapošljavanje želeo da doprinese da se prepoznaju potrebe žena i mladih u lokalnim razvojnim politikama i budžetskim alokacijama.
Opširnije...Rodna analiza budžetske stavke subvencije u poljoprivredi u budžetu grada Užica u budžetskoj 2009. godini. Na poziv Autonomnog Ženskog centra (AŽC) iz Beograda, ŽCU je, pored još pet ženskih organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije, učestvovao u projektu ,,Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna Vlada’’. U toku sprovođenja projekta članice organizacija su prošle višemesečnu obuku o budžetskim procesima i rodnoj analizi budžetskih programa i prikupljale su i analizirale podatke o budžetskim alokacijama u svojoj lokalnoj zajednici.

Kroz projekat, OCD su nastojale da ostvare nekoliko međusobno zavisnih ciljeva:
 • Da se upoznamo sa procesom donošenja, usvajanja i izvršenja budžeta na lokalnom nivou;
 • Da utvrdimo u kojoj meri su politike predviđene usvojenim strateškim dokumentima prisutne u samom budžetu, odnosno da li su prioriteti koji su definisani strategijama vidljivi u budžetu, kao i koji su prioriteti vidljivi;
 • Da utvrdimo u kojoj je meri i na koji način pitanje rodne ravnopravnosti i uopšte poboljšanje položaja žena vidljivo u strateškim dokumentima i u samom budžetu, te da li se politikama i alokacijama sredstava podstiče poboljšanje položaja žena i promovisanje rodne ravnopravnosti, ili se i dalje proizvodi nejednakost;
 • Opredeljujući se za jednu budžetsku stavku kojoj smo posvetile više pažnje, želele smo da utvrdimo na koji su način sredstva raspoređena i za koje namene, te da li su žene i muškarci u jednakoj meri zastupljeni u raspodeli, i da li su imali istu mogućnost da koriste budžetska sredstva.
AŽC je sažeo nalaze OCD i izdao publikaciju ’’Za smanjenje siromaštva: rodna ravnopravnost i odgovorna Vlada’’ u kojoj su istaknuti opšti zaključci i preporuke, kao i pojedinačni, za svaki grad.
ŽCU je odabrao da analizira budžetsku stavku Subvencije u poljoprivredi u budžetu grada Užica za 2009. godinu. Cilj ŽCU je bio da rezultate analize, informacije o raspodeli budžetskih sredstava, način raspodele sredstava, pristup sredstvima iz budžeta, približi svojoj ciljnoj grupi – ženama iz seoskih mesnih zajednica. Takođe, cilj ŽCU bio je da resurs koji čini ciljna grupa, seoske žene, i njihov uglavnom neplaćeni rad, predstavi donosiocima odluka i da lobira za uključivanje i finansiranje njihovih potreba i inicijativa iz budžeta lokalne samouprave.


ŽCU je svoje preporuke koncipirao kao policy dokument i poslao ga donosiocima odluka. Ovaj dokument je delom i zahtev prema donosiocima odluka da se u aktivnosti koje se finansiraju iz ove budžetske linije, za budžetsku 2010. godinu uvrste aktivnosti kojima se bave žene na selu, na prvom mestu plastenička proizvodnja povrća.


