ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
 

         Програмата за работа за 2008 година ги определува генералните насокои во кои ќе дејствува здружението.

        Во себе ги има содржините кои произлегуваат од потребите на членството: