Unicode and Culture of Myanmar Language

ယူနီကုဒ္ ျမင္းရိုင္းႏွင့္ ဘိုင္နရီ ေခတ္လြန္ ျမန္မာစာ ယဥ္ေက်းမ

ေမွာ္ဆရာ

စကားခ်ီး

သုေတသန ေဆာင္းပါးကို ေရးခ်င္ျခင္း၊ ေျပာလိုခ်င္း ဆႏၵ အျမစ္တြယ္ ေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဘိုင္နရီေခတ္ (Binary Era)၊ အိုင္တီ ေခတ္ (IT Era) တြင္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား ႏွင့္ ယူနီကုဒ္ တို႔၏ ရႈပ္ေထြး က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ျပႆနာမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျငင္းခုန္မႈမ်ား ေတြ႕တိုင္း၊ ျမင္တိုင္း၊ ၾကားမိတိုင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆို လိုျခင္း ဆိုသည့္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵအား အရင္းခံသည္ ဟုဆိုႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေျပာေရးသာရွိ၊ ေျပာစရာ မရွိ ဆိုသလို ေျပာခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ကား ထဲထဲဝင္ဝင္၊ ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ သိကၽြမ္း နားလည္သူ မဟုတ္သျဖင့္ ေျပာႏိုင္ေသာ အစြမ္းမဲ့ကာ ႏႈတ္ဆိတ္ ေနခဲ့ရ၏။ ယခုေတာ့ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထဲဝင္ ပိုင္ႏိုင္စြာ သိကၽြမ္းသူ အျဖစ္ မဟုတ္ေစကာမူ အၿပီးသတ္ ရယူသံုးစြဲသူ (End User) တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားကို အမ်ား လက္ခံ သေဘာတူညီေသာ ခိုင္မာတည္တံ့သည့္ စံႏႈန္း၊ နည္းစနစ္ တစ္ခု ျဖင့္ ဘိုင္နရီေခတ္၏ ယူနီကုဒ္ ျမင္းရိုင္းအား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ စီးနင္းၿပီး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆီသို႔ ဆက္လက္ ဦးတည္ေစလိုေသာ ျမန္မာ လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္၏ ဆႏၵရင္း၊ ေစတနာ ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဖတ္ရႈေလ့လာ၊ မွတ္သားမိသမွ် အသိဥာဏ္အား အျခခံ၍ ဤေဆာင္းပါးအား ေရးသား လိုက္ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ဝိုင္းဝန္း၊ ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳ၊ မွတ္ခ်က္ခ်၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ၾကပါမည့္ အေၾကာင္းတို႔အား ဦးစြာ ပထမ ေလးစားစြာ အသိေပး လိုက္ရပါ၏။

 

အပိုင္း (၁)

ဘိုင္နရီ ေခတ္၏ ယူနီကုဒ္ ျမင္းရိုင္း

စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စြမ္းအင္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ား (Mechanical & Dynamic Engineering) တြင္ ျမင္းေကာင္ေရ အား (Horsepower) ဆိုသည့္ စြမ္းအင္ (Power) ကိုတိုင္းတာေသာ အတိုင္းအတာ (Unit) တစ္ခုရွိသည္။ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး၏ အစဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ကာလ (၁၇၀၂-ခုႏွစ္) ၊ စက္မႈ သိပၸံပညာရွင္ (Thomas Savery) ႏွင့္ (James Watt) တို႔မွ ျမင္း တို႔၏ သန္မာ ျဖတ္လတ္လွေသာ ခြန္အားကို စံထား သတ္မွတ္ကာ စက္ပစၥည္း မ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ အတိုင္းအတာ အျဖစ္ စတင္တီထြင္ သံုးစြဲခဲ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ အိုင္တီ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္လွေသာ ကြန္ျပဴတာ ဆိုသည့္ Binary စနစ္ သံုး ဂဏန္းႏွစ္လံုး (Digital) ပစၥည္းမ်ား ေပၚထြန္းလာ ၿပီးေနာက္ ကမာၻ အႏွံ႕အျပားရွိ အသီးသီးေသာ ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး အေပါင္းတို႕သည္လည္း သန္မာ ျဖတ္လတ္လွၿပီး အင္အား ေကာင္းမြန္လွသည့္ ယူနီကုဒ္ (Unicode) ဆိုေသာ ျမင္းရိုင္းႀကီး ကို စီးႏွင္ကာ အသီးသီးေသာ အေပ်ာ့ထည္မ်ား (Softwares)၊ အသံုးခ် ညႊန္ၾကားခ်က္ အစုမ်ား (Applications)ကို မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကား ျဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈသို႔ ျပဳလုပ္ဖန္တီးၿပီး သကာလ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ ေခတ္ႀကီး (IT Era or Digital Era) အတြင္း အေျပးအလႊား  ျဖတ္သန္း ခရီးႏွင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

 

 

 

ဝွက္စာဖြဲ႔ျခင္း (Character Encoding) ႏွင့္ ASCII Code နည္းစနစ္၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ကိန္းဂဏန္း အတိုင္းအတာမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အလင္းလႊတ္ ဒိုင္အုတ္မီးလံုးမ်ား (Light Emitting Diode-LED) ကိုသာ အသံုးျပဳသည့္ အန္နာေလာ့ဂ္ (Analog) ေခတ္ ကြန္ျပဴတာ မွသည္ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ခံ ပစၥည္း (Transistor)၊ လွ်ပ္သို (Capacitor) ႏွင့္ လွ်ပ္ခံ (Resistor) အစရွိသည္တို႔ကို သံုးေသာ ဘိုင္နရီေခတ္၊ တဖန္ ဘိုင္နရီေခတ္ အလြန္ တစ္ပိုင္း လွ်ပ္ကူး ပစၥည္းမ်ား (Semiconductors) ႏွင့္ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ခံ၊ လွ်ပ္သို၊ လွ်ပ္ခံ ပစၥည္းမ်ားကို ဆီလီကြန္ အလႊာတစ္လႊာ ထဲတြင္ စုေပါင္းထည့္သြင္း အသံုးျပဳေသာ ေပါင္းစပ္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း ပစၥည္းမ်ား (Integrated Circuit – IC)၊ မိုက္ခရို ပရိုဆက္ဆာ (Microprocessor) မ်ား အသံုးျပဳေသာ ယေန႔ေခတ္၊ အခ်ိန္အထိ ကြန္ျပဴတာ ဆိုသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ဂဏန္းႏွစ္လံုး စက္ပစၥည္း ကိရိယာ (Digital Devices) မ်ားကို လူတို႔ ခိုင္းလို၊ ေျပာဆိုလိုသည့္ အမိန္႔မ်ား၊ စာမ်ားအား နားလည္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ အတြက္ စက္နားလည္ေသာ ဘာသာစကား ျဖစ္သည့္ ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း (Character Encoding) နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစ၊ အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ တဖန္ ထိုဝွက္စာဖြဲ႕ထားေသာ စက္သာ နားလည္သည့္ ဘာသာစကားကို စက္ပစၥည္းကိရိယာ၏ အထြက္ရလာဒ္ (Output Result) တြင္ လူတို႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖစ္ေအာင္ ဝွက္စာ ေဖာ္ျခင္း (Decoding or Parsing) အမႈကို ျပန္ျပဳရ၏။ ထိုသို႔ ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္တကြ အျခားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္ ဝွက္စာေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း (၂) ရပ္ကို ပင္ ယေန႔ သတင္းႏွင့္နည္းပညာ ေခတ္တြင္ ကြန္ျပဴတာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ Computer Programming ဟု ေခၚဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ဤေနရာတြင္ အဓိကထား ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုလိုသည္မွာ ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း (Character Encoding) အပိုင္းျဖစ္သည္။ အမ်ား သိၾကသည့္ အတိုင္း ကမာၻေပၚတြင္ ဝွက္စာႏွင့္ တြဲဘက္ သိျမင္တတ္ၾကသည္မွာ ေရဒီယို ဆက္သြယ္ေရး ျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာ ေလာက၏ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ ႏွင့္ ယေန႔ထက္တိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသံုးစြဲလာသည့္ ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း နည္းစနစ္ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) အားလည္း ေရဒီယို ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း နည္းလမ္း ျဖစ္သည့္ ေမာ့စ္ဆ္ကုဒ္ (Morse Code) အိုင္ဒီယာ ကိုပင္ အေျချပဳ ဖန္တီးခဲ့ၾက၏၊

မူလ ပထမ ASCII Code မ်ားတြင္ Morse Code ၏ အေျခခံ မူလကုဒ္မ်ား ျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ အကၡရာ (English Alphabets) - ၂၆ လံုး ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္း (Numerical Digits) - ၁၀ လံုးသာ ပါရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္  အကၡရာမ်ားကို အႀကီးအေသး ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ပုဒ္ျဖတ္၊ ပုဒ္ရပ္ သေကၤတ (Comma, Full Stop, Exclamation Mark, Semi-Columns) မ်ား၊ သခ်ာၤဆိုင္ရာ သေကၤတမ်ား (Plus, Minus, Multiple, Divide, Percent, Greater Than & Less Than) ၊ ေငြေၾကး သေကၤတမ်ား ($)၊ အျခား အထူး သေကၤတမ်ား ( [ ], { }, &, *, |, \, /, ~,`, ^) ၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ အကၡရာမ်ား (Space Key, Delete Key, Ctrl Key, Shift Key. etc) အစရွိသည္ တို႔ကိုပါ ထပ္မံထည့္သြင္း လာခဲ့ၿပီး ပံုႏွိပ္ႏိုင္ေသာ အကၡရာမ်ား (Printable Characters) - ၉၄ လံုး ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ အကၡရာမ်ား (Non-printing Characters) - ၃၃ လံုး တို႔ျဖင့္ ASCII Code စနစ္တြင္ အကၡရာ- ၁၂၈ လံုး သို႔ ေရာက္ရွိ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ (Space Key ကို မျမင္ႏိုင္ေသာ ရုပ္ပံုေဖာ္ျပခ်က္ (Invisible Graphic) တစ္ခု အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ေၾကာင့္ ထည့္သြင္း ေရတြက္ျခင္း မျပဳ)

ဘိုင္နရီ ေခတ္၏ ဂလိုဘယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမႈ ျပဳျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား (Localizations) ႏွင့္ အေတြ႕တြင္ ရိုမန္ ႏွင့္ လက္တင္ အကၡရာမ်ား (Roman Characters) အေပၚ၌သာ အလံုးစံု ဗဟိုျပဳထားေသာ ASCII Code  စနစ္ သည္ အားနည္းခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာတို႔ ျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ပထမေနရာမွ ေလ်ာက်ၿပိဳဆင္း ခဲ့ရေလ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္း။ ASCII Code ျဖင့္ ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း နည္းစနစ္တြင္ မူလ ရိုမန္ ႏွင့္ လက္တင္ အကၡရာ ၂၆-လံုး ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား သေကၤတမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အကၡရာ- ၁၂၈ လံုး အတြက္ ေလးလံုးဂဏန္း (Four Digits) 0000 မွ 1111 အထိသာ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား အတြက္ ေနရာသတ္မွတ္ထားၿပီး၊ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား အတြက္ ေနရာ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ေခ်။ သို႔အတြက္ ကြန္ျပဴတာတြင္ ကမာၻေပၚရွိ ရိုမန္ဘာသာစကား အျပင္ အျခားေသာ ဘာသာစကား သံုးစြဲသူမ်ား (China, Japan, Russia, Arabic… etc) ၏ အကၡရာမ်ား၊ စာလံုးမ်ား အတြက္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအလုိက္ အကၡရာမ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္ေနရာ (Code Space) သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္လာ၏။

ဒါျဖင့္ ယူနီကုဒ္ဆိုတာ ဘာလဲ?  ဘာ့ေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ?

သို႔အတြက္ ကမာၻေပၚရွိ လူမ်ိဳး အသီးသီး တို႔၏ ဘာသာစကား၊ အကၡရာမ်ားအား ကြန္ျပဴတာတစ္လံုး အတြင္း သဟဇာတ ျဖစ္စြာ ထည့္သြင္း အသံုး ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊  ISO 8859 ကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ASCII ၏ ဝွက္စြာဖြဲ႔ျခင္း နည္းစနစ္ (Character Encoding) ကို ေရွာင္လႊဲ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကြန္ျပဴတာ  ပညာရွင္တို႔ အသီးသီး အသက ႀကံဆေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကရာတြင္ Xerox  Company မွ Joe Becker ၊ Apple Company မွ Lee Collins and Mark Davis တို႔ ကနဦးျပဳ ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ   ယူနီကုဒ္ ဟု ေခၚတြင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ/ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု အကၡရာမ်ား ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း နည္းစနစ္” သည္ ၁၉၈၇-ခုႏွစ္တြင္ ယူနီကုဒ္-၈၈ အမည္ျဖင့္ စာတမ္းတစ္ခု စတင္ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။

၁၉၈၉ - ႏွစ္ဦးပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနီကုဒ္ အဖြဲ႕သို႔ Ken Whistler ၊ Mike Kernaghan ႏွင့္ Karen Smith-Yoshimura၊ RLG  အဖြဲ႕မွ Joan Aliprand ၊  Sun Microsystems  မွ Gleen Wright ၊ Microsoft မွ Michel Suignard ႏွင့္ Asmus Freytag တို႔ စသျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ-၃ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္တြင္ “ယူနီကုဒ္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ႀကီး” (Unicode Consortium) အား တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုႏွစ္ထဲတြင္ပင္ ယူနီကုဒ္စနစ္ ၏ ပထမ တြဲတည္းျဖတ္မူအား ပံုႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည္။

ယူနီကုဒ္ စနစ္တြင္ ဝွက္စာဖြဲ႕ရာ၌ ASCII Code စနစ္မွာကဲ့သို႔  အကၡရာမ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ကို ရုပ္ပံု ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (Glyphs) ျဖင့္ ကိုယ္စားမျပဳပဲ အကၡရာ၊ ကိန္းဂဏန္း တစ္လံုးခ်င္းစီ အလိုက္ Code Point ဟုေခၚသည့္ ထူးျခားေသာ ဂဏန္းတန္ဖိုးမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိေပးၿပီး ၎ အကၡရာမ်ားကို ဝဘ္ဘေရာက္ဇာ မ်ား၊ Word Processing မ်ားတြင္  ျပန္လည္ ဝွက္စာေဖာ္ ျပသရာတြင္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုဒ္နံပါတ္ အလိုက္ စိတၱဇနာမ္မ်ား သက္သက္ ကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ၿပီး အရြယ္အစား၊ ပံုသဏၭာန္၊ ေဖာင့္ထ္ ႏွင့္ ပံုစံ တို႔အေပၚတြင္သာ အဓိက အမွီျပဳ ထားရသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲရ္ အမ်ားစုတို႔၏ အျမင္အာရံု ပံုေဖာ္ျခင္းနည္းစနစ္ (Visual Rendering) အား အသံုးျပဳမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့၏။

ယူနီကုဒ္ နည္းစနစ္တြင္ အကၡရာမ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေနရာေပး သတ္မွတ္ရန္ Code Space တစ္ခုအတြက္၊ Code Point ေပါင္း ၁,၁၁၄,၁၁၂ ခုျဖင့္ အကြာ အေ၀း 0hex 10FFFFhex ထိ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ (စကားခ်ပ္ -  ASCII Code စနစ္၏ အကြာအေဝး သတ္မွတ္ခ်က္ 0000 မွ 1111 ထိ အကၡရာ ၁၂၈-လံုး ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။) ဤေနရာတြင္ ယူနီကုဒ္ ဆိုသည္အား လြယ္ကူစြာ ရည္ညႊန္းခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ “U+” ဆိုသည့္ စာလံုး ႏွင့္ ၎၏ ေနာက္မွ အကၡရာ တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ ကိုယ္စားျပဳေသာ Hexadecimal နံပါတ္ ၄-လံုး မွ ၈-လံုး အထိ တြဲရက္ ေဖာ္ျပေလ့့ရွိသည္ ကို မွတ္သားထားႏိုင္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အေျခခံ ဘာသာစံု အကန္႔ (Basic Multilingual Plane -BMP) တြင္ “U+0058” ဆိုသည္က Latin Capital Letter – “X” အား ကိုယ္စားျပဳၿပီး၊ Supplementary Multilingual Plane – SMP တြင္ ပါဝင္ေသာ “U+1000” ဆိုသည္က ျမန္မာဘာသာစကား ၏ ပထမ အကၡရာ “က” အား ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ယူနီကုဒ္ နည္းစနစ္ တစ္ခုလံုး (Code Space) အတြက္ အထက္ပါ အတိုင္း အကၡရာမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳ ကိန္းဂဏန္းမ်ား (Code Points) ကို အကန္႔မ်ား (Plane) ျဖင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားရာတြင္ စုစုေပါင္း အကန္႔ ၁၇-ကန္႔ အတြက္ ၁-ကန္႔စီ လ်င္ Code Point ေပါင္း ၆၅,၅၃၆ - ခု ျဖင့္ အတန္း ၂၅၆ - တန္း ႏွင့္ ၂၅၆ ေနရာ စီ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။

ေအာက္ပါ ပံုတြင္ ယူနီကုဒ္ နည္းစနစ္၏ ေနရာ ႏွင့္ အကန္႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ပံု (၁) ယူနီကုဒ္ စနစ္၏ ကုဒ္ပြိဳင့္မ်ားအား အကန္႔လိုက္ သတ္မွတ္ထားရွိပံု

ဤသို႔ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ယူနီကုဒ္ ျဖင့္ ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း နည္းစနစ္ သည္ ကြန္ျပဴတာ ေလာက၏ ကနဦး သမိုင္းဝင္ အကၡရာ ၁၂၈ -လံုး သာပါဝင္ေသာ ASCII Code စနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုး အား သူ၏ ပထမ အကန္႔သာျဖစ္ေသာ BMP အတြင္းသို႔ Code Point ရာႏႈန္း အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳ၍ ေအာင္ျမင္စြာ ထည့္သြင္းပစ္ခဲ့ျခင္း ျဖင့္ ယူနီကုဒ္ နည္းစနစ္အား တစ္ကမာၻလံုးရွိ လူမ်ိဳးတိုင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻေပၚရွိ ဘာသာစကားတိုင္း၏ အကၡရာတိုင္း တို႔အား နည္းစနစ္ တစ္ခုတည္းေအာက္ရွိ တိက်ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ေနရာေပးမႈႏွင့္ ကိန္းဂဏန္း တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈ ကိုသာ အသံုးျပဳသျဖင့္ ဘာသာစကား တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ လြယ္ကူစြာ ဘာသာျပန္ႏိုင္ျခင္း၊ ယူနီကုဒ္၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို Adobe Systems, Apple, Google, HP, IBM, Microsoft, Sun Microsystems ႏွင့္ Yahoo အစရွိသည့္ ဦးေဆာင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ခံသံုးစြဲလာၾကၿပီး မည္သည့္ Platform, မည္သည့္ Program, မည္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္း၌ မဆို မိမိ တို႔ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကားျဖင့္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ယူနီကုဒ္ နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အင္တာနက္ ေဒတာေဘ့စ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကားျဖင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ အဘိဓာန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သိလိုေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားအား လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း အစရွိေသာ မေရ မတြက္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ တို႔ကိုပါ ရရွိေစပါသည္။

သို႔ အတြက္ ယူနီကုဒ္၏ အဓိပၸါယ္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပလို၏။

ယူနီကုဒ္ ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ ဘာသာစကား (Language)၊ မည္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦး (Platform)၊ မည္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အစုအေဝး (Program) ၌ မဆို အကၡရာ တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ ကိန္းဂဏန္း တန္ဖိုးသတ္မွတ္ ေပးႏိုင္ေသာ ဝွက္စာဖြဲ႕ျခင္း နည္းစနစ္(Character Encoding) ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ယေန႔ေခတ္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ တြင္ ကမာၻေပၚရွိ ဘာသာစကားမ်ား၏ အကၡရာ ေပါင္း ၁၀၀,၇၁၃ လံုးပါရွိခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ တို႔၏ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ်က္ အကၡရာသစ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ ဘာသာစကား ၁၃-ခု တို၏ အကၡရာအသစ္မ်ား ပါရွိခဲ့သည္။ ၎ မတိုင္မွီ ေနာက္ဆံုး တည္းျဖတ္မူ (Version) ျဖစ္ေသာ ယူနီကုဒ္ ၅.၀ တြင္ အကၡရာစာလံုး သတ္မွတ္ခ်က္ေပါင္း ၉၉,၀၈၉ - လံုး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ယူနီကုဒ္ နည္းစနစ္တစ္ခုလံုး အတြက္ “ႏိုင္ငံတကာ စံျပဳအဖြဲ႕အစည္း” မွ စံသတ္မွတ္ခ်က္ နံပါတ္မွာ ISO/IEC 10646 ျဖစ္သည္။

 

အပိုင္း (၂)

ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာ မွသည္ မိုက္ခရို ပရိုဆက္ဆာ ဆီသို႔

ျမန္မာစာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ

ျမန္ မာစာ၊ ျမန္မာစကား သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀၀၀- ေက်ာ္ ကာလ ပုဂံ အင္ပိုင္ယာေခတ္ (ေအဒီ ၈၄၉ -၁၂၈၇) မွစတင္ကာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တည္ရွိလာခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ခိုင္မာ လွသည့္ ဘာသာစကား တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေခတ္တြင္ မူလအစက ပ်ဴ၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ တို႔ပါဝင္ေသာ ဘာသာစကား ေလးမ်ိဳးလံုးအား ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ အသံုးျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ၾကမည္ ဟုလည္း ယံုၾကည္ရ၏။ ထိုအခ်က္ကို သက္ေသျပရန္ အေစာဆံုး ေတြ႔ရွိရသည့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္ အထား တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ သားေတာ္ ရာဇကုမာရ္ မင္းသား ေရးထိုးခဲ့ေသာ ျမေစတီ ေက်ာက္စာ အား ညႊန္းဆိုႏိုင္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမန္မာ ဘာသာစကားအား ဘာသာေဗဒပညာရွင္တို႔ အလိုအားျဖင့္ တရုတ္ ဘာသာ အပါအဝင္ အျခား ဘာသာစကား အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၅၀- ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ အေရွ႕အာရွ သံုး ဘာသာစကား ျဖစ္ေသာ ဆီႏို-တိဘက္တန္ ဘာသာ စကား အမ်ိဳးအစားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အုပ္စု အေနျဖင့္မူ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ နီေပါ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  အစရွိသည့္ ဘာသာစကားမ်ား ပါဝင္ေသာ တိဘက္တို-ဘားမန္း ဘာသာစကားမ်ား အုပ္စု အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာဘာသာစကား သည္ ျမန္မာျပည္၏ တရားဝင္ ရံုးသံုးဘာသာစကား ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ အရပ္ရပ္တြင္ ပထမ ဘာသာစကား ႏွင့္ ဒုတိယဘာသာ စကားအျဖစ္ သတ္မွတ္သံုးစြဲသူေပါင္း သန္း - ၄၀  ေက်ာ္ ျဖင့္ ကမာၻ႔ဘာသာစကား အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အဆင့္-၃၄ သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံရသည္။

ဂလိုဘယ္ ကမာၻ၏ ဂလိုဘယ္ ဘာသာစကား အျဖစ္ ယေန႔ သတ္မွတ္ သံုးစြဲေနၾကေသာ အေနာက္-ဂ်ာမန္ ဘာသာစကား အုပ္စုဝင္ ျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား သည္ ျမန္မာ ဘာသာစကားႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ပင္ ၁၁-ရာစု တြင္ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ယူဆႏိုင္ဖြယ္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ ၎၏ ေရွ႕ ေခတ္ၿပိဳင္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ယေန႔ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္လာမည့္ အဂၤလို-ဖရီရွန္အင္ဂလို-ဆက္ဆြန္ရိုမန္ ႏွင့္ ေနာ္မန္ လူမ်ိဳးစုမ်ား သည္ ယခု အဂၤလိပ္ေဟာင္း ဘာသာ ဟု ေခၚဆိုေနၾကေသာ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုကို ေရာစပ္ ေျပာဆိုရသည့္ အဂၤလို-ေနာ္မန္ ဟုေခၚေသာ ေရာယွက္ဘာသာစကား အား ေျပာဆိုသံုးစြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္။ ယေန႔ကမာၻ႔ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားသည္ မူလေဒသခံ ေျပာဆို သံုးစြဲသူမ်ား အပါအဝင္ တရားဝင္ ရံုးသံုးဘာသာ စကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ သမဂၢ ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေျပာဆို သံုးစြဲသူမ်ား အဆံုး စုစုေပါင္း ေျပာဆိုသံုးစြဲသူ ဦးေရေပါင္း ၁.၈ ဘီလီယံ ျဖင့္ ကမာၻ႔ နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ ဘာသာစကား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိသို႔ျဖစ္ရသနည္း။ သာမန္အားျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ေနမဝင္ အင္ပါယာ ၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ခဲ့မႈ ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ အေမရိကန္ ကဲ့သို႔ေသာ မဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတို႔၏ အရွိန္အဝါမ်ားက အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား၏ ကမာၻႏွင့္ ခ်ီ၍ အေရးပါ အရာေရာက္မႈ ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၏ ကမာၻဆန္စြာ အသံုးျပဳခံရျခင္း ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အဓိက တစ္ခ်က္ ရွိေသးသည္။ ၎မွာ အဂၤလို-ဖရီရွန္ တို႔၏ ဘာသာစကား အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားသည္ ထိုကာလမ်ား ကတည္းကပင္ ေနာ္မန္ ႏွင့္ ရိုမန္ ဘာသာစကားမ်ား၏ လြမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေရာယွက္အသံုးျပဳမႈမ်ား အား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လက္ခံ ေမြးစား အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ အင္တာနက္ ေခတ္၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အခ်ိန္  အထိတိုင္ေအာင္ မည္သည့္ဘာသာစကား ၏ အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို လြယ္လင့္တစ္ကူ လက္ခံထည့္သြင္း မိမိပိုင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိသည့္ “အငွားဘာသာစကား” တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာစာေပ၏ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈမ်ား သမိုင္းအက်ဥ္း

            ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား သည္ ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ရမ္း၊ ကုန္းေဘာင္ (ပု၊ ပင္း၊ အင္း၊ ေတာင္၊ ေညာင္ရမ္းေနာင္၊ ကုန္းေဘာင္ ႏွစ္ဆက္ခြဲ ဟု ဆိုရိုးရွိသည္)  အစရွိသည့္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား စိုးစံေသာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ အဆက္ဆက္ ကတည္းကပင္ အဆင့္အတန္းျမင့္စြာ တည္ရွိ၊ အသံုးျပဳလာခဲ့ ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကား စစ္စစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခတ္အလိုက္ အကၡရာမ်ား၏ ပံုသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စာမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၏ အေရးအသား၊ စကားလံုး အသံုးအႏႈံး စသည္တို႔ ကြာျခားျခင္းမ်ား ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း ပုဂံေခတ္၏ “ေတာင္က်ေခ်ာင္းေတး၊...”  အစခ်ီေသာ “ျမကန္” ကဗ်ာမွသည္ လက္ဝဲသုႏၵရ အမတ္ႀကီး၏ “ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာ က်မ္း” အလယ္၊ ဦးကုလား၏ “ျမန္မာ ရာဇဝင္မ်ား” အဆံုး ေခတ္အဆက္ဆက္၊ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ တိုးတက္ ျမင့္မား၊ ထိေရာက္၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကေသာ ဘာသာစကား တစ္ခုျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကို မည္သူမွ် ျငင္းႏိုင္အံ့ မထင္ပါ။

            တိဘက္-ျမန္မာ အုပ္စုဝင္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေအဒီ-ဂ၃၂ တြင္ ပ်ဴႏိုင္ငံေတာ္ ပ်က္စီးၿပီး ၁၁-ရာစု အေနာ္ရထာဘုရင္၏ ပုဂံေခတ္ မတိုင္မွီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကတည္းကပင္ သံတူေၾကာင္းကြဲ “ေရွးဦး ျမန္မာစကား” (ႏွာ- ၁၁၂-၁၁၃၊ ေရွးျမန္မာမ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့ပံု ေဆာင္းပါး ၊ ၁၉၉၈၊ ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္ တြင္ရႈ) မ်ားကို စတင္ေျပာဆို သံုးစြဲ လာခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကား ျဖစ္ေသာ ျမန္မာဘာသာ သည္ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ “ပုဂံေခတ္”  ကတည္းကပင္ အမ်ားသံုး ပထမ ဘာသာစကား(First Language) ျဖစ္ခဲ့မည္ ဟူေသာ ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္ ၏ အယူအဆအား ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ ၏ “ျမေစတီေက်ာက္စာ စာတမ္း” တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ပါဌ္ ေလ်ာက္ျပန္နည္း အတြက္ သာဓက ထုတ္ေဆာင္ ေဖာ္ျပလိုေသာ ေက်ာက္စာမွာ က်န္စစ္သားမင္း၏ သားေတာ္ ရာဇကုမာရ္ သည္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၂ -ခုတြင္ ေရးထိုးသည့္ ပါဠိ၊ မြန္၊ ပ်ဴ၊ ျမန္မာ ေလးဘာသာ ေက်ာက္စာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္တည္းကို ေလးဘာသာႏွင့္ ေဖာ္ထားခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာတစ္ခုကိုမူတည္၍ က်န္သံုးဘာသာ ျဖင့္ ပါဌ္ေလ်ာက္ျပန္သည္ဟု ယူဆရန္ရွိသည္။ ေလးမ်ိဳးကို တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ၾကေသာ ဆရာတို႔ကား ျမန္မာဘာသာကို မူရင္းဟု ယူဆလိုၾကသည္။ ျမန္မာမူကိုမွ၊ မြန္၊ ပါဠိ၊ ပ်ဴ တို႔ျဖင့္ ျပန္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

            ပုဂံေခတ္ (၈၄၉-၁၂၈၇) မွသည္ ျမန္မာတို႔ လြတ္လပ္ေရး ဆံုးရံႈးသည့္ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္ တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၃၆-ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာစာေပ ယဥ္ေက်းမႈ သည္ လူပုဂၢိဳလ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ေအာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ(ပါဠိ) ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း (အိႏၵိယ၊ ထိုင္း) ႏိုင္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ သြတ္သြင္း ေမြးျမဴရင္း ဗုဒၶ၏ ဒႆနိက ေဗဒမ်ား၊ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ သူ၏ အထၳဳပၸတိဆိုင္ရာ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းစာမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားတို႔၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ ႏိုင္သည့္ ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ စာေပမ်ားျဖစ္သည့္ စီရင္ထံုး၊ ေလ်ာက္ထံုး၊ ဓမၼသတ္ စသည္တို႔ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးပညာ၊ နကၡတၱေဗဒ၊ စစ္မဟာ ဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ႏွင့္ စက္မႈ၊ လက္မႈ ဆိုင္ရာမ်ား ကို ေရးသား မွတ္တမ္း တင္ထားသည့္ က်မ္းစာမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၏ ျပယုဂ္ ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ပ်ိဳ႕၊ ရတု၊ ရကန္၊ ဧခ်င္း၊ အိုင္ခ်င္း၊ ကခ်င္း၊ ေမာ္ကြန္း၊ လကၤာ၊ ေတးထပ္၊ ေလးခ်ိဳး၊ ေဒြးခ်ိဳး၊ ေဘာလယ္၊  ျပဇာတ္၊ ကဗ်ာ စသည္တို႔ အျဖစ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ကမာၻ႔ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ခဲ့၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ကမာၻေက်ာ္ အီလီယက္ႏွင့္ ေအာ္ဒက္ဆီ ကဗ်ာရွည္ႀကီးကို ဖန္တီးသူ ဂရိမွ ဟိုးမား ႏွင့္  ၿဗိတိသွ် လူမ်ိဳး နာမည္ေက်ာ္ ျပဇာတ္ေရးဆရာ ရွိတ္စပီးယား ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာတို႔၌လည္း စစ္ခ်ီကဗ်ာ ရွည္ႀကီးမ်ား ေရးဖြဲ႔ခဲ့သူ လက္ဝဲသုႏၵရ အမတ္ႀကီး၊ ျပဇာတ္ အေက်ာ္ အေမာ္ စေလ ဦးပုည အစရွိေသာ ျမန္မာ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား ၏ ျမန္မာစာေပ လက္ရာမြန္မ်ား ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ထြန္းတည္ရွိခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

            လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး ကာလမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာစာေပသည္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ ျပည္သားတို႔ နား၊ မ်က္စိ ကိုကမာၻ႔စာေပ မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရာ တြင္လည္းေကာင္း အထူးအေရးပါေသာ ေနရာမွ တာဝန္ယူခဲ့သည္ကို ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ၊ ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္း၊ သိပၸံေမာင္ဝ ၊ ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္၊ ဆရာ ေဇာ္ဂ်ီ၊ လူထုဦးလွ ၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ ဆရာ ျမသန္းတင့္ အစရွိသူ ျမန္မာ ပညာေက်ာ္ တို႔၏ စာေပလက္ရာမြန္ မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္၏။

 

ဒီဂ်စ္တယ္ ျမန္မာစာေပ သို႔မဟုတ္ ကုဒ္ပြိဳင့္-၁၆၀ ၏ သမိုင္းဦး (Digital Myanmar Literature or Early History of Code Points-160)

            ၁၉၇၉-ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟို ကြန္ျပဴတာဌာန (ရန္ကုန္) [Universities Computer Center (UCC)] သို႔ အိုင္စီအယ္ ကုမၸဏီထုတ္ ICL 1902s Mainframe ကြန္ျပဴတာ တစ္လံုး ပထမဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ျမန္မာစာ ပါေမာကၡ ဂၽြန္၊ အိုကီးလ္ ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ပထမဆံုး ျမန္မာ ကြန္ျပဴတာ စာလံုး ကို မက္ခ္ကင္းေတာ့ရွ္ ကြန္ျပဴတာ အတြက္ တီတြင္ႏိုင္ခဲ့၏။ ဝင္းဒိုးစ္ စနစ္အတြက္ ပထမဆံုး ျမန္မာစာလံုး ပံုစံ ကိုမူ MCC ၏ ပရိုဂရမ္မာ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ (ဦး) ေဇာ္ထြဋ္ ႏွင့္ (ဦး) သက္ကိုကို တို႔မွ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဝင္းဒိုးစ္ စနစ္ႏွင့္ ပန္းသီး ကြန္ျပဴတာမ်ား အတြက္ ျမန္မာ စာလံုးပံုစံမ်ား နာမည္ အမ်ားအျပား ျဖင့္ထြက္ရွိလာခဲ့ၾကၿပီး ထို ကြန္ျပဴတာအတြက္ ျမန္မာစာလံုး ပံုစံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ နာမည္မ်ားျဖင့္ အမည္ေပး သတ္မွတ္ထားေလ့ ရွိခဲ့ၾကသည္။

            ျမန္မာစာေပေလာကတြင္လည္း ကြန္ျပဴတာစာလံုး၊ ကြန္ျပဴတာစာစီ၊ ကြန္ျပဴတာ ဒီဇိုင္း စသျဖင့္ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ကြန္ျပဴတာ ကို အသံုးျပဳမႈ နယ္ပယ္တို႔ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာစာေပ အေရးအသားမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား ဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာစာအုပ္ႏွင့္ စာေပေလာကအား တစ္ေခတ္ ဆန္းေစခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

            သို႔ေသာ္ အထက္ပါ ျမန္မာစာလံုးပံုစံမ်ား (Font) မ်ားသည္ ကြန္ျပဴတာ၏ မူလပါေသာ အက္စ္ဆီး ကုဒ္ (ASCII Code) အေျချပဳ အဂၤလိပ္ အကၡရာမ်ား ကို ျမန္မာ အကၡရာ ပံုသ႑ာန္မ်ား (Glyphs) ေျပာင္းလဲ၍သာ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သျဖင့္  အမွန္တစ္ကယ္ ဘာသာစကားတစ္ခု တြင္ ပါရွိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု စစ္ေဆးျခင္း၊ စကားစုမ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ ခြဲျခားေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ရွာေဖြျခင္း၊ ေပါင္း၊ ႏႈတ္၊ ေျမွာက္စားျခင္း စသည္တို႔ အပါအဝင္ ကြန္ျပဴတာ၏ ဗဟိုအခ်က္အလက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဌာန(Data Base) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မ်ား အတြက္တို႔ကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။

            သို႔အတြက္ Universal ASCII Code ဟု တင္စားေခၚဆိုၾကသည့္ Unicode တစ္ျဖစ္လဲ Universal Character Set  စံ သတ္မွတ္ခ်က္ အတြင္းသို႔ ျမန္မာဘာသာကို ကိုယ္ပိုင္ ကုဒ္ပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္း ေနရာေပး အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ယူနီကုဒ္ အက်ိဳးတူအဖြဲ႕အစည္းႀကီး (Unicode Consortium) သို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဖြား၊ ယခု အိုင္ယာလန္ ႏိုင္ငံသားခံယူ ထားသူ မိုက္ကယ္ အီဗာဆင္ ၏ သတင္းပို႔ခ်က္ႏွင့္ အတူ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့၏။ ၁၉၉၈-ခုႏွစ္ တြင္ ယူနီကုဒ္အဖြဲ႕ႀကီး မွ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ဆက္စပ္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာမ်ား၏ အကၡရာစာလံုးမ်ား အတြက္ ကုဒ္ပြိဳင့္ U+1000 မွ U+109F အထိ ကုဒ္ပိြဳင့္ေပါင္း ၁၆၀   ျဖင့္ ေနရာေပး သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ပံု (၂) ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ ဇယား တြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာမ်ား အတြက္ ေနရာေပး သတ္မွတ္ ထားပံု

ျမန္မာစာေပ ကို ယူနီကုဒ္ စနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းမႈ ျပဳေရး စတင္ ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ မဟုတ္သည့္ အျခား ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးမွာ W3C (World Wide Web Consortium) ၏ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသား Richard Ishida ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ စကားလံုးမ်ား၏ ေနရာေပးသတ္မွတ္ပံုမ်ား၊ နိမ့္သံ၊ ျမင့္သံ ႏွင့္ တက္သံ အစ ရွိသည္တို႔ အေပၚတြင္ မူတည္၍ ျမန္မာစကား၏ ေျပာင္းလဲပံုမ်ား အား Ishida ေလ့လာ စူစမ္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ရွာေဖြ တင္ျပထားသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္သည္။ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ကို ေလ့လာေနသည့္ ပညာရွင္မ်ား အတြက္ အထူးအသံုးဝင္ မည့္ အြန္လိုင္း ျမန္မာစာလံုး ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာ (Myanmar Script Picker) တစ္ခုကိုလည္း Ishida မွ ဖန္တီး ထားခဲ့သည္ ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

