„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Spoločnosť VÚEZ, a.s., Levice spolu s partnerom: Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava realizuje od júna 2010 do mája 2015 projekt: 

Znalostná Databáza a Expertný Systém environmentálneho riešenia
       havárií straty chladiva v prevádzke Jadrovej Elektrárne


Miestom realizácie je mesto Levice, Trenčín, Rybník.

Termín realizácie: 06/2010 - 05/2015

Celkové náklady na projekt 2 389 546,00EUR. Výška nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ činí

1 999 659,50 EUR, čo predstavuje intenzitu pomoci v hodnote  približne 83,7 %.


Technická bezpečnosť a prevádzková spoľahlivosť jadrových elektrární (JE) je vysoko aktuálna téma. Projekt umožní realizovať výskum medzinárodnej kvality v oblasti bezpečnosti jadrových elektrární - zvýši sa produkcia kvalitných publikačných výstupov ako aj realizácia spolupráce s praxou. Výrazným spôsobom sa zvýši aj kvalita vzdelávania na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Projekt v rámci svojich aktivít prispeje tak k rozvoju Nitrianskeho,ako aj Trenčianskeho regiónu s dosahom na celé územie SR, založeného na využívaní nových vedomostí. Realizácia samotného výskumu a jeho výsledky umožnia výraznejším spôsobom zapájať sa do medzinárodných projektov, aktivít a iniciatív. Projekt bude mať dlhodobé multiplikačné efekty v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a inovácií. Realizovanými výsledkami, ako aj následne výstupmi projektu bude v súlade s cieľom výzvy posilnená spolupráca medzi podnikateľským subjektom a partnerom z akademickej sféry.