Terminoloogia sõnastik

Terminoloogia sõnastiku eesmärk on seletada lahti mõisteid, mille tähendus on sageli spetsiifiline ning mida ei pruugi kõik inimesed teada. Eestikeelne tõlge on samuti juurde lisatud, kuigi mõne mõiste puhul puudub ametlik eestikeelne versioon. Kõiki tõlkesõnastiku mõisteid me siia pole pannud, aga kui leiate mõne sõna, mis peaks siin olema, aga pole, siis andke palun teada.

A

abundance - rohkus, küllus
abundance of scarcity - puuduse rohkus, laialdane nappus
access center - tarbekeskus
aeroponics - aeropoonika
automation - automatiseerimine

B

Boom and Bust Cycle - tõusu ja mõõna tsükkel /buumi ja languse tsükkel

C

collateralized debt obligation (CDO) - hajutatud tagatisega võlaobligatsioon
compound interest - liitintress
cost efficiency - kuluefektiivsus
Contour Crafting - Kontuurehitus
controlled fusion power - termotuumaenergia
corporation - ettevõte, (suurettevõte)
credit default swap (CDS) - maksevõimetuse kindlustusinstrument
Credit Expansion - krediidi suurenemine
cybernation - küberneerimine
cybernated - arvutijuhitud, küberneeritud
cyclical consumption - tsükliline tarbimine

D

deliberate withholding of efficiency - tahtlik efektiivsuse tagasi hoidmine/takistamine
derivative - tuletisinstrument
desalinization plant - veemagestusjaam
duplication of competitive products - (konkureerivate toodete kattuv tootmine)

E

established [institution/power/society] - väljakujunenud

F

foreclosure - tagatise äravõtmine laenu katteks, tagatise müük
Fractional Reserve System/banking - osalise reservi süsteem, kohustusliku reservmääraga süsteem/pangandus
fraudulent claims - petunõue

G

geothermal power - geotermaalenergia või geotermiline energia (pole sama, mis maasoojusenergia)

H


high-energy society -
hydroponics - hüdropoonika

I

interdisciplinary teams - interdistsiplinaarsed meeskonnad
intrinsic obsolescence - loomuomane iganemine

M

*Maglev train - magnethõljukrong
mechanization - mehhaniseerimine (automatiseerimine)
money sequence - raharinglus 

N

nature vs. nurture - loodus/geenid vs. kasvatus

O

outsourcing - alltöövõtt, allhange, väljasttellimine, teenuse sisseost, (funktsioonisiire)

P

photovoltaic energy - päikeseenergia, päikesepatareidega/päikesepaneelidega toodetud energia 
planned obsolescence - ettekavatsetud iganemine, sisseplaneeritud iganemine, planeeritud hülgamine
profit motive - kasumiajend

R

reinforced pre-stressed concrete - (eelpinge betoon)

S

scientific method - teaduslik meetod
servitude - sundteenistus, võlaorjus
shape memory material (alloy) - mälukujuga materjal (sulam), kujumälumaterjal, kujumäluga materjal (sulam)
structural violence - struktuurne vägivald
sustainable - jätkusuutlik
systems approach - süsteemne lähenemine
systems theory - süsteemi teooria

T

technological unemployment - tehnoloogiline tööpuudus/töötus
thermocouple effect (= thermoelectric effect?) - termoelektriline efekt
tidal power - loodete energia
transveyor - transveier

U

University of Global Resource Management and Environmental Studies - Globaalsete Ressursside Haldamise ja Keskkonna Uuringute Ülikool

Z

Zeitgeist (üldiselt ei tõlgi) - ajavaim või ajastu vaim, ajahõng või ajastu hõng

W

wave energy/power - laineenergia, lainete energia