            ျမန္မာပညာရွင္မ်ားထဲမွ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ထ္ျဖစ္ေသာ ျမေစတီ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ တီထြင္သူ (ဦး)ေငြထြန္း ၏  ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆ အမွား၊ အမွန္မ်ားအား ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပညာေပး စာအုပ္အား ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ ရရွိႏိုင္သည္။ ယေန႔ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာဘာသာစကားကို ယူနီကုဒ္အတြင္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏွင့္ အျခား ပညာရွင္ အသီးသီးတို႔အား ျမန္မာတတ္သိမ်ား ဖိုရမ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ထပ္ဆင့္ ကူးယူ ဂုဏ္ျပဳ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လက္ရွိ ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ အထိ ျမန္မာစာ အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခု တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚ လာေစေရးတြင္ အဓိက ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသမ်ား အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

           

1.       Michael Everson  | Evertype

2.       ဦး ေဇာ္ထြဋ္  | (Myanmars.Net)

3.       Martin Hosken  (Graphite Padauk & UTN11-1/2) | SIL.org

4.       ဦး ေမာင္ထြန္းထြန္းလြင္ (UTN11-1) | Myanmar World Distribution

5.       Keith Stribley  (PadaukOT, MyOOo) | ThanLwinSoft.org

6.       ဦး ေငြထြန္း  (Solveware Solution)

7.       ဦး ဝဏၰကိုကို (Thesis, MyOOo)

8.       ဦး ဆန္းထြန္း (Myanmar3 font developer) | MyanmarNLP Research Center

9.       MyanmarNLP Research Center ရွိ အားလံုးေသာ လက္ရွိ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အနားယူၿပီး ပညာရွင္မ်ားအားလံုး

 

 

 

 

 

 

 

အပိုင္း (၃)

ယူနီကုဒ္ စနစ္သံုး ျမန္မာ စာလံုးမ်ား (Unicode Standard Myanmar Fonts)

 

            (က) ျမေစတီ

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ယူနီကုဒ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စံအတြင္း ျမန္မာစာလံုးမ်ား ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သံလြင္ေဆာ့ဖ္ မွ ပိေတာက္မႏၱေလး ပေရာဂ်က္ အစရွိေသာ ျမန္မာယူနီကုဒ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ၾကပဲ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္မွ (ဦး) ေငြထြန္း (Solveware Solution) မွ ျမေစတီ ယူနီကုဒ္ ကိုတီထြင္ ႏိုင္ခဲ့ကာ etrademyanmar.com တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ယူနီကုဒ္၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ကိုက္ညီေသာ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာယူနီကုဒ္ေဖာင့္ထ္ ျဖစ္ၿပီး အခမဲ့ ႏွင့္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဗားရွင္း ဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရွိကာ ျမန္မာ ဝဘ္ေလာက တြင္မူ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္း ထဲဝင္၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပညာေပးမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း၌ပင္ ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးမွီမွာပင္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္စနစ္ တစ္ခုကို အေစာဆံုး တီထြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမေစတီ ယူနီကုဒ္စနစ္ အတြက္ သမိုင္း မွတ္တိုင္ တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္မွ ေန၍ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ စနစ္အား တစ္ျပည္လံုး က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္ေရး အတြက္ ေနရာတိုင္းတြင္ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝခြင့္ေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳနည္းမ်ား၊ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ဗားရွင္းမ်ား အတြက္ ထပ္မံ တိုးတက္ (Develop) ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံ သီအိုရီမ်ား ျဖန္႔ေဝ ပညာေပးျခင္း၊ ထိုမွ တစ္ဆင့္ ပထမဆံုးေသာ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျမေစတီအား အနည္းဆံုး ျပည္တြင္း အဆင့္ ခိုင္မာတိက်ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပဲ ဦးစြာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးရန္ အဓိကထား ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း တို႔သည္ကား ျမေစတီ အတြက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို အတြက္ ထင္သာျမင္သာ ရွိလွေသာ ဥပမာ တစ္ခုကား “လယ္သမား ေကာင္းဟူသည္ လယ္ေျမကို ညက္စြာ ထြက္ယက္ၿပီးမွ မ်ိဳးေစ့၊ မ်ိဳးပင္ တို႔ကို စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးအပ္ျခင္း” ဟူေသာ ဥပမာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာတို႔ အတြက္ အလြန္႔အလြန္ အေျခခံႀကီးျဖစ္ေသာ၊ လယ္ေျမႏွင့္ တူေသာ ျမန္မာစာ အတြက္ ယူနီကုဒ္စနစ္ ကို မွ အားလံုး အကၽြမ္းတဝင္ ေၾကညက္စြာ အသံုးမျပဳ ႏိုင္ၾကေသးမွီ ၎မွ ထပ္မံ ေပါက္ေရာက္ ထြက္ရွိ လာမည့္ သီးပင္၊ စားပင္ တို႔အား ေအာင္ျမင္စြာ သီးပြင့္ ဆြတ္ခူးရန္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျပဳႏိုင္အံ့ မထင္ေပ။

(ခ) ျမန္မာ - ၁၊ ၂၊ ၃ (Myanmar1, 2, 3)

            ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာ အသင္းခ်ဳပ္ ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျမန္မာစာ စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဖြဲ႕ (Myanmar Unicode and National Language Processing Research Center – MyanmarNLP) အား ၂၀၀၂-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ MyanmarNLP အဖြဲ႕မွ Myanmar1, Myanmar2 ႏွင့္ Myanmar3 ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ အခမဲ့ သံုးစြဲရန္ အတြက္ အဆင့္ဆင့္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ထုတ္ ယူနီကုဒ္ ဗားရွင္းမွာ ရတနာပံု ဆိုက္ဘာၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြင့္ပြဲ (၁၄.၁၂.၂၀၀၇) တြင္ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ေသာ Myanmar3 ျဖစ္သည္။ ၎ Myanmar3 ေဖာင့္ထ္ အား ႏိုင္ငံတကာ စံျပဳအဖြဲ႕အစည္း (ISO) ၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ထုတ္လုပ္ထားသည္ဟု သိရၿပီး မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္ ဝင္းဒိုးစ္ စနစ္၊ ပန္းသီး ၏ OS စနစ္ႏွင့္ Linux စနစ္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားကာ ျမန္မာ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳ သူမ်ား အတြက္ ထပ္မံ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရမည့္ ယူနီကုဒ္ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေန၏။

Myanmar NLP မွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေသာ ေဖာင့္ထ္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လက္ကြက္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ျမန္မာ-၁၊ ျမန္မာ-၂ ႏွင့္ ျမန္မာ-၃ တို႔ အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ Open Type ေဖာင့္ထ္ မ်ားႏွင့္ လက္ကြက္ေျမပံုဖိုင္ တစ္ခုစီ ကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ ပါရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးထုတ္ ျမန္မာ-၃ ေဖာင့္ထ္ ကို မိမိ ကြန္ျပဴတာ တြင္ထည့္သြင္းၿပီး လက္ကြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ Tavultesoft Keyman (Home Free Version) ကို အသံုးျပဳထားသည္။ လက္ရွိ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Myanmar3 ေဖာင့္ထ္ သည္ ယူနီကုဒ္၏ ေနာက္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၅.၁.၀ ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ထားသည္ ဟုသိရွိရၿပီး Myanmar NLP ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္မူ ပထမဦးဆံုးထုတ္ ဗားရွင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ-၁ ကိုသာလ်င္ Standard Version အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားေသးသည္ ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ယူနီကုဒ္၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာ၊ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ကို ေလ့လာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ား အနက္ တာဝန္အရွိဆံုး ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း အဖြဲ႕တစ္ခုမွ ထုတ္ေဝေသာ အခမဲ့ ဗားရွင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ၁၊ ၂၊ ႏွင့္ ၃ ေဖာင့္ထ္ တို႔ကို အသံုးျပဳသူ နည္းပါးခဲ့ၾက၏။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အဆိုပါ ယူနီကုဒ္ စနစ္၏ (ယူနီကုဒ္ စနစ္ကို အတိအက် လိုက္နာထားေသာ စနစ္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္) အသံုးျပဳရာတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား အနည္းငယ္ ပါရွိေနျခင္း ၊ ဗားရွင္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကားတြင္ စံျပဳသတ္မွတ္မႈမ်ား ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေနျခင္း၊ ေဖာင့္ထ္ ပံုစံ ေသသပ္မႈ အနည္းငယ္ လိုအပ္ေနျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး Myanmar NLP ကိုယ္တိုင္ အဆိုပါ Myanmar 1, 2, 3 Font မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား ျမန္ဆန္စြာ လက္ခံ အသံုးျပဳ လာႏိုင္ေစေရး အတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စည္းရံုး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ (ျမန္မာ-၁ [၂၀၀၆] မထြက္ မွီ ေဇာ္ဂ်ီ-၁ [၂၀၀၅] ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး တြင္က်ယ္ခဲ့မႈ ကလည္း အဓိက အေၾကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။)

အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိ Myanmar 1,2,3 Unicode Font မ်ားသည္ ယူနီကုဒ္ အက်ိဳးတူ အဖြဲ႔အစည္း ႀကီးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကမာၻသံုး ယူနီကုဒ္ စနစ္၏ ျမန္မာစာ အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားကို အတိက်ႏိုင္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာစာ ေရးထံုးမ်ားအတိုင္း လိုက္နာၿပီး ေရးသား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တီထြင္ဖန္တီး ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရကာ (ဥပမာ - န ငယ္ ၂-မ်ိဳး၊ ႏွင့္ ၊ ရ ရစ္ ၄-မ်ိဳး၊             ၊ တစ္ေခ်ာင္းငယ္၊ ႏွစ္ေခ်ာင္းငယ္ ၂-မ်ိဳးစီ၊   ု ဳ   ူ ဴ  စသည္တို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပဲ အသံုးျပဳေသာ စကားလံုးႏွင့္ အသံုးျပဳပံု ကိုလိုက္၍ ကီးတစ္ခုတည္းကို ရိုက္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္း . စသည္…)  တရားဝင္ အေနအထား တစ္ခုအတြက္ အသံုးျပဳရန္ မူရင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲ ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆို ေရးသားသူမ်ား၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ ဖန္တီး ေရးသားသူမ်ား စသူတို႔ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမႈ ျပဳျခင္း (WordPress & Joomla စသည့္ အေျခခံ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ အထုပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ အလြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပန္ဆိုျခင္း စသည္…)၊ အျခားေသာ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျခင္း (Officially Localizations For Softwares  & Web Development ) စသည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာတို႔အတြက္ အလြယ္ တစ္ကူ အခမဲ့ ရရွိႏိုင္ေသာ မရွိမျဖစ္ ႏွင့္ မသံုးမျဖစ္ သံုးရမည့္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကိုမူ ျငင္းပယ္ဖြယ္ မရွိပါေခ်။

 

            (ဂ) ေဇာ္ဂ်ီ (ZawGyi )

               လက္ရွိ  ျမန္မာ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ား (End Users) နယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိဆံုး၊ က်ယ့္ျပန္႔စြာ အသံုးခ်မႈအမ်ားဆံုး၊ ေဖာင့္ထ္၏ ေသသပ္လွပမႈႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူမႈ အရွိဆံုး၊ အျငင္းပြားဖြယ္လည္း အျဖစ္ဆံုးေသာ ေဇာ္ဂ်ီ ဟု ေခၚသည့္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ျမန္မာ ယူနီကုဒ္စနစ္ (ZawGyi Myanmar Unicode) ကို ျမန္မာ့ အိုင္တီ နယ္ပယ္မွ ပညာရွင္ ငါးဦး ပါဝင္ေသာ ေဇာ္ဂ်ီ အဖြဲ႕ ႏွင့္ အယ္လ္ဖာ မႏၱေလး (Alpha Mandalay) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ယူနီကုဒ္ ၄.၀ အေပၚတြင္ အေျခခံကာ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ အခမဲ့ စတင္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္ ကီးဘုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ျပဳျပင္မႈမ်ား၊ အသစ္ထပ္မံ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ ျမန္မာ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဘေလာ္ဂါမ်ား) ေလာကဝယ္ လြယ္လင့္တစ္ကူ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၊ အခမဲ့ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အခ်ိန္အခါ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ကာ ေဇာ္ဂ်ီ ျမန္မာယူနီကုဒ္ သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ MCPA (Myanmar Computer Professional Association)  Excellent Award ဆုကို ရရွိသည္ အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

