ځا ځیو قو می شو را


 

Zazi Tribal Council

Bremer Bank

Account Number: 6727390

Bank Address: 80 South Street, Suite 240

Minneapolis, MN 55402-2113

 

The Persons whose name is on the account are:

Aman Gul

Haji Nazar

1601, S. 4th St. Number 319

Minneapolis, MN 55454.

ګرانو ځاځيو اسلام و عليکم

پورته د بانک نوم او پته او د حساب نمره ليکل شوې ده. دا حساب د ځاځيو قومي شورا لپاره خلاص کړی شوی دی. په هم دې ترتيب قوماندان امان ګل په ځاځيو کې هم د ځاځيو د قومونو د نماينده ګانو يوه شورا جوړه کړي چې  هر ځل به د هغو په غوښتنې سره چې پيسې يي د څه د پاره په کار دي امانګل او بانک ته خط را ليږي، بيابه د امريکې د منيسوتا د حسابلرونکو په منظورې، هغه بانک کابل ته، د ځاځيو د شورا حساب ته پيسې نقل کوي. د کال په پای کې قومندان امان ګل به په خپل رپوټ کې ټولو ته چې مالي کمک ېې کړی د خپل مصرف رپوټ ورليږي.

هيله ده چه هرڅوک د خپل توان په اندازه، د خپل بانک حساب نه د ځاځيو بانک ته په منيسوتا کې خپل کمک هره مياشت وليږي.   

زمونړ فيصله داده چې د شورا رسمي کيدل به د ځاځيو دشورا غړو ته ضمينه برابره کړي چې د کابل له حکومت نه او هم د( ان. چو. ګانو) نه د مکتبونو د جوړولو لپاره، د کلينيکون، د سرکونو، برق، اوبو لګولو او نورو لپاره بودجه اخلي او مونږ په خارج کې د کتابونو، ويډيو، کاغذ، قلم  او نورو کوچنيو شيانو لپاره لږ څه پيسې ورليږو .  هدف دادی چې د ځاځيو شورا زمونږ په برخه اخيستنې سره نور اهميت هم پيدا کړي.

زه پخپله په واشنګتن کې يم . د بانک د جنجال يا کلني رپوټ لپاره وخت نلرم خو د قومندات امان ګل نه مننه کوم چې دا زحمت يي قبول کړی او تر اوسه دوه ځلې ددې کار د جوړيدو لپاره کابل او ځاځيو ته سفرونه کړي دي. تاسو کولای شی امان ګل سره د هغه په پته، د هرډول معلوماتو لپاره تماس ونيسي.

ددې ليک له مل پاڼې سره تاسو د ځاځيو شورا اساس نامه هم لوستی شي.

 

په ډيره وطني مينه

ډاکټر نبي مصداق