Ka socijalnoj koheziji – Uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena, žrtve nasilja u porodici. ŽCU je u ovom projektu učestvovao kao partnerska organizacija, i radio analizu lokalnih propisa sa aspekta prava žena iz ranjivih grupa. Na osnovu urađene analize date su preporuke i predlozi pojedinih dokumenata i predlog izmene i dopune Odluke o socijalnoj zaštiti grada Užica.
Osnaživanje nezaposlenih žena i muškaraca (2009. godina) bio je pilot projekat koji je nastavak saradnje sa YWCA iz Vankuvera, a sastoji se u implementaciji metoda koju ova organizacija primenjuje u radu na osnaživanju žena u aktivnom traženju posla. Projektom je bilo obuhvaćeno 50 direktnih korisnika, a krajni cilj je bio je da se poveća konkurentnost nezaposlenih žena i muškaraca na tržištu rada putem osnaživanja i osvešćivanja o njihovim ličnim kapacitetima. Njegova suština je u radu na psihološkom osnaživanju i ohrabrivanju nezaposlenih žena i muškaraca da prihvate izazove tržišne ekonomije, tako što će se uključiti u tokove edukacije i aktivnog traženja posla, a pored toga i u prihvatanju poslova koji nisu u skladu sa njihovim nivoom i vrstom obrazovanja, kao prelaznog rešenja do ostvarenja konačnog zaposlenja. Ovakva vrsta edukacije je usmerena i na preuzimanje odgovornosti za sopstveni život u skladu sa realnim okruženjem. Učesnici su u evaluacijama pokazali veliko oduševljenje ovakvom vrstom pristupa temi zapošljavanja. U praksi su iskoristili stečeno znanje da ga prenesu drugima, kao i prilikom zapošljavanja. Nažalost nismo imale mogućnosti da nastavimo kontinuiranu obuku koja bi na duži rok pokazala potpunije efekte, kao što je to slučaj u Kanadi.Ženski pokret ženska mreža (2007-2011) bio je projekat kroz koji je pružana podrška ženama sa sela da se samoorganizju kroz formiranje udruženja i aktiva u seoskim mesnim zajednicama (MZ) u opštinama Vlasotince, Bečej, Čajetina, Prijepolje i Užice).

Projekat je imao veliki značaj jer je obuhvatio preko 3.000 žena i pokrenuo brojne inicijative: međuseosku saradnju, afirmaciju ženskog stvaralaštva i ekonomskih potencijala, osmišljavanje i kreiranje programa za zapošljavanje žena i subvencija u poljoprivredi (finansiranih iz budžeta lokalanih samouprava) kao i brojne studijske posete.
Nosilac ovog projekta bila je Ženska ekonomsko - ekološka inicijativa iz Beograda (ŽEKO) u kojoj je ŽCU bio vodeća partnerska organizacija. Projekat je pokrenut 2007, a trajao je do 2011. godine.
Podrška razvoju ženskog zadrugarstva u Užicu (2005-2010) uz finansijsku podršku Karitasa iz Beča. Kroz ovaj projekat opremljene su :
Obrazovna zadruga Sofija”, ZZ Pro Femine, Poslovna zadruga Alijansa i Zdravstvena zadruga Sv Mina. Pored toga podržane su i neke od aktivnosti koje su sprovodile ove zadruge:
 • subvenciju u ceni časova stranih jezika za studente, nezaposlene, penzionere i srednjoškolce i kurseve šivenja i pletenja koje je organizovala obrazovna zadruga Sofija i
 • zdravstvenu edukaciju stanovništva na selu i prigradskim MZ na temu prevencije gojaznosti, visokog pritiska, masnoće u krvi i moždanog udara koje je organizovala zdravstvena zadruga “Sv Mina”.

Zastupanje radnica iz “Impol Sevala” (Valjaonice aluminijuma Sevojno) protiv diskriminacije (2005.god.)
Grupa radnica iz “Impol Sevala“ obratila se 2005.godine Ženskom centru Užice zbog diskriminacije koju su doživele u procesu privatizacije. Naime, odlukom Upravnog odbora ove kompanije, bilo je predviđeno da zaposlene žene kroz Socijalni program, u slučaju dobrovoljnog raskidanja radnog odnosa, dobiju 50 evra po godini staža manje nego što je predviđeno za njihove muške kolege.