               ေဇာ္ဂ်ီ ယူနီကုဒ္ ကို ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ေနာက္ဆံုး မြမ္းမံ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဇာ္ဂ်ီ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဝဘ္ဆိုဒ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆံုးထုတ္ ဗားရွင္းသည္ မည္သည့္ ယူနီကုဒ္ ဗားရွင္းကို အေျခခံ ထားေၾကာင္း ကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ေလ့လာသူ ပညာရွင္တို႔၏ အလိုအရ ေဇာ္ဂ်ီ ျမန္မာေဖာင့္ထ္ သည္ အသံုး ျပဳရန္ လြယ္ကူမႈ ရွိျခင္း ႏွင့္ ေဖာင့္ပံုစံ ေသသပ္ လွပျခင္းတို႔မွ အပ အျခားေသာ ယူနီကုဒ္-၅.၁.၀ ၏ စံသတ္မွတ္ထားခ်က္ မ်ားအား လိုက္နာရန္ ကိုမူ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ပမာအားျဖင့္ ဆိုရလ်င္ ေဇာ္ဂ်ီသည္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ယူနီကုဒ္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာ အကၡရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အကၡရာမ်ား အတြက္ ကုဒ္ပိြဳင္႔ေနရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိလိုအပ္သလို အသံုးျပဳထားၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ား(End Users) ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ထြက္ရွိလာခဲ့ေသာ အစြမ္းထက္ ေဆးၿမီးတို ပမာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဇာ္ဂ်ီအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ ဗားရွင္း အသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အလြယ္လိုက္လိုျခင္း ဆႏၵကို အေျခခံသည့္ လတ္တေလာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ကာ ယူနီကုဒ္၏ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား အတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာထားေသာ ေဖာင့္ထ္ပံုစံ ေနရာခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစာ ေရးထံုးကို လိုက္နာမႈရွိေသာ လက္ကြက္ပံုစံသို႔ တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ရန္ သာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ား မပါရွိပဲ ဆက္လက္ထြက္ရွိမည့္ ဗားရွင္း အသစ္မ်ားသည္လည္း ယခုအတိုင္းသာ ျဖစ္ေနပါက ေရရွည္တြင္ ကြန္ျပဴတာသံုး ျမန္မာစာ စနစ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲ ႏွင့္ အဟန္႔ အတား တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အားထုတ္ေန သကဲ့သို႔ ရွိေနေပလိမ့္မည္။

 

ပံု (၃) ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာစာ အတြက္ ေနရာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပပံု

ပံု (၄) လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ ေဇာ္ဂ်ီ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ၏ ျမန္မာစာ အတြက္ ေနရာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပပံု

               ပံုမ်ား- ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီတို႔၏ အသံုးျပဳပံု ကြဲလြဲေနျခင္းအား သရုပ္ျပပံု

              

               ယခုလက္ရွိ အေနအထားတြင္မူ ေဇာ္ဂ်ီသည္ ျမန္မာ ဘေလာ္ဂါမ်ားႏွင့္ အဓိက သတင္း ဝဘ္ဆိုဒ္ႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ အေလးထား သံုးစြဲေနမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔၏ ဝဘ္ေလာကတြင္ လတ္တေလာ အေနျဖင့္ အလြန္႔အလြန္မွပင္ အဆင္ေျပလ်က္ ရွိေနျခင္းမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တစ္ကယ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာထားေသာ လူသံုးမ်ား ေဆာ့ဖ္၀ဲရ္မ်ား၊ ပင္မ ေမာင္းႏွင္စနစ္မ်ား (Operating Systems)၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း နည္းပညာမ်ား (Web Development) ၊ ဘာသာစကား အဘိဓာန္မ်ား (Lexicon)၊ အလိုအေလ်ာက္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း(Machine Translation) လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ကား လြန္စြာမွ အလွမ္းေဝးလ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိ ေဇာ္ဂ်ီကို အသံုးျပဳေနေသာ ဝဘ္ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ သတင္းဆိုဒ္ႀကီးမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ လတ္တေလာ အဆင္ေျပမႈထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေဇာ္ဂ်ီ၏ အာမခံႏိုင္မႈ အဆင့္အတန္းအား အနာဂတ္ ကာလအထိ စဥ္းစားရန္မွာ လြန္စြာမွ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထင္သာျမင္သာ အရွိဆံုး ႏွင့္ အေျခခံ အက်ဆံုး ဥပမာ ေပးရလ်င္ ယခု ကၽြႏု္တို႔ အေနျဖင့္ ဂူဂဲယ္ ဘာသာျပန္ စာမ်က္ႏွာ သံုးၿပီး ယူနီကုဒ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း အသံုးျပဳထားေသာ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားအား တစ္ဘာသာမွ တစ္ဘာသာသို႔ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲ ၾကည့္ရႈႏိုင္၏။ မၾကာေတာ့ေသာ ကာလတြင္ ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ ကိုလိုက္နာေသာ ျမန္မာစာ စနစ္အား အဓိက ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ထည့္သြင္း အသံုးျပဳလာၾကၿပီး သကာလတြင္ လက္ရွိ ေဇာ္ဂ်ီသံုး ဝဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ား အေနျဖင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ လူမ်ား ထိုသို႔ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ခြင့္ ရပါမည္ေလာ။ စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္၏။

              

               (ဃ) မိုင္ျမန္မာ (MyMyanmar)

               Technomation Studio ဟု အမည္တြင္ေသာ တက္ၾကြသည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာ အိုင္တီကုမၸဏီ တစ္ခုမွ ၂၀၀၅- ခုႏွစ္တြင္ မိုင္ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စနစ္ ၄.၁ (MyMyanmar Unicode System 4.1)ကို တီထြင္ဖန္တီး ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္ ေဖာင့္ထ္၊ ကိုယ္ပိုင္ ကီးဘုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ တို႔ျဖင့္ သားသားနားနား ထြက္ရွိလာခဲ့ေသာ မိုင္ျမန္မာသည္ ယူနီကုဒ္ ၏ ထုိအခ်ိန္က စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း အတိအက် လိုက္နာထားေၾကာင္း သိရွိရၿပီး အခမဲ့ ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ဗားရွင္း ဟူ၍ ၂-မ်ိဳး ရွိခဲ့သည္။ စိတ္အားထက္သန္စြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား မိုင္ျမန္မာ၏ ထိုစဥ္က အခမဲ့ဗားရွင္းက ကြန္ျပဴတာ အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္ ထုတ္ပယ္ရန္ ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ရယူ အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူမႈ မရွိျခင္း ဟူေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ တံု႕ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳသူတို႔ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စနစ္တစ္ခု အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ညိႈးမွိန္ကာ တစ္ဖန္ လက္မိႈင္ခ် ခဲ့ၾကရ၏။

               ျမေစတီ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား ဖန္တီးေသာ ယူနီကုဒ္ စနစ္မ်ားထဲတြင္ အသပ္ရပ္ဆံုး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အျဖစ္ဆံုး ယူနီကုဒ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိုင္ျမန္မာသည္ အထက္တြင္ ျပဆိုခဲ့ေသာ ျမေစတီယူနီကုဒ္ မွ အမွားကိုပင္ ထပ္မံ သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ျပန္၏။ ၎ကား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးမ်ား အတြက္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ထားျခင္း ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇- ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ ထြက္ရွိလာခဲ့ေသာ မိုင္ျမန္မာ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ (MyMyanmar2G) သည္ ျမန္မာ စကားလံုးမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ ဘားဂလစ္ရွ္ အဘိဓာန္ ( ျမန္မာစာအသံထြက္ကို အဂၤလိပ္ စာလံုးျဖင့္ ေပါင္းၿပီး ရွာေဖြ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စနစ္ )၊ ကိုယ္ပိုင္ ကီးဘုတ္၊ ကိုယ္ပိုင္ေဖာင့္ ႏွင့္ ကီးဘုတ္တြင္ ရိုးရိုးလက္ကြက္ တစ္မ်ိဳး၊ စာလံုးမ်ားအား အသံထြက္ အလိုက္ ရိုက္ႏိုင္ေသာ ပန္းသီး ကြန္ျပဴတာသံုး လက္ကြက္ တစ္မ်ိဳး စသျဖင့္ တိုးတက္ ထည့္သြင္း ပါရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ဗားရွင္း အတိုင္းပင္ ထည့္သြင္းၿပီး ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ် မရေသာ ျပႆနာမ်ား ၊ အျခား ယူနီကုဒ္မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ အသံုးျပဳမရေသာ ျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရး သံုးအတြက္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ထားျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား ၾကားတြင္ စိတ္မသက္သာဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရ ျပန္သည္။

              

(င) အျခား ျမန္မာ ယူနီကုဒ္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပေရာဂ်က္မ်ား (Other Myanmar Unicode Fonts & Myanmar Unicode Development Projects)

            ထိုသို႔ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ကို တည္တည္တံ့တံ့ႏွင့္ ျမန္မာအားလံုး အလြယ္တစ္ကူ အသံုးျပဳလာႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တြင္ ေအာက္ပါ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း မိမိနည္း မိမိဟန္ျဖင့္ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

၁။ ပိေတာက္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ - ျမန္မာ လူမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ Martin ႏွင့္ Debbi Hosken တို႔မွ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ၿပီး ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိကာ Keyman Keyboard အသံုးျပဳထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး အတြက္ ပိုမို ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပိေတာက္ေဖာင့္ထ္ ကို သံလြင္ေဆာ့ဖ္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

၂။ ပုရပိုဒ္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ - ျမေစတီ ကို ထုတ္လုပ္ေသာ Solveware Solution Company မွပင္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ီၿပီး GPL ႏွင့္ Creative Common License မ်ားေအာက္တြင္ အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ီသည္ဟု ပုရပိုဒ္၏ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၃။ ေမခ ႏွင့္ မလိခ ေဖာင့္ထ္မ်ား - ယူနီကုဒ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၄.၁ ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး Solveware Solution မွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ခ်ီေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး (အခမဲ့ မဟုတ္) အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

၄။ ယူနီျမန္မာ ႏွင့္ ယူနီဘားမား ေဖာင့္ထ္မ်ား - အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးပါရွိၿပီး ယူနီျမန္မာႏွင့္ ယူနီဘားမား အမည္ရွိ စြယ္စံုသံုး (Cross Platform- Windows, Mac OS, Linux) ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစေရး ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ယူနီျမန္မာ အဖြဲ႕မွ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ီၿပီး တန္ဖိုး အခမဲ့ ျဖစ္သည္။

၅။ ပုည ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ - ၎၏ မူလ စာမ်က္ႏွာကို လတ္တေလာတြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈမရ ျဖစ္ေနၿပီး ေဖာင့္ထ္ ကို ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ရန္ အတြက္လည္း ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ယခင္က ပုည ယူနီကုဒ္ကို ျမန္မာ ဘေလာ္ဂါ တို႔ စတင္ စမ္းသပ္ သံုးစြဲခဲ့ၾကေသးေၾကာင္း အေထာက္ အထား တစ္ရပ္အျဖစ္ ကိုေမာင္လွ၏ ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ သာ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

၆။ ျမန္မာဘာသာစကား နည္းပညာ - ျမန္မာတတ္သိမ်ား (MM Geeks Fourm) အဖြဲ႕၏ “မ်က္ႏွာစာ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာ” (Portal WebPage) တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ယူနီကုဒ္မ်ား အတြက္ တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲရန္ ကြန္ဗာတာ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္မ်ား၊ ဘားဂလစ္ရွ္ ေခၚသည့္ ျမန္မာ အသံထြက္ကို အဂၤလိပ္ လို တိုက္ရိုက္ရိုက္ၿပီး ျမန္မာစာလံုးမ်ား ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္မ်ား၊ Keyman ေခၚ လက္ကြက္ အကူ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္မ်ား စသျဖင့္ ကြန္ျပဴတာသံုး ျမန္မာစာ စနစ္မ်ား အတြက္ မိမိတို႔ဝါသနာ အေလ်ာက္ အေထာက္အကူျပဳ ပေရာဂ်က္မ်ား ျဖင့္ စုေပါင္း တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ီေပးေနေသာ အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာစကား နည္းပညာ အဖြဲ႔၏ ထင္ရွားေသာ ေလ့လာမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ယခု လက္ရွိ ျမန္မာယူနီကုဒ္ အသီးသီးတို႔၏ ကြဲလြဲေနမႈမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ ျပသထားေသာ Myanmar Unicode Implementation Public Awareness Table  အမည္ရွိ ဤဇယား အား ညႊန္းဆိုလို၏။

 

အပိုင္း (၄)

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ ကို သံုးစြဲျခင္းက ျမန္မာတို႔ အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္မည္နည္း

 

