Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zbylitowskiej Górze

opublikowane: 8 mar 2012, 14:38 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 5 kwi 2012, 08:48 ]

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zbylitowska Góra będzie dodatkowo udostępniony do publicznego wglądu w dniu 10 kwietnia 2012r od godziny 12.00 do 17.00 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze ( zmiana planu dotyczy okolic firmy „Roleski” ).

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

02.03.2012

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnów Nr VI/35/2011 z dnia 29 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 14.03.2012 r. do 13.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 207, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 207, o godz. 12:00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie na podany wyżej adres Urzędu Gminy Tarnów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.05.2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, na podany powyżej adres Urzędu Gminy Tarnów (e-mail: wkawula@gmina.tarnow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.05.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Tarnów.


Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł
 
źródło: http://bip.gminatarnow.pl/index.php?id=4&zoom=186
Comments