Rezultat: ŽCU je uz stručnu podršku ekspertkinja za radno pravo teorijski i zakonski utemeljeno napisao zahtev za poništenje odluke, pokrenuo mehanizme zastupanja u relevantnim institucijama (kao što su: Savet za ravnopravnost polova Vlade RS, Odbor za ravnopravnost polova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku) i izvršio pritisak putem medija, od strane ženskih organizacija AŽIN-a, Rekonstrukcija ženski fond, i putem podrške potpredsednice Saveza sindikata Srbije, Slobodanke Branković. Ova odluka je poništena i doneta je nova odluka kojom su žene izjednačene u pravima sa svojim muškim kolegama. Donošenjem ove odluke stvoreni su uslovi da radnice koje su 2003. godine otišle u penziju, pod još nepovoljnijim uslovima, jer je razlika u naknadi bila još veća u korist radnika - muškaraca, putem tužbe ostvare svoja prava na sudu. Rezultat ovog zastupanja je da je u tom trenutku preko 60 žena ostvarilo svoja prava i da je široka javnost u zemlji i inostranstvu bila obaveštena o ishodu, tako da ovaj slučaj zastupanja predstavlja pozitivan primer i služi za sprečavanje kršenja prava žena u budućnosti.Projekat treninga Pet koraka do biznisa, šest do zadruga bio je usmeren na podsticanje nezaposlenih žena sa tržišta rada i iz ženskih grupa:

- da prihvate izazove tržišne privrede,
- da razmisle o svojoj viziji biznisa, ukoliko je imaju,
- da steknu svoju viziju na osnovu predstavljenih mogućnosti i razmene iskustava sa drugim ženama koje su već krenule u tom pravcu,
- da svoju viziju pretoče u konkretan plan,

- da steknu pojam o tome u kom pravnom obliku mogu da registruju svoj biznis,
- da steknu predstavu šta im je najneophodnije u istraživanju mogućnosti za održivost takvog biznisa / tržište i konkurencija /,
- na koji način mogu da dođu do informacija o svojim konkurentima i potencijalnim klijentima,
- na koji način treba da sakupe informacije koji ih troškovi očekuju,
- da naprave projekciju budućih prihoda,
- da upoređivanjem troškova i prihoda steknu uvid da li je taj biznis održiv,
- da steknu znanje koji su koraci i koja je tehnika pravljenja biznis plana.

U toku tri godine 2003-2006 održano preko 25 treninga u raznim gradovima Srbije. Kao rezultat treninga u Srbiji je formirano 10 ženskih zadruga različitih delatnosti, više samostalnih radnji, agencija i jedno preduzeće. Prilikom formiranja privrednih subjekata žene su koristile donacije i sredstva za samozapošljavanje Nacionalne službe zapošljavanja.
Kampanje “Ekonomski ravnopravne“ i “Za nas za druge“
Ove dve kampanje pokrenute su nakon što je 8. marta 2003. god. na sastanku Ženske mreže koji je organizovao AŽIN (Asocijacija za žensku inicijativu iz Beograda) usvojena Strategija aktivnog učešća ženskih organizacija u kreiranju politika za zapošljavanje žena, koja se temeljila na Pekinškoj deklaraciji i Platformi za akciju.
Ženski centar Užice je učestvovao u ovim kampanjama zajedno sa 10 drugih ženskih organizacija na nivou Srbije.


        

Žene ženama do zaposlenja (2002. god.), projekat namenjen nezaposlenim ženama ekonomske struke, rezultirao je visokim zapošljavanjem: čak 38% žena je dva meseca nakon završetka obuke našlo zaposlenje ili otvorilo svoje agencije za vođenje knjigovodstva.


 
       
Znanje je moć (2000. god.), projekat čiji je cilj bilo sticanje dodatnih znanja i veština, dokvalifikacija 40 nezaposlenih žena sa tržišta rada radi lakšeg zapošljavanja. Obuka je trajala 6 meseci i obuhvatila je obuku za rad na računaru: osnove rada na računaru, MS Word, Excel, informatičko knjigovodstvo i korišćenje intereneta. Ženama je bio obezbeđen besplatan prevoz. U toku dve godine sve žene koje su prošle obuku našle su zaposlenje.