            (က)  ယူနီကုဒ္ ႏွင့္ ျမန္မာစာ

ယူနီကုဒ္ ႏွင့္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစာႏွင့္ ယူနီကုဒ္ တို႔သည္ ျပႆနာမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား အျဖစ္ တြဲဘက္ ရႈျမင္ျခင္း ခံလာခဲ့ ၾကသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုထိလည္း အဆံုး မသတ္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္းကား ျမန္မာတို႔အတြက္ နာလိုခံခက္ဖြယ္ အေနအထား တစ္ရပ္ ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို အၿပီးသတ္ ရယူသံုးစြဲသူမ်ား ၾကားတြင္လည္း သို႔ေလာ၊ သို႔ေသာ ႏွင့္ ဒြိဟ သံသယ စိတ္မ်ား၊ မိမိ လက္ရွိ သံုးေနရေသာ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စနစ္ အေပၚတြင္ ေက်နပ္မႈ ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝ မရရွိျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ လံုးခ်ာလည္ လိုက္ေနေစ၏။ ၎ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ အထက္ပါ ေမးခြန္းကို ေျဖရန္ အတြက္ကား ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔မႈရွိၿပီး နီးစပ္မႈ ပိုမိုရွိၾကသည္ဟု ယူဆေသာ ျမန္မာ-၃ ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီ ေဖာင့္မ်ား အေပၚတြင္သာ အဓိက အေျချပဳ စဥ္းစား ေဆြးေႏြးသြား လိုပါသည္။

(ခ) ျမန္မာ-၃ ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီ တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

            လက္ရွိ ယူနီကုဒ္စနစ္သံုး ျမန္မာ ေဖာင့္ထ္မ်ား အနက္ အသံုးအတြင္က်ယ္ဆံုးျဖစ္ေနေသာ ေဇာ္ဂ်ီ ျမန္မာ ေဖာင့္ထ္ သည္ ျမန္မာ ဝဘ္ေလာက၏ ထိပ္သီး ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ကနဦး ဘေလာ္ဂါႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ စတင္ သံုးစြဲလာခဲ့ၾကမႈႏွင့္ အျခား သံုးစြဲသူမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံ အသံုးျပဳမႈ တို႔ျဖင့္ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ေသာ ျမန္မာေဖာင့္ထ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ယူနီကုဒ္၏ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး သတ္မွတ္လ်င္မူ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အႀကီးဆံုးေသာ ေဖာင့္ထ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းအား အထက္တြင္ ျပဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

            ျမန္မာ-၃ သည္ Myanmar NLP ( ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စနစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္း ) မွ ေနာက္ဆံုး ထုတ္လုပ္ထားေသာ ယူနီကုဒ္ စံႏႈန္း ၅.၁.၀ ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ စစ္စစ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ-၃ သည္ လက္ကြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ေဇာ္ဂ်ီေလာက္ လ်င္ျမန္၊ လြယ္ကူမႈ မရွိျခင္း (အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာ-၃ ကို ရိုက္ရာတြင္ ေဇာ္ဂ်ီကဲ့သို႔ “အရင္လာ အရင္ရိုက္” စနစ္ျဖင့္ မဟုတ္ပဲ ျမန္မာ သင္ပုန္းႀကီး ဖတ္စာပါ စာလံုးေပါင္းပံု အတုိင္း ရိုက္ႏွိပ္ရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေဇာ္ဂ်ီတြင္ ၾက ကို ရိုက္ရန္ အတြက္” ၾ   “ ကို အရင္ ရိုက္ၿပီးမွ “က” ကိုရိုက္ႏွိပ္ရၿပီး ျမန္မာ-၃ တြင္မူ ၾက ကိုရိုက္ရန္ အတြက္ “က” ၿပီးေနာက္မွ “ၾ  ” စသျဖင့္ ျမန္မာစာ ေရးထံုး အတုိင္း ရိုက္ႏွိပ္ရသည္။)၊ ဝဘ္ေပၚတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ အသံုးျပဳ ရာ၌ အခ်ိဳ႕စာလံုးမ်ားမွာ ယခုထိ မွန္ကန္စြာ မျပႏိုင္ေသးျခင္း၊ ေဖာင့္ထ္ ထြက္မလွျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီကို လက္ရွိ အသံုးျပဳ ေနၾကသူမ်ားအား ျမန္မာ-၃ သို႔ ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲရန္ လက္တြန္႔ေစခဲ့ျပန္သည္။

ျမန္မာ-၃ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးစမ္း ေဝဖန္မႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ျမန္မာ ဘေလာ္ဂါ တစ္ဦး ျဖစ္သူ (ကို) ညီလင္းဆက္ ၏ ဘေလာ့ တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ (ကို) ညီလင္းဆက္ က ျမန္မာ-၃ တြင္လည္း အမွားအယြင္းမ်ား ပါေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုထားသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ထိုအရာမ်ားအား အမွားအယြင္းဟု သတ္မွတ္လ်င္ပင္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ထ္ ၏ ယခု လက္ရွိ ကုဒ္ပြိဳင့္ ေနရာခ်ထားမႈအရ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႀကီးမားေသာ အမွားအယြင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာ-၃ ေဖာင့္ထ္ အတြက္ မေျပာပ ေလာက္ေသာ အေသးအဖြဲသာ ျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကိုမူ သတိခ်ပ္သင့္လွ၏။

            စီးပြားေရး အရေရာင္းခ်သည့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္မ်ား၏ အခမဲ့ဗားရွင္းမ်ား၊ Myanmar NLP ႏွင့္ အျခား ယူနီကုဒ္ ထုတ္လုပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္လုပ္သည့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ မ်ိဳးစံုမ်ား စသည္တို႔အား မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သံုးစြဲၿပီး သူ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ အျဖစ္ ေရးသားထားသည့္ ျမန္မာ ဘေလာ္ဂါ တစ္ဦးျဖစ္သူ (ကို) ေဇာ္မင္း၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆြးေႏြးခ်က္အား ဤေနရာတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။ ျမန္မာ-၃ ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီတို႔အား ႏိႈင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည့္ ျမန္မာ အိုင္တီ ပရိုဖက္ရွင္နယ္ အဖြဲ႕ဝင္ တို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အား ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈ ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ျမန္မာ-၃ တို႔ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ျပႆနာအား ပူးေပါင္း အေျဖရွာၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္ စဥ္းစားဖြယ္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ကိုလည္း ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

           

(ဂ) ျမန္မာ-၃ သည္ အၿပီးသတ္ အေျဖေလာ?

မိမိ၏ ခဏတာ တစ္ကိုယ္ေရ သံုးစြဲမႈ တြင္ အဆင္ေျပ၊ လြယ္ကူျခင္း သက္သက္ကို မၾကည့္ပဲ အျခားေသာ ဘာသာစကား တစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည့္ စြမ္းရည္မ်ားျဖစ္သည့္ ပုဒ္အစုမ်ား၊ စကားစုမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း (Syllable) ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္မ်ားအား ျပည္တြင္းမႈျပဳျခင္း (Localization)၊ အလိုအေလ်ာက္ ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ျခင္း၊ တရားဝင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက လက္ခံ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း (Internationalization) စေသာ အခ်က္မ်ားကို အေျချပဳသည့္ အရွည္ေမွ်ာ္ေတြးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားလ်င္မူ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ႏွင့္ မသံုးမျဖစ္ သံုးသင့္သည့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ မွာ ျမန္မာ-၃ သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္း ျမင္သိႏိုင္ပါ၏။ က်န္ေသာ ျမေစတီ၊ မိုင္ျမန္မာ၊ ပုရပိုဒ္ ႏွင့္ ပိေတာက္ အစရွိသည္ တို႔ကား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ သာမန္သံုးစြဲ သူအမ်ားစု အေနျဖင့္ ဝယ္ယူသံုးစြဲရန္ ခက္ခဲဆဲ အေျခအေနပင္ ျဖစ္၏။

အကယ္၍ ေဇာ္ဂ်ီသာ ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ထပ္မံမြမ္းမံၿပီး အသစ္ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့လ်င္ ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ ေစာင့္စားေနၾကသူမ်ား အတြက္လည္း အမွန္တစ္ကယ္သာ ေဇာ္ဂ်ီမွ ယူနီကုဒ္ စံအဆင့္အတန္း ကိုလိုက္နာၿပီး အသစ္ ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ခဲ့လ်င္ စံတစ္ခုတည္း ေအာက္သို႔ ျမန္မာ-၃ ႏွင့္ အတူ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးအေထြျပႆနာမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ရန္ အေၾကာင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းပင္ သိျမင္ႏိုင္၏။ ျမန္မာ-၃ အေနျဖင့္လည္း ေနာက္ထြက္မည့္ ဗားရွင္းမ်ား အတြက္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြာဟခ်က္ မႀကီးမားေစရန္ ႏွင့္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ အဓိက အေျခခံအေနအထား တစ္ရပ္ဆီသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳအပ္လွ၏။

အားလံုး တကာ့အားလံုးတို႔ထက္ ပိုမို အဓိကက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ တစ္ရပ္မွာကား အသီးသီးေသာ ျမန္မာ ပညာရွင္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားအား တိုးတက္ေသာ သမိုင္းတစ္ခုသို႔ ျမွင့္တင္စိမ့္ေသာငွာ စံခ်ိန္မွီ ျမန္မာယူနီကုဒ္ တစ္ခု ေပၚလာေရးႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရး ဟူေသာ အခ်က္တို႔ကိုသာ အဓိကထားၿပီး က်န္ေသာ သူ႕ကိုယ္ပိုင္၊ ငါ့ကိုယ္ပိုင္ ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေခတၱမွ် လႊတ္ခ်ထားခဲ့ၾက၍ အားလံုး၌ ရွိေသာ အေကာင္းဆံုး အခ်က္မ်ားအား စုေပါင္းရယူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကလ်င္ မေဝးေသာ ကာလတြင္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ျဖင့္ ျမန္မာ ဝင္းဒိုးစနစ္မ်ားအား တိုးတက္သံုးစြဲႏိုင္အံ့ ဟု ျမန္မာအေပါင္းတို႔ အိပ္မက္ မက္ႏိုင္ၾက ေပလိမ့္မည္။

           

(ဃ) ေဖာင့္ေျပာင္း ကိရိယာမ်ား

            ျမန္မာစာ အတြက္ ယူနီကုဒ္၏ အေရးႀကီးပံုကို ပိုမို ေတြးေတာလာၾကသည့္ လကၡဏာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီ ေဖာင့္ထ္ကို ဖတ္သူစိတ္ႀကိဳက္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳ ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္ ေဖာင့္ေျပာင္း ကိရိယာ ေလးမ်ား  ျမန္မာ ဘေလာ့ဂ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လတ္တေလာ ကာလ၌ ပိုမိုတပ္ဆင္ အသံုးျပဳလာၾကသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ရႈျမင္ေနရသည္။ အေျခခံက်လွေသာ အသံုးဝင္ ထိုကိရိယာ ေလးကို မိမိ၏ ဝဘ္လေလာ့ဂ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳနည္း ႏွင့္ တကြ၊ အျခားေသာ ျမန္မာ-၃ ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ကို ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲမည့္ သူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဇာ္ဂ်ီ မွ ျမန္မာ-၃ သို႔ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ ေဖာင့္ေျပာင္းကိရိယာ အပါအဝင္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ လူသံုးမ်ား ေဖာင့္ထ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ ယူနီကုဒ္ ၅.၁.၀ စနစ္သံုး ေဖာင့္ထ္မ်ားသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္မ်ား၊ အြန္လိုင္း ေဖာင့္ေျပာင္း ကိရိယာမ်ား ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအား စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၀၁) Burglish Font Converter :     ျမန္မာတတ္သိမ်ားအဖြဲ႕ မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-၃ ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီ အပါအဝင္ ျမန္မာ ကြန္ျပဴတာ ေလာကအတြင္း ထင္ရွားေသာ ေဖာင့္ထ္ ၁၆-မ်ိဳး ခန္႔အား တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အြန္လိုင္းေပၚ၌ပင္ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲ ရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိသည္။

(၀၂) ThanLwin Soft Converters : ပိေတာက္ေဖာင့္ထ္ ကိုတီထြင္ထုတ္လုပ္ေသာ သံလြင္ေဆာ့ဖ္မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဖာင့္ထ္ ကြန္ဗာတာ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိ၏ ဝင္းဒိုးစ္ စနစ္အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳရပါမည္။

(၀၃) KaNaung Font Converter : ျမန္မာတတ္သိမ်ား အဖြဲ႕၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ ဝင္းဒိုးစ္ စနစ္အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ကာ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ျမန္မာ-၃ အပါအဝင္ အျခား နာမည္ႀကီး ေဖာင့္ ၁၄-မ်ိဳးတို႔အား အျပန္အလွန္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္။

