การปลูกอ้อย

 

วิดีโอ YouTube

ลักษณะของอ้อย
อ้อยเป็นไม้ล้มลุก สูง ๒-๕ เมตร ลำต้นสีม่วงแดงหรือเขียวปนเหลือง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยว เรียงสลับ กว้าง ๒.๕-๕ ซม. ยาว ๐.๕-๑ เมตร แตกกอได้เหมือนข้าว กอหนึ่ง ๆ มีหลายต้น ขณะยังเล็กอยู่แต่ละต้นเรียกว่าหน่อ แต่ละหน่อเกิดไม่พร้อมกันจึงมีหน่อต่างอายุในกอเดียวกัน เมื่อหน่อเหล่านี้เติบโตต่อไป ก็จะมีข้อและปล้อง เราเรียกหน่อที่มีข้อและปล้องว่าลำต้น ลำต้นที่แก่จะมีข้อและปล้อง

มากกว่าลำต้นอ่อน ที่ข้อทุกข้อมีตาหนึ่งตา ตาอ้อยเกิดสลับข้างกัน นอกจากตายังมีปุ่มรากจำนวนมากอีกด้วย

เราปลูกอ้อยโดยวิธีตัดลำต้นออกเป็นท่อนๆ ให้ท่อนหนึ่ง ๆ มีตา ๒-๓ ตาแล้วนำมาปลูก ตาก็จะเจริญเป็นอ้อยกอใหม่ มีรากซึ่งเจริญออกมาจากปุ่มราก ใบอ้อยคล้ายใบข้าว แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ถ้าดูใบอ้อยซึ่งมีอยู่ที่ข้อทุกข้อ จะเห็นรูปร่างของใบแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งสั้นหุ้มลำต้นทางด้านที่มีตา ส่วนนี้ เรียกว่ากาบใบ อีกส่วนหนึ่งยาวอยู่ต่อจากกาบใบขึ้นไป เรียกว่าแผ่นใบ ขอบใบเป็นจักคมคล้ายฟันเลื่อยปลายใบแหลม

อ้อยมีดอกเป็นช่อ ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด สีขาว ผลเป็นผลแห้ง ขนาดเล็ก เกิดที่ยอดของแต่ละลำต้น ช่อหนึ่ง ๆ มีดอกจำนวนมาก ในกอหนึ่งๆ อาจมีดอกเพียงบางต้นที่แก่ บางพันธุ์ไม่ออกดอก ดอกอ้อยคล้ายดอกข้าว แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ที่ฐานของแต่ละดอกมีเส้นคล้ายไหมสีขาวจำนวนมากหุ้มอยู่ เวลาดอกบานไหมเหล่านี้จะแผ่ออกทำให้ทั้งช่อดูคล้ายช่อไหม แต่ละดอกมีหนึ่งเมล็ดซึ่งสามารถเพาะให้งอกเป็นอ้อยต้นใหม่ได้