Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi obejmują m.in:
  • reprezentowanie Klienta w sprawach administracyjnych i urzędowych w ramach zarządzania nieruchomością,
  • podpisanie w imieniu Klienta umów na dostawę mediów, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie porządku i czystości, pielęgnację terenów zielonych itp.
  • zlecanie przeprowadzenia niezbędnych kontroli   oraz przeglądów rocznych i pięcioletnich,
  • szczegółowe zestawienia księgowe, związane           z finansami nieruchomości i poszczególnych właścicieli, a także kontrahentów,
  • przygotowanie dokumentacji do zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
  • przygotowanie dokumentów i zbieranie ofert na prace remontowe, zgodnie z planem remontów,
  • realizacja niezbędnych i koniecznych prac i napraw bieżących, zlecanie usunięcia awarii: wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,
  • koordynacja i nadzór nad firmami zewnętrznymi obsługujących obiekt.
 
Zakres utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości ustalany jest indywidualnie z Klientem   na podstawie jego wymagań i potrzeb.