(၀၄) Offline MMFont Converter : ဝဘ္ဘေလာ့ဂ္မ်ား ႏွင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေအာ့ဖ္လိုင္း ဗားရွင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိမိဆိုဒ္၏ စာဖတ္သူမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေဖာင့္ထ္ ကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳေစႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳနည္းကို မူရင္း ဘေလာ့ဂ္တြင္ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ ဘေလာ္ဂါ တစ္ဦးျဖစ္ကို (ကို)သင္ကာ မွ ထပ္မံ ေရးသား ထားသည္ကိုလည္း ဤေနရာတြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာဖတ္ရႈ ႏိုင္သည္။

 

အၿပီးသတ္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ (Final Approaching)

            ကြန္ျပဴတာ စေပၚၿပီး မၾကာေတာ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ယူနီကုဒ္ ဆိုေသာ စံ တစ္ခုကို ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ပညာရွင္တို႔၏ ပူးေပါင္း ႀကံဆမႈမ်ားျဖင့္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ကာ ကမာၻေပၚရွိ လူမ်ိဳးတိုင္း၏ ဘာသာစကားမ်ားကို ကြန္ျပဴတာ အတြင္း လြယ္လင့္တစ္ကူ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳလာႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ ယူနီကုဒ္ ေပၚစဦးက ယခုကဲ့သို႔ပင္ တီထြင္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ က်န္သည့္ အျခားပညာရွင္မ်ား ၾကားတြင္လည္း ယူနီကုဒ္ကို လက္ခံလိုသူႏွင့္ မုန္းတီးသူမ်ား ဟူ၍ အသီးသီး ကြဲျပားကာ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ယူနီကုဒ္စနစ္အား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရၿပီး ယခု အခါတြင္မူ ကမာၻေပၚရွိ ဘာသာစကားေပါင္း ၄၀၀- ေက်ာ္ခန္႔ သည္ ယူနီကုဒ္ စနစ္ အတြင္း ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕လည္း မိမိတို႔ ဘာသာစကား မ်ားျဖင့္ ဝင္းဒိုးစ္ စနစ္မ်ား၊ အသံုးခ် ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္မ်ား၊ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အလြယ္တစ္ကူ အသံုးခ် ဖတ္ရႈ ေနႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

            ျမန္မာတို႔၏ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္မွာ မူကား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ယူနီကုဒ္ အက်ိဳးတူအဖြဲ႕ႀကီးမွ ျမန္မာစာ အတြက္ ကုဒ္ပိြဳင့္ ၁၆၀ စတင္သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ခ်ိန္မွ စေရတြက္လ်င္ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အထိ ၁၀ ႏွစ္ နီးပါးခန္႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခိုင္မာသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုေအာက္တြင္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳသူအားလံုး စိတ္ခ် လက္ခ် ႏွင့္ လြယ္လင့္တစ္ကူ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ယူနီကုဒ္ စနစ္တစ္ခု အျဖစ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမလာ ေသးသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ရွိေနၾကရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

            ေလ့လာမိေသာ စစ္ဗ်ဴဟာ စာေပ မ်ားတြင္ ရန္သူ႕စခန္း တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ရန္ အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ရာ လမ္းေၾကာင္း၏ အေရးပါမႈကို အထူး အေလးေပး ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ မွတ္သားရဖူးသည္။ ယခု ျမန္မာယူနီကုဒ္ ၏ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ရေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္ ကိုလည္း ထိုဥပမာ ႏွင့္ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ ျပဆို လိုပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္ရာ လမ္းေၾကာင္း မွားယြင္းမႈ

 

            (၁) အဓိက တာဝန္ရွိသူ အဖြဲ႕အစည္း၏ ခ်ဥ္းကပ္ရာ လမ္းေၾကာင္း မွားယြင္းမႈ

            (က) ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အဓိက တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ အဲန္အယ္လ္ပီ (Myanmar NLP) သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာ သံုးစြဲမႈမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၂၀၀၄/၂၀၀၅ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္စနစ္ တစ္ခုကို အပူတစ္ျပင္း ေလ့လာတီထြင္မႈ ျပဳလုပ္ကာ တိက်ေသာ စံႏႈန္း တစ္ခု သတ္မွတ္၍ အမ်ားျပည္သူ ထံသို႔ အျမန္ဆံုး ႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္  ျဖန္႔ေဝသင့္ခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေစာဆံုး ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ-၁ (Myanmar1) ကိုပင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္မွ ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

            (ခ) ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ေနာက္က်ၿပီးမွ ပင္ ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ ရယူ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ ျမန္မာ-၁ ယူနီကုဒ္ စနစ္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ လြယ္ကူရွင္းလင္းမႈ မရွိခဲ့ျခင္း၊ ေဖာင့္ပံုစံမ်ား ေသသပ္မႈ မရွိျဖစ္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယူနီကုဒ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အရ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ မျဖစ္မေန သံုးစြဲၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေပး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

            (အနိမ့္ဆံုး အဆင့္အေနျဖင့္ အိုင္စီတီပါ့ခ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပေသာ အိုင္စီတီျပပြဲမ်ား၊ ဂရပ္ဖစ္ ဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား စသည္တို႔တြင္ လူတိုင္း မည္သူမဆို အလြယ္တစ္ကူ ေလ့လာႏိုင္ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထားရွိေပးျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း တို႔ျဖင့္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူတို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိလာႏိုင္ေရး ပညာေပး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ၏။)

            (ဂ) အဖြဲ႕ႀကီး အေနျဖင့္ မိမိထံမွ ယူနီကုဒ္စနစ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ ျမင္ေတြ႕ဖတ္ရႈ၊ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခြင့္ ရႏိုင္ေသာ ျမန္မာ အင္တာနက္ ယူဇာ အမ်ားစုႏွင့္ အကၽြမ္းတစ္ဝင္ ျဖစ္သည့္ ဖိုရမ္ ပံုစံ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားအား ထားရွိရန္ ယေန႔ ထက္တိုင္ လိုအပ္ေနျခင္း။

 

            (၂) အျခား ယူနီကုဒ္ ထုတ္လုပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ရာ လမ္းေၾကာင္း မွားယြင္းမႈ

            (က) ျမေစတီ၊ မိုင္ျမန္မာ ႏွင့္ ပိေတာက္ အစရွိသည့္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စစ္စစ္မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ မွန္ေသာ္လည္း အေျခခံ လယ္ယာေျမ ပမာ ျဖစ္ေသာ ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္းအား ျပည္သူတို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ နားလည္၊ သိရွိျခင္း ျဖစ္လာေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ၾကေသးမွီ မိမိတို႔ စီးပြားေရး အတြက္သာ အဓိက ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္း။

(ခ) ျမန္မာ အဲန္အယ္လ္ပီ (Myanmar NLP) အဖြဲ႕မွ ျမန္မာယူနီကုဒ္ အတြက္ တိက်ေသာ စံတစ္ခု မသတ္မွတ္ ႏိုင္ေသးေသာ အေနအထား တစ္ခုတြင္ အဖြဲ႕အသီးသီး၊ ပုဂၢိဳလ္ အသီးသီး တို႔သည္ မိမိတို႔ ယူနီကုဒ္ စနစ္အား မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ပိုမိုေပၚလြင္ေရး၊ မိမိ၏ စနစ္ကသာ အစစ္အမွန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေရး တို႔ကိုသာ အထူးအေလး ထားခဲ့ၾကၿပီး သကာလ အသံုးျပဳသူအားလံုး အတြက္ အေျခအေန အရပ္ရပ္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစမည့္ စံတစ္ခုေအာက္တြင္ ပူးေပါင္း၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ျပားခဲ့ၾကျခင္း။

(ဂ) ေဇာ္ဂ်ီ အေနျဖင့္ကား အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ အသံုးျပဳသူ အားလံုးတို႔ လတ္တေလာ အဆင္ေျပေစေရး ဟူေသာ အခ်က္ကို အဓိက အေျခခံကာ အခမဲ့ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ီ ေပးခဲ့ၿပီး ရည္ရြယ္သည့္ အတိုင္း ႀကီးက်ယ္စြာ ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္ လိုအပ္ေသာ ယူနီကုဒ္ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ယခုအခါ ကိုယ့္ေထာင္ေခ်ာက္ ႏွင့္ ကိုယ္ျပန္ပိတ္မိ ေနေစျခင္း ။ ယခုထိလည္း ယူနီကုဒ္ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ (ကိုယ့္ ႀကိဳးႏွင့္ ကိုယ္ ျပန္ခ်ည္မိ ဆိုသကဲ့သို႔) ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ထ္၏ ႀကီးမားေသာ လက္ရွိ အသံုးျပဳသူမ်ား ပမာဏက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေစခဲ့ျခင္း။

 

(၃) အၿပီးသတ္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ရယူ သံုးစြဲသူမ်ား (End Users) ၏ ခ်ဥ္းကပ္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွားယြင္းမႈ

(က) အၿပီးသတ္ ရယူသံုးစြဲသူ ျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာတို႔အတြက္ အေျခခံက်လွေသာ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစေရးတြင္ စီးပြားေရး အရမဟုတ္ပဲ ယူနီကုဒ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသက္သက္ကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ေငြေၾကးထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား (ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ထိုသို႔ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ အခမဲ့ ဖန္တီးထုတ္လုပ္သူ ပေရာဂ်က္ မ်ားတြင္ No Donation, No Project! ဟူေသာ လက္သံုးစကား တစ္ခုမွာ ျမန္မာတို႔ အတြက္ မွတ္သားဖြယ္ ျဖစ္ေပမည္)၊ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကျခင္း။

[ဖိုရမ္ႏွင့္ စကားေျပာခန္း (Chat Room) မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ အနည္းဆံုး ၁-နာရီ အခ်ိန္ကုန္ ခံသည္ဟု ဆိုလ်င္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍  တစ္ေန႔လ်င္ ၁၅-မိနစ္ စာမွ်ေသာ အားေပးစကား၊ အႀကံျပဳခ်က္ တစ္ခုကို ကိုယ္က်ိဳး မဖက္ အမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ဖန္တီးေနသူမ်ားအတြက္ မေျပာသင့္ ပါသေလာ။]

(ခ) အလြယ္ႀကိဳက္၊ အလြယ္လိုက္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ အလိုရွိသည္ ဟု ဆိုေသာ ခိုင္မာသည့္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စနစ္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လက္သင့္ခံရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ၾကေသးျခင္း။  

[ျမန္မာ-၃ ယူနီကုဒ္၏ လက္ကြက္သည္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ မတူ ကြဲလြဲမႈ ရွိေနသည္မွာ မွန္၏။ ျမန္မာ-၃ ေဖာင့္ပံုစံသည္ ေဇာ္ဂ်ီေလာက္ မလွသည္မွာလည္း မွန္၏။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ-၃ လက္ကြက္သည္ ျမန္မာစာ ေရးထံုးအရ မ်ားစြာ မွန္ကန္မႈ ရွိၿပီး အမွန္တစ္ကယ္ အသံုးျပဳလ်င္မူ ၂-ရက္ခန္႔ အခ်ိန္အတြင္း အကၽြမ္းတဝင္ ျဖစ္သြား ေစႏိုင္ၿပီး ေဖာင့္ထ္ပံုစံသည္လည္း ေျပာပေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားမေနပဲ အင္တာနက္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ အဓိက ဘေရာက္ဇာမ်ား (IE, Firefox. Etc) ၌ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္၊ ျမင္ေတြ႔ၾကည့္ရႈႏိုင္ ေသာ္လည္း အသစ္ကို လိုသာလိုခ်င္သည္၊ အသစ္ႏွင့္ပါလာေသာ ဒုကၡအနည္းငယ္ကိုမွ် လက္သင့္မခံႏုိင္ေသာ သေဘာ ဝင္ေနၾကသျဖင့္ ယူနီကုဒ္ စံႏႈန္းႏွင့္ လက္ရွိ အကိုက္ညီဆံုး ျမန္မာ-၃ ကိုပင္ ယခုထက္ထိ မသံုးပဲ ပစ္ပယ္ထားေနၾကျခင္း] (မိမိကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္)

 

အပိုင္း (၅)

အဆံုးသတ္ ဆႏၵမြန္

 

ၿပီးခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခု ေရြးခ်ယ္ခံ သမၼတ မစၥတာ ဘားရက္ခ္ အိုဘားမား ၏ မဲဆြယ္ စကားလံုးျဖစ္ေသာ Change We Need! ဆိုသည္မွာ ကမာၻ အႏွံ႕ကပင္ ၾကားသိခဲ့ရေသာ ကမာၻေက်ာ္ စကားစုတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္ အိုဘားမား အႏိုင္ရသြားသည့္ အခါတြင္ Yes We Can! ဆိုသည္ကို ထပ္မံ ၾကားရျပန္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ စကားစု ၂-စုတို႔သည္ သာမန္ အဓိပၸါယ္မ်ားသာ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္ တြင္မူ ထို႔ထက္မက ေလးနက္ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ခံစားသိရွိရ၏။ ထိုသို႔ ခံစားမိသည့္ အခါ Change We Need! ႏွင့္ Yes We Can! တို႔သည္ အေျပာင္းအလဲကို လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည့္ ပုဒ္မ်ား သက္သက္သာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ၎တို႔ေနာက္ကြယ္မွ ကြယ္ဝွက္ေနေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ထို ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ အေျပာင္းအလဲကို ရဲရဲႀကီး လက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံရန္အတြက္ မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္စီတြင္ အဆင္သင့္ ျပင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲ ဆိုတိုင္း အရာအားလံုး ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ လာရမည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ထားပဲ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အတူ ပါလာတတ္ေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား အားလံုးကိုပါ အေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ တိုင္တည္သံမ်ားကိုပါ ၾကားသိ လိုက္ရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္လာ၏။

ျမန္မာတို႔သည္လည္း ထိုႏွယ္ပင္ ျဖစ္ေပမည္။ မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ေသာ ခိုင္မာတိက်သည့္ ျမန္မာစာယူနီကုဒ္ စနစ္တစ္ခု က်ယ္ျပန္႔ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္လာေရး အတြက္ မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ လတ္တေလာ စိတ္ခံစားမႈ ႏွင့္ ဆႏၵ အခင္းအက်င္း မ်ားအား အရာအားလံုးကို လက္ခံႏိုင္သည့္ အသင့္အေနအထား အျဖစ္ ျပဳျပင္ ဖန္တီးထားမွသာ ထပ္မံ ထြက္ရွိလာမည့္ စနစ္အသစ္၏ အသံုးျပဳရ လြယ္ကူျခင္း၊ ခက္ခဲျခင္း တို႔ကို ရႈျမင္ျခင္း မရွိပဲ အသစ္ျဖစ္ေသာ စံႏႈန္းကိုက္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ အေပၚတြင္ လက္ခံသံုးစြဲရန္အတြက္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အေျပာင္း အလဲတစ္ခုျဖစ္တိုင္း အားလံုး အလြယ္တကူ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္ ထားမႈမွ အထူး ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး သို႔မွလည္း အေျပာင္းအလဲအား အမွန္တစ္ကယ္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အခါ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ရဲရဲရင့္ရင့္ လက္ခံ ေက်ာ္လႊား ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္း ႏိုင္ၾကေပမည္။ တီထြင္ ဖန္တီးရသူ ပညာရွင္မ်ား၏ မ်ားျပားလွေသာ ဒုကၡ၊ သုခ မ်ားကိုလည္း ထိုမွသာ မွ်ေဝ ခံစား နားလည္ေပးရာ ေရာက္ေပမည္။

အၿပီးသတ္ အေနျဖင့္ကား ျမန္မာယူနီကုဒ္ စနစ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အထူး ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူ မူလကတည္းက ထူးခၽြန္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းသည့္၊ ႀကီးသည္ ငယ္သည္မဟူ ျမန္မာလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈ ကို အရင္းခံသည့္၊ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ အမ်ားအက်ိဳး အတြက္ကိုသာ ဦးစြာ ေရွးရႈသည့္၊ ခ်စ္ၾကည္မႈကို အရင္းခံေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို လိုလားသည့္၊ ခိုင္မာေသာ ျမန္မာယူနီကုဒ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းကိုသာ စိုက္လိုက္မတ္တတ္ ဦးတည္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားတို႔ကို အေျခခံကာ ယခင့္ယခင္က မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျပဳျပင္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၏ ရလာဒ္ျဖစ္ေသာ ႀကီးက်ယ္ ထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ စနစ္ တစ္ခုကို ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးတို႔ အတြက္ မၾကာေတာ့ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ယူေဆာင္လာၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္းျပေသာ ဆႏၵကို အရင္းျပဳ၍ ခိုင္မာေလးနက္စြာ ယံုၾကည္မိပါေတာ့၏။

 

 

 

 

ေမွာ္ဆရာ

၂၅.၁၂.၂၀၀၈ (ၾကာသပေတးေန႔)

ဆက္သြယ္ရန္

Myanmarne0[at]gmail.com

http://mbl0gger.net/

http://wordpressmyanmar.com/

 

ေဝဖန္ အႀကံျပဳျခင္း၊ မွတ္ခ်က္ခ် ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုျခင္းမ်ား အားလံုးအား ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤေဆာင္းပါး တစ္ခုလံုးအား ထပ္ဆင့္ အသံုးျပဳလိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုပါက အထက္ပါ လိပ္စာ အတိုင္း ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပး အပ္ပါသည္။

 

 

စာႂကြင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား

 

 ဤ စာတမ္းေဆာင္းပါးသည္ ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာ့ဂ္ ေရးလာေသာ သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ အခ်ိန္အၾကာဆံုး (စုစုေပါင္း ၂၄-ရက္ တိတိ) ေရးခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး မိမိအတြက္ စိမ္းလြန္းလွေသာ နယ္ပယ္တစ္ခု ထဲသို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ ႏွင့္ ေရးသားလိုျခင္း ဆႏၵ တစ္ခုတည္းကို အရင္းျပဳ၍ ေဆာင္းပါးပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကို မိမိဘာသာ မိမိ “က”  ႀကီးမွ စတင္ သင္ၾကား ေလ့လာ ရွာေဖြခဲ့ရပါ၏။ ဤေဆာင္းပါး ေရးသားရန္ အတြက္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ အင္တာနက္ တစ္ခြင္၌ ကနဦး စူးစမ္း ရွာေဖြ ေလ့လာမႈမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္း ေဆာင္းပါး “ယူနီကုဒ္ ျမင္းရိုင္း”ကို ႏိုဝင္ဘာ (၁၀) ရက္၊ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ တြင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယပိုင္း “ျမေစတီေက်ာက္စာမွသည္ မိုက္ခရိုပရိုဆက္ဆာ ဆီသို႔”  ကို ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉)၊ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ တြင္မွ အၿပီးသတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ တတိယပိုင္း “ယူနီကုဒ္ စနစ္သံုးျမန္မာ စာလံုးမ်ား” ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးပိုင္း “မည္သည့္ ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ ကိုသံုးစြဲၾကမည္နည္း” တို႔အား ၂၂.၁၂.၂၀၀၈ ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္၊ အေခ်ာကိုင္ ေရးသားႏိုင္ခဲ့၏။ ဤစာတမ္းအား အၿပီးမသတ္ ႏိုင္မွီ ကာလ မ်ားတြင္လည္း အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ေက်ာင္းကိစၥမ်ား၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ား ျဖင့္ အခ်ိန္လု နပန္းလံုးရင္း တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ရက္လံုးလံုး စာတစ္ေၾကာင္းသာ ရသည့္အခါလည္း ရွိခဲ့သလို တစ္ခါတစ္ရံလည္း တစ္ရက္လံုး ေရးဖို႕ႀကိဳးစားရင္းႏွင့္ပင္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္ အထား ရွာမေတြ႕၍  စာတစ္လံုး၊ တစ္ပါဒမွ်ပင္ ထြက္မလာသည္ မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံလည္း ဝါက်အထားအသို မ်ားအား ေရးၿပီးမွ မႀကိဳက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်က္အလက္ မခိုင္လံုဟု ယူဆ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ မေရးသားသင့္ဟု မိမိဘာသာ မိမိ ယူဆ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ ႏႈတ္ပယ္၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေတြကလည္း မ်ားျပားလွစြာပင္ ျဖစ္သည္။

ဆိုခဲ့သည့္ အတုိင္း တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္အား ထက္သန္မႈႏွင့္ ခိုင္မာ တည္တံ့ၿပီး အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူသည့္၊ အားလံုး လက္ခံသေဘာက်သည့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္စနစ္ တစ္ခု အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္ ေစလိုျခင္း တည္းဟူေသာ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာ တို႔အေပၚတြင္ အလံုးစံု အေျချပဳ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ တစ္ထြာ၊ တစ္မိုက္ မွ်သာျဖစ္ေသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏုံနဲ႔လွသည့္ အသိဥာဏ္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ျဖစ္ညွစ္ ေရးသားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား၏ မတိက်၊ မခိုင္လံုမႈမ်ား၊ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုး တို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္သာ အျပည့္အဝ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း တို႔အား စာဖတ္သူအားလံုးကို ေလးစားစြာ တစ္ပါတည္း အသိေပး အပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ဤစာတမ္း ျပဳစုႏိုင္ေရး အတြက္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေလ့လာဖြယ္၊ မွတ္သားဖြယ္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစု စုေဆာင္း ထားရွိခဲ့ၾကသူမ်ား အားလံုး ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးသမွ် ေဆာင္းပါးတိုင္းတို႔ကို လာေရာက္ ဖတ္ရႈအားေပးၾကသူမ်ား၊ ေနာက္ထပ္၊ ေနာက္ထပ္ ေဆာင္းပါးမ်ား ထပ္မံ ေရးသားလိုစိတ္ျဖစ္လာေအာင္ မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ ေပးသြားခဲ့ၾကသူမ်ား ႏွင့္ ယခုစာဖတ္ေနသူ အပါအဝင္ စာဖတ္သူအားလံုးတို႔ကိုလည္း ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ ေျပာၾကား လိုက္ရပါသည္။

 

 

 

 

ရည္ညႊန္းကိုးကားေသာ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား စာရင္း

(က)  ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္းမ်ား

၁။ ယူနီကုဒ္ ဆိုတာဘာလဲ (Unicode.Org)

၂။ ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္း (Wikipedia.Org) - အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

၃။ ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္း (Wikimyanmar.Org) - ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္

၄။ ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္း (AlanWood.Net)

၅။ ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္း (University of Utah)

၆။ ယူနီကုဒ္ ၏ စံအဆင့္အတန္းမ်ား (Unicode.Org)

၇။ ယူနီကုဒ္ ၏ စံအဆင့္အတန္းမ်ား (Wikipedia.Org)

၈။ ယူနီကုဒ္ တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး ဘာသာ စကားမ်ား (Unicode.Org)

 

(ခ) ျမန္မာ ဘာသာစကား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေလ့လာမႈမ်ား

၁။ ျမန္မာဘာသာစကား အေၾကာင္း (Wikipedia.Org - Burmese Language)

၂။ ျမန္မာစာေပ အေၾကာင္း (Wikipedia.Org - Literature of Burma) (Washington Uni Library- MyaZeDi Inscription)

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း (Wikipedia.Org - History of Myanmar) (Washington Uni Library- Myanmar Before Anawrahta)

၄။ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ (Wikipedia.Org – Culture of Burma)

၅။ ပါဠိဘာသာ အေၾကာင္း (Wikipedia.Org – Pali Language)

၆။ ျမန္မာစာေပယဥ္ေက်းမႈ ကိုေလ့လာျခင္း (Northern Illinois University – Studying of Burmese Literature) (Myanmar Poems)

၇။ ျမန္မာဘာသာစကား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပံု (Myanmars.Net – Myanmar Scripts Development)

၈။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သမိုင္း (Wikipedia.Org – History of English Language)

၉။ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ အေၾကာင္း (Unicode.Org – Myanmar Character Chart) (U+100 PDF Book) (MM Unicode Myths & Truths)

၁၀။ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပံု အေၾကာင္း (Myanmar CyberSpace PDF Book) (Myanmar Unicode Characters Set)

၁၁။ ျမန္မာ ဘာသာစကား ေလ့လာေရး အမ်ိဳးသားဗဟို ဌာန (Myanmar NLP Research Center Seminar & Workshops ) (Myanmar NLP Complete Works & Doc)

၁၂။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာ သမိုင္း (Myanmar NLP Research Center-X) (The First Computer in Myanmar -X) (Brief History of Yangon University of Computer Studies) (Yangon City.Com) (United Nation ESCAP ) (United Nation ESCAP - Myanmar Development Study PDF Book By Professor K.J Joseph | HTML Version )

 

(ခ) ယူနီကုဒ္ စနစ္သံုး ျမန္မာ ေဖာင့္ထ္ မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေလ့လာမႈမ်ား

(က) ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား (Myanmar NLP References, Opentype Fonts By Myanmar NLP, ThanLwinSoft, MyMyanmar)

(ခ) ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ မ်ား ႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ား (Myanmar NLP Projects, MyaZedi, MyMyanmar, ThanLwinSoft, Zawgyi, Alpha Mandalay, UniBurma Project, UniMM, KeyMagic Project, MMLT Progects )

(ဂ) ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ထ္ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ( Zawgyi on MyMyanmar, Zawgyi on NyiLynnSeck, Myanmar3 on MM IT Pros, MM Geeks Forum, UniBurma on MM Geeks, MMLT Unicode Implementation , MM3Font Converter Blog, )

(ဃ) အေပ်ာ့ထည္မ်ားအား ျပည္တြင္းမႈ ျပဳျခင္း (Localization Languages, FOSS Localization Tools List )

 

ဤ စာတမ္းေဆာင္းပါး ၏ အသံုးျပဳခြင့္ လိုင္စင္The all credits of graphics which used above are going to original owners and all of remaining contents are licensed under a  Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

